50PLUS stemt (niet) als vijfde colonne van de PVV

door CM op 17/09/2012

in Haagse vierkante kilometer, Uncategorized

Post image for 50PLUS stemt (niet) als vijfde colonne van de PVV

Senator Jan Nagel van de politieke partij 50PLUS haalde de afgelopen week het nieuws met zijn interpellatie in de Eerste Kamer over dreigende kortingen bij de pensioenfondsen. Zijn eigen partij was er maar wat trots op. Het is echter veel interessanter om te zien waar Nagel (ex-PvdA, ex-Leefbaar Nederland) niet het nieuws mee haalde. Door weg te blijven bij de stemmingen hielp hij een omstreden wetsvoorstel, waar hij zelf vermoedelijk niet achter staat, aan een meerderheid. Daarbij gaat het ook nog eens om een wetsvoorstel waarvan het twijfelachtig is of het ooit bekrachtigd zal worden. De nieuwe verhoudingen in de Tweede Kamer lijken de andere kant op te wijzen.

Wat gebeurde er afgelopen dinsdag aan de andere zijde van het Binnenhof? Jan Nagel had zijn collega-senatoren laten weten een interpellatie over pensioenkortingen te willen houden. Voor zo’n interpellatie is toestemming van de Kamer nodig. Die toestemming is normaal gesproken een formaliteit, maar in dit geval zat er een luchtje aan het verzoek van Nagel. Ging de Senaat hier, aan de vooravond van de verkiezingen, niet mee in een propagandapraatje van een senator wiens partij uiteraard tegen deze kortingen is en – nog bij gebreke van een vertegenwoordiging in de Tweede Kamer – de Eerste Kamer als platform voor een verkiezingstoespraak gebruikt? Kamervoorzitter Fred de Graaf hield het netjes en sprak slechts namens de rest uit dat het tijdstip van de interpellatie wat onplezierig was en het verzoek ontijdig, gelet op de relatie met de verkiezingen. Bovendien had het onderwerp al de aandacht van de verantwoordelijke minister. Senator De Lange van de OSF was feller: hij sprak van een opportunistische poging om het partijbelang van 50PLUS onder de aandacht te brengen. Daarbij kan worden aangetekend dat De Lange en Nagel elkaar niet echt meer liggen. De Lange was voorheen zeer actief voor 50PLUS en was betrokken bij een deal tussen deze partij en de OSF, waarbij de eerstgenoemde de OSF aan een Senaatszetel hielp en de laatstgenoemde als tegenprestatie De Lange op één zette. De Lange raakte echter in conflict met Nagel (en met Henk Krol) en vecht dat nu kennelijk uit in de Senaat.

Na met zijn interpellatie het land gered te hebben verliet Nagel het Eerste Kamergebouw. Het stenogram vermeldt namelijk dat bij de stemming de fractie van 50PLUS afwezig was. En dat is saillant, want de Eerste Kamer stemde over een wijziging van de Inburgeringswet die op z’n zachtst gezegd nogal controversieel is. Op grond van de nieuwe wet zijn nieuwkomers voortaan zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Zij moeten deze zelf regelen en in principe ook zelf betalen. Het niet voldoen aan de inburgeringsplicht kan leiden tot intrekking van de verblijfsvergunning. Dat laatste kan overigens meestal weer niet, omdat Nederland nu eenmaal gebonden is aan Europese en internationale regels (Gezinsherenigingsrichtlijn, artikel 8 EVRM e.d.) die zoiets in veel gevallen zullen verbieden. Daarmee is in hoge mate sprake van symboolwetgeving, maar wel van kwalijke symboolwetgeving, aldus een zeer grote minderheid in de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het gedoogakkoord, en het is opvallend dat dat akkoord zelfs na de val van het kabinet en de sterk bekoelde liefde tussen CDA, VVD en PVV nog krachtig blijft doorwerken, zelfs tot in de formeel ongebonden Eerste Kamer toe. CDA, VVD, PVV en supergedoger Holdijk van de SGP stemden braaf voor. Daarmee kreeg het wetsvoorstel een meerderheid.

Had dat anders gekund? Dit weblog neemt al geruime tijd het stemgedrag van de senatoren onder de loep en richt zich daarbij middels een methode die ‘stempuzzelen’ genoemd wordt vooral op de in de Eerste Kamer gehanteerde leer dat aanwezige senatoren voor hun hele fractie kunnen stemmen, ook al is die niet voltallig aanwezig. Staatsrechtelijk zijn daar bezwaren tegen in te brengen. Deze doctrine leidt tot afkalving van het uitgangspunt dat iedere senator één stem van gelijk gewicht heeft. Bovendien leidt het tot het merkwaardige gevolg dat de uitkomst van een stemming bij zitten en opstaan anders kan zijn dan die van een hoofdelijke stemming (waar de doctrine weer niet wordt toegepast), ook al is hetzelfde aantal senatoren aanwezig. Ronduit absurd is dat senatoren die de verkiezingen waarnemen in Bhutan niet meetellen voor het quorum, maar wel geacht worden hun stem te hebben uitgebracht. Tenzij de hele fractie afwezig is, want dan geldt dat er helemaal geen stemmen namens die fractie kunnen worden uitgebracht.

Het laatste was afgelopen dinsdag aan de orde, want Nagel had als gezegd het gebouw verlaten. Blijkens het stenogram waren verder twee PVV’ers afwezig: Sörensen en Popken. De laatste had ‘bezigheden elders’; ze was wellicht met haar huis bezig. Verder was senator Linthorst van de PvdA afwezig. Als Nagel netjes tot het einde was gebleven, had zijn stem de doorslag kunnen geven in een zuivere stemming waarin iedere senator één stem heeft. De voorstanders CDA, VVD, PVV en SGP hebben dan immers 36 stemmen (38-2) en de tegenstanders, Nagel niet meegerekend, 35 (36-1). Een tegenstem van Nagel had de stemmen doen staken, met als gevolg uitstel tot een volgende vergadering. Die had pas na de verkiezingen kunnen plaatsvinden, met als mogelijk gevolg dat de stemming helemaal niet meer plaats hoefde te vinden. CDA, VVD, PVV en SGP kunnen immers gelet op de verkiezingsuitslag niet meer rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer, waardoor het niet heel waarschijnlijk is dat een nieuw kabinet het wetsvoorstel zal willen bekrachtigen. De PvdA heeft zich altijd sterk tegen het afbreken van het inburgeringsbeleid verzet en zal zich dit wetsvoorstel niet de maag laten splitsen. Het voorstel past ook slecht bij het ‘nieuwe’ CDA als brede middenpartij die alles ‘samen’ wil doen.

Dat Nagel tegen zou hebben gestemd als hij aanwezig was geweest, lijkt erg aannemelijk. Ondanks zijn conflict met De Lange van de OSF zijn er geen inhoudelijke verschillen. De OSF stemde tegen en 50PLUS zou vrijwel zeker hetzelfde hebben gedaan. Bovendien stemde Nagel vóór controversieelverklaring van het wetsvoorstel, hetgeen betekent dat hij in elk geval van mening was dat de behandeling van het wetsvoorstel pas weer aan de orde kon zijn bij het aantreden van een nieuw kabinet. Nu zitten we met de rare situatie opgescheept dat een controversieel wetsvoorstel nog snel even door de Eerste Kamer is geramd en het onzeker is of het ooit van een koninklijke handtekening wordt voorzien. Intrekken kan niet meer, want het voorstel is door de Staten-Generaal aangenomen, zoals artikel 86 Grondwet het formuleert. Is dat bewuste strategie vanuit de VVD, die het voorstel als groot wisselgeld in de formatie wil inzetten? Dat zou weinig fraai zijn. Met dank aan het van weinig constitutioneel bewustzijn getuigende stemsysteem van onze Senaat en de afwezigheid van een senator van 50PLUS kan Geert Wilders toch nog een klein feestje vieren.

Vorige post:

Volgende post: