AG Spier – Poetische profeet vergaloppeert zich

door SV op 27/10/2009

in Rechtspraak

Geen conclusie van AG Spier zonder profetie. Zoals veel profeten, heeft ook Spier helaas meer oog voor de toekomst van de mensheid dan voor het welzijn van zijn medeburger.

In een recente conclusie had Spier te concluderen over de mogelijkheid van nabestaanden van drie jongeren om shockschade te vorderen. De jongeren waren in een lichte aanrijding met twee kampers verzeild geraakt. Een van de kampers had de jongeren gemaand achter hem aan te rijden om de schade in het woonwagenkamp te “regelen”. De jongeren voelden hier weinig voor, zoals te begrijpen is. Zij raceten dus rechtdoor waar de kampers afsloegen richting kamp, waarna een wilde achtervolging ontstond die eindigde in een fatale botsing tegen een boom. Bij één van de kampers werd voorwaardelijke opzet vastgesteld.

Nabestaanden stelden in cassatie onder andere dat het – voor vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade (6:106 BW, o.a. shockschade) gestelde – vereiste van “directe confrontatie met de ernstige gevolgen van het ongeval” minder zwaar moet worden uitgelegd bij een culpoos delict als hier. Zij bepleitten een verruiming van Taxibus, NJ 2002, 204.

In cassatie treffen zij AG Spier, die niet ervoor terugdeinst dit geval in verband te brengen met de financiële crisis. Nabestaanden, en zelfs de maatschappij, kunnen wel vergoeding van shockschade willen, maar de maatschappij heeft het soms mis:

“Nog afgezien van de vraag of de respondenten eveneens zouden menen dat – zeg – een buurman/ander eveneens aanspraak zou moeten hebben op een dergelijke vergoeding, is een momentopname van de “maatschappelijke opvattingen” (als daarvan in casu sprake is) niet steeds een goede grond om overstag te gaan. Hoewel ik zeker niet wil suggereren dat de vergelijking opgaat (daar is het me namelijk niet om te doen) noem ik als voorbeelden:

  • a. de binnen en buiten ons land geruime tijd levende “folie” van een onbegrensd marktdenken. Inmiddels weten we dat dit veel landen aan de grens van de afgrond heeft gebracht. We hebben er enige lering uit getrokken, maar nog steeds is de samenleving niet (geheel) van deze ziekte genezen;
  • b. het “pluk de dag-beginsel” (zo men wil: het korte termijn-denken) zal voorzienbaar onnoemelijke ellende gaan berokkenen voor ontelbare medemensen. Het kan “ons” nauwelijks iets schelen. Een leeggeplukte planeet laten we graag aan anderen over/na;
  • c. zowel in het niet al te verre verleden als in het heden zien we in veel landen een sterke opmars van intolerantie. Daarvoor lijkt een aanzienlijk maatschappelijk draagvlak te bestaan.”

Spier ziet ook problemen met floodgates als in situaties als deze immateriële schade van derden wordt vergoed. Gebeurtenissen als die in kwestie kunnen ook voordelen bieden, zo merkt hij fijntjes op:

“Daarbij plaats ik terstond de kanttekening dat niet altijd alle naasten (even) diep zullen zijn getroffen door het overlijden van een – “technisch” gesproken – naaste. Sommige (familiebanden) zijn in de loop der jaren losser geworden of zijn nimmer optimaal geweest. Een (vermoedelijk niet al te groot) aantal nabestaanden zal in het geheel niet onaangenaam zijn getroffen, maar zich slechts verheugen op de opengevallen nalatenschap waarop zij al lang aasden. Ter vermijding van misverstand: ik heb hier uitdrukkelijk niet het oog op de onderhavige zaak (niets wijst daarop en Winterthur heeft geen hierop toegespitst verweer gevoerd) maar het illustreert het gevaar van algemene regels.”

Hoewel misschien niet onjuist, moet een formulering als deze nabestaanden rauw op het dak vallen. Na deze conclusie is enige collegiale sociale druk misschien aan te raden, zodat Spier niet nogmaals op hol slaat.

1 Anonymous 27/10/2009 om 18:08

SCHANDE!!

Spier wordt hier op dit razendpopulaire en alom gerespecteerde blog gewoon de mond gesnoerd! Niet valt uit te sluiten dat Spier meent dat dit blog overeenkomst met 'maatschappelijke opvattingen' en zich in het vervolg geremd voelt in het tonen van zijn poetische kant.

Graag rectificeren dus, voordat onherstelbare schade in de rechtspraktijk wordt aangericht.

Rove

2 SV 27/10/2009 om 23:23

@ Rove (Karl?)

Een echte profeet laat zich niet de mond snoeren. Dat de maatschappij hem probeert te muilkorven, laat slechts zien hoeveel zendelingenwerk nog in die maatschappij te doen is. Ik ga er dan ook vanuit dat Spier zich met verdubbeld fanatisme op zijn volgende conclusie werpt, eventueel met een vermaning dat het stroomverbruik door het bekijken van blogs als dit sterk bijdraagt aan de het broeikaseffect, wat op mysterieuze wijze door niemand anders wordt ingezien.

3 WdH 28/10/2009 om 07:23

En wat te denken van de verzekeraars, die zich altijd zo graag op hun maatschappelijke taak laten voorstaan, maar als het er op aan komt vaak niet thuis geven.

4 Gary Avercamp 28/10/2009 om 16:20

De kampers stelden e.e.a. te willen regelen. En hoe wordt daar op gereageerd? De onverlaten proberen aan hun verantwoordelijkheid te ontkomen door weg te vluchten. Auteur durft nog te stellen dat zulk vluchtgedrag wel te begrijpen is. Waardeloos.

5 Anonymous 28/10/2009 om 19:39

Aan Zúlke voorstellen van kampers Geeft Men Beter Geen Gehoor , Politie Bellen of Formuliertje invullen ,Klaar !

Een Mens Heeft niet voor niets Instincten die er voor Zorgen Dát Men er Niét Instinkt!

U Ziet Tóch Óók Wél aan de Waanzinnige achtervolging ,ondanks het hebben van namen en kentekens dat dit nou nét niet pluis was?

Een derdegraads kruisverhoor naar hun bedoelingen met dat voorstel zou wel eens verhelderend kunnen zijn , enig sadisme in die kringen is niet Onbekend!

6 SV 29/10/2009 om 08:37

@ Gary Avercamp

Goed dat u kampers het voordeel van de twijfel geeft en aan de aanhalingstekens in "regelen" geen doorslaggevende betekenis toekent. In de strafzaak was echter niet voor niets voorwaardelijke opzet aangenomen (en acht jaar gevangenisstraf opgelegd). Uit de feiten:

"Ten aanzien van het ter zake de feiten 1 primair en 2 primair bewezen verklaarde opzet overweegt het hof dat uit de gebezigde bewijsmiddelen blijkt dat:

– verdachte op [pleegdatum] na het gebruik van een aanzienlijke hoeveelheid alcohol als bestuurder van zijn auto, een Opel Omega, is gaan rijden;
– dat verdachte, na een vermeende aanrijding of botsing -met de achterzijde van de voor hem rijdende Honda dan wel van zijn auto met de stoeprand- en daarbij door hem veronderstelde schade aan zijn auto, de Honda tot stoppen heeft gedwongen, het portier aan de bestuurderszijde van de Honda heeft geopend en direct naar de bestuurder van de Honda is gaan slaan;
– dat verdachte de bestuurder van de Honda sommeerde achter hem aan te rijden naar het woonwagenkamp te [plaats] om de schade te regelen;
– dat verdachte vanaf dat moment zijn vrouw, [mededader], de Opel verder heeft laten besturen;
– dat verdachte, toen de Honda bij een linksafslaan de Opel niet volgde maar vol gas rechtdoor ging, [mededader] heeft aangespoord achter de Honda aan te gaan om deze in te gaan halen en tot stoppen te dwingen;
– dat verdachte [mededader] tot een wilde achtervolging van de Honda heeft aangezet waarbij met hoge snelheden werd gereden;
– dat de Opel met groot licht veelvuldig vlak achter de Honda heeft gereden (gekleefd) en de Opel de Honda enkele malen heeft geraakt, ook direct voorafgaande aan de fatale botsing van de Honda tegen een boom;
– dat verdachte bij die achtervolging enkele malen aan het stuur heeft getrokken en/of geduwd om de koers van de Opel te wijzigen;
– dat [mededader] aan de aansporingen van verdachte gehoor heeft gegeven, omdat zij dit doorgaans pleegde te doen in het besef dat, als zij dat niet deed, verdachte erg agressief kon worden."

[Bron: http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=kenmerken&vrije_tekst=AF4590%5D

Vorige post:

Volgende post: