Alea iacta: eerste pakket staatshervorming

door WVDB op 05/04/2012

in België, Buitenland

Post image for Alea iacta: eerste pakket staatshervorming

Het eerste pakket hervormingen om de 6de staatshervorming te realiseren werd op 4 april ingediend in de Kamers. De algemene krachtlijnen worden weergegeven in het institutioneel akkoord (beleidsnota).

Hieronder een beknopte weergave met link naar de wetsvoorstellen, ondersteund door de fracties CDnV, CDH, SPA, PS, OVLD, MR, Groen en Ecolo.

Nr wetsvoorstel Onderwerp Betrokken (grond)wettelijke bepaling Doelstelling
5S1532 Overgangsbepaling aan de herzieningsprocedure Art. 195 GW Versoepeld wijzigingsregime voor een aantal grondwetsbepalingen die niet opgenomen werden in de verklaring tot herziening
5S1560 Kieskring BHV Kieswetboek Splitsing kieskring en uitzondering voor 6 randgemeente (kanton St-Gen. Rode)
5S1561 Kieskring BHV Art. 63 § 4 GW Betonnering van de regeling in kieswetboek als uitzonderingsregime in het licht van alg federaal evenwicht
5S1562 Kieskring BHV Art. 168bis GW Idem als hoger, maar dan mbt verkiezingen Europees Parlement
5S1563 Bevoegdheid Algemene Vergadering Raad van State Wetten op de RvSt Administratiefrechtelijke bevoegdheid in de 6 randgemeenten voor de AV RvSt
5S1564 Bevoegdheid AV RvSt Art. 160 GW Wijziging aan bevoegdheid AV (zie nr. 1563) enkel via bijzondere meerderheid
5S1565 Benoeming burgemeesters in 6 randgemeenten Gemeentekieswet en BWHI Bijzondere procedure benoeming burgemeesters – voogdij Vl Regering– bevoegdheid AV RvS igv geschil
5S1566 Communautaire standstill – garanties randgemeenten Art. 16bis BWHI en 5bis BBBI Betonnering in bijzondere wet van garanties zoals bestonden op 14 oktober 2011 en uitbreiding toepassingsgebied naar lokale besturen (en gemeenschappen)
5S1567 Brusselse hoofdstedelijk gemeenschap Art. 92bis BWHI Bijzondere vorm van samenwerking ivm Brussel en hinterland
5S1568 Financiering Brussel BWFIN Uitbreiding financiering Brussel
5S1569 Wet van 10 augustus 2001
5S1570 Kieswetgeving Gewestelijke Parlementen Kieswetboek, BWHI, BBI Verbod cumul bij geljiktijdige verkiezingen, ontslag igv verkiezing tijdens lopend mandaat, verbod cumul effectief kandidaat – opvolger
5S1571 Kieswetgeving Kamer, Europees Parlement, Parlement Duitstalige Gemeenschap Kieswetboek, EP en Dui tstalig GMParlement
5S1572 Constitutieve autonomie deelstaten Art. 24,26,28 , 29octies en 29 nonies BWHI Uitbreiding grondwetgevende autonomie  met bevoegdheid inzake samenstelling, plaatsvervangers, gewestelijke kieskring, en devolutieve werking kopstem.

Het lijkt erop dat niets aan het toeval werd overgelaten inzake communautaire pacificatie of verzoening. Door de akkoorden te betonneren met een bijzondere meerderheid, en in een aantal gevallen in de grondwet (zoals BHV: nrs 1561 en 1562) lijkt de mogelijkheid tot juridische veldslagen eerder beperkt. Opvallend is ook dat sterk wordt geboogd op de arresten van het Grondwettelijk Hof in de toelichting, zodat kan verondersteld worden dat deze laatste zich terughoudend zal opstellen ingeval van een beroep.

Aanvulling: bij de Kamer ingediende voorstellen.

53K2141 gerechtelijk arrondissement BHV Art. 157bis GW Bijzondere meerderheid: verankering van de regeling BHV gerechtelijk arrond.
53K2139 Kiesrecht Belgen buitenland Kieswetboek Vlottere registratie van Belgen in buitenland inzake kiesrecht
53K2140 gerechtelijk arrondissement BHV Gerechtelijk wetboek en wet op talen in rechtszaken Regeling gerechtelijk arrondissement BHV

 

Vorige post:

Volgende post: