Alexandrium toch open

door GB op 06/08/2010

in Rechtspraak

Post image for Alexandrium toch open

Het Gerechtshof Den Haag heeft een nieuwe truc gevonden om het gedoe over de winkelopenstellingen op zondag buiten de deur van het Paleis van Justitie te houden: de Winkeltijdenwet eist dat ‘een gemeente of een deel daarvan’ toeristische aantrekkingskracht heeft. Daarna heeft de gemeenteraad een ‘ruime bevoegdheid’ om zelf te bezien welke delen van de gemeente open mogen zijn op zondag. Dat hoeven dus niet per se dezelfde gebieden te zijn als waar de toeristen komen.

Dat betekent dat de raad van Rotterdam het gebied Alexandrium mocht vrijstellen van de plicht om op zondag dicht te zijn, en dat betekent ook dat de ingewikkelde redeneringen waarin de Rotterdamse voorzieningenrechter zich begeven had, niet nodig zijn.

Verder zit er voor randgemeenten die klagen over concurrentievervalsing niets anders meer op dan een verzoek tot herinderling te doen. En de poging van de CBB om tot een meer inhoudelijke handhaving van het begrip ‘toeristisch gebied’ te komen, lijkt definitief te mislukken. Zeker als kooplustige gemeenten zorgen dat ze bij dit college vandaan blijven.

Tenslotte zijn we op dit blog natuurlijk verplicht om nog op een laatste puntje te wijzen. Als het hof zich afvraagt welke toetsingsmaatstaf gehanteerd moet worden, citeert het hof het Landbouwvliegersarrest uit 1986. En dan vervolgt het: ‘Een eis van ‘onmiskenbare’ onverbindendheid valt in laatstgenoemd arrest niet te lezen. Het hof stelt vast dat de voorzieningenrechter in het bestreden vonnis een juiste toetsingsmaatstaf heeft gehanteerd.’ Dat lijkt mij te kort door de bocht. De eis van onmiskenbare onverbindendheid wordt door de Hoge Raad in andere arresten aangelegd bij buitenwerkingstellingen in kort geding. Dat was bij Landbouwvliegers niet aan de orde, maar hier wel. In dit geval maakt het overigens niet uit, omdat het hof ook ‘gewone onverbindendheid’ niet aanwezig acht.

1 FTG 06/08/2010 om 11:44

De stelling van het Hof dat ook vrijstelling verleend kan worden voor gebieden die niet toeristisch zijn, als er ergens in de stad maar een toeristische trekpleister is, is een beetje vreemd. Het Hof baseert zich hierbij op de tekst en de geschiedenis van de Winkeltijdenwet.

In artikel 3, derde lid en onder a van die wet staat:

De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in het eerste lid bedoelde verboden (…) ten behoeve van:

a. op de betrokken gemeente of een deel daarvan gericht toerisme (…).

Er kan dus vrijstelling verleend worden ten behoeve van toerisme. Hoe het verlenen van vrijstelling in een deel van de stad waar nooit een toerist komt, ten behoeve van het toerisme kan zijn, is mij niet duidelijk. Of de Memorie van Toelichting daar iets aan verrandert weet ik niet, want het Hof geeft geen vindplaats. In de toelichting bij het oorspronkelijke artikel 4 vind ik niets terug wat tot deze conclusie zou kunnen leiden.

2 Remy Lang 06/08/2010 om 13:26

Het is maar dan hoe je toerisme definieert. Laatst las ik de suggestie dat toerisme kan zijn alle reizen van meer dan 70km. Zo bezien is een dagje Alexandrium voor een Groninger een toeristisch dagje uit, en heeft het gemeentebestuur van Rotterdam gelijk als ze zegt dat het Alexandrium open mag zijn op zondag.

Sowieso vind ik de hele discussie een loze. Geef de ondernemers (en werknemers) eens de vrijheid om zijn week in te delen zoals hij goeddunkt. Er zijn voor de werknemer al waarborgen dat hij niet uitgebuit zal worden of gedwongen kan worden op zondag te werken. Waarom kan een ondernemer dan niet zelf bepalen of hij open wil zijn op zondag wanneer hij die werknemerswaarborgen in acht neemt? Zijn we nu zo ver afgezakt dat we zelfs de ondernemer niet anders dan een klein kind kunnen zien?

3 John 07/08/2010 om 13:52

Tja als je vind dat ondernemers als klein kind worden gezien dan is hier niet anders dan sprake van kinderarbeid. Maar even serieus. Ik begrijp dat je wilt pleiten voor vrijheid voor ondernemers. Alleen hebben ondernemers geen keus als collega’s open gaan, moeten ze zelf ook open. Consequentie: 7 dagen werken. In Alexandrium bleek maar een zeer krappe meerderheid alle zondagen open te willen zijn. Als we dan ook nog in overweging nemen dat grote winkels meer stemrecht krijgen, weten we dat we hiermee de kleine ondernemers nog verder mee in het nauw brengen. Jammer want CBW-Mitex heeft aan de bel getrokken dat het winkellandschap zo eentonig wordt. CPB heeft berekend dat er door meer zondagen open slechts sprake van omzetverschuiving is en geen verbetering van de totale economie oplevert.

Ook blijkt uit de praktijk dat het werken op zondag niet altijd vrijwillig is. Niet voor niets komen de bonden in verweer.

Wat ik opmerkelijk vind aan de uitspraak is dat ze voorbij gaat aan de mening van de opstellers van de toeristische bepaling in 1991. Deze geven aan dat de oorspronkelijke bedoeling van de opstellers was om extra openstelling op zondagen alleen toe te staan voor die gebieden waar daadwerkelijk toeristen komen. De rechter geeft dus een andere invulling aan de wet zoals ze bedoelt is. Het verbaast me dat de intentie van de opstellers niet terug te vinden is in de uitspraak.

4 Remy Lang 07/08/2010 om 14:38

Primo is er nooit een duidelijke uitleg van de term “toeristisch” gekomen, en blijft een brede interpretatie dus mogelijk. Ruimte waar de gemeenteraad gebruik van maakt.

Dat de ene ondernemer open is, betekent pertinent niet dat een andere ondernemer eveneens open moet zijn. Elke ondernemer zal die kosten/baten afweging voor zichzelf moeten maken. Een ondernemer die toch open gaat ondanks een negatieve afweging, is geen goede ondernemer.

Verder zal het de bloemist worst zijn dat de slager open gaat of niet. En een slager die als enige in een buurt is gevestigd, en dus slechts concurrentie heeft van de grootgrutter, zal zich ook niet geroepen voelen om met de grootgrutter te concurreren op openingstijden.

Er zijn inderdaad berichten over incidentele mogelijk gedwongen zondagsdiensten in de media verschenen. Maar ik heb sindsdien geen onafhankelijke rapporten gezien die een structurele dwang waarnemen. Ook de media en de werknemersorganisaties laten die geluiden niet horen.

Niets lijkt mij er aan in de weg te staan de ondernemer zelf te laten bepalen wanneer, hoe vaak en hoe lang hij open is. Nu wordt hem in de meeste gemeenten hoedanook de mogelijkheid ontnomen om die keus zelf te maken.

5 Paul Kirchhoff 09/08/2010 om 10:19

Afgezien van de puur juridische aspecten die het betreft is de bemoeinis van de overheid met de detailhandel niet meer van deze tijd.
Naast winkelbedrijven is er al een levendige 24 uurs economie ontstaan op internet.
Geef de detailhandel de gelegenheid zelf te bepalen wanneer men open is.
Het argument dat kleine ondernemers niet mee kunnen komen met de giganten snijdt geen hout.
Kleinere ondernemers onderscheiden zich door hun assortiment en vakmanschap van het grootwinkelbedrijf.
Dat is niet alleen de basis van hun bestaansrecht maar ook de reden dat hun klanten graag bij hen kopen.

Het grootwinkelbedrijf ziet zich op zondag geplaatst voor extra personeelskosten zonder dat daar noemenswaardige extra omzet tegen over staat.
Dat zal na verloop van tijd de animo om alle zondagen open te zijn mogelijk wel doen afnemen.

Vorige post:

Volgende post: