Antwoorden ‘onrechtmatige statenverkiezingen’

door GB op 21/02/2011

in Haagse vierkante kilometer

De steen die prof. Elzinga in de kiesrechtvijver gegooid heeft, leidt niet alleen tot rimpelingen op dit blog, maar ook tot Kamervragen. Mevrouw Ortega klom in de pen en vroeg de minister verontrust: ‘Is het waar dat deze uitsluiting van stemrecht ook in strijd is met het gelijkheidsbeginsel uit Internationale verdragen?’

‘Nee,’ antwoordde de minister, ‘die opvatting deel ik niet. De verkiezing van de leden van de Eerste Kamer door de leden van provinciale staten (en dus niet door iedere Nederlander) is een uitzondering op de hoofdregel van artikel 4 van de Grondwet dat iedere Nederlander gelijkelijk het recht heeft de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te kiezen. […] Ook het gelijkheidsbeginsel dat in deze verdragen is vastgelegd gaat niet zo ver dat dit ertoe zou verplichten het kiesrecht voor de Eerste Kamer toe te kennen aan een wezenlijk ander orgaan dan provinciale staten, zoals de eilandsraad.’

Eerder gebruikte de regering artikel 4 Grondwet nog als argument om ook de BES-Eilandsraden de Eerste Kamer te laten kiezen. Op die manier zou namelijk aan de inwoners van de BES-eilanden ook invloed op de Eerste Kamer worden gegeven. Artikel 4 Grondwet zou dan een soort indirect kiesrecht voor de Eerste Kamer beogen. Deze redenering lijkt in dit antwoord verlaten. BES-burgers zijn niet anders dan alle andere Nederlanders die geen lid van Provinciale Staten zijn: ze mogen niet stemmen voor de Eerste Kamer. Zie het hier eerder verdedigde standpunt.

Overigens gaat het Elzinga niet om de verkiezingen voor de Provinciale Staten, maar om de verkiezing voor de Eerste Kamer. Die zou door uitsluiting van de BES-burgers gebreken vertonen. Het is straks de huidige Eerste Kamer die bij de toelating van de nieuwe leden moet beslissen over de ‘geschillen die met betrekking tot de verkiezing’ rijzen (V3 Kw). Voor het geval dit een dergelijk geschil zou zijn, biedt hertelling of herstemming echter geen oplossing voor de door Elzinga geschetste problemen. Bovendien ligt het niet voor de hand dat de huidige Eerste Kamer, die ingestemd heeft met deze hele BES-operatie, daarin nu reden zou zien om de eigen verkiezing. Maar als een vertrekkende senator nog voor reuring wil zorgen…

Vorige post:

Volgende post: