Bestuursrechter protesteert tegen bestuursrecht

door JAdB op 09/09/2011

in Bestuursrecht, Grondrechten, Rechtspraak, Uitgelicht

De veelgeprezen rechterlijke blinddoek dient in de huidige bestuursrechtspraak blijkbaar nog alleen om de rechtzoekenden aan het rechterlijk oog te onttrekken.” Aldus prof. mr. Tak in zijn brief waarin hij zijn ontslag bij de Centrale Raad van Beroep aankondigde (althans, volgens dit nieuwsbericht).  Wat vinden we ervan?

Om te beginnen: het gaat wellicht wat ver om te zeggen dat de rechterlijke blinddoek alleen zou dienen om rechtzoekenden aan het rechterlijk oog te onttrekken. Op verschillende fronten valt echter wel vast te stellen dat de bestuursrechter zijn uiterste best doet om de burger zo min mogelijk een normale procedure te gunnen. Een (willekeurige) greep uit de jurisprudentie.

1. De toetsing van boetes in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past, bij constatering van een overtreding, de beleidsregels boeteoplegging wet arbeid vreemdelingen toe. Dat is heel eenvoudig: als het bijvoorbeeld gaat om het te werk stellen van vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning, krijg je €8.000,- boete per overtreding (de helft ingeval van natuurlijke personen). Het kan dus voorkomen dat mensen door dommigheid een gigantisch hoge boete krijgen, omdat ze tien keer een vergunning zijn vergeten aan te vragen. Ook leuk: als je een aannemer inschakelt, die vervolgens allerlei vreemdelingen zonder vergunning inschakelt, krijg je ook een boete. De Telegraaf mocht een paar ton betalen omdat de krantendistributeur vreemdelingen als krantenbezorger in dienst had. De Raad van State vindt dat allemaal prima: alleen in extreem uitzonderlijke gevallen (de minister deinst er ook niet voor terug om boetes op te leggen als een vreemdeling, familie van de “werkgever”, even helpt bij het lappen van de ramen) wordt een matiging uitgesproken. Dat is wonderlijk, omdat het hier om punitieve sancties gaat en die op grond van art. 6 EVRM vol getoetst moeten worden. Het contrast met de strafrechter is veel te groot.

2.  Het belanghebbendebegrip. Om tegen een besluit in beroep te kunnen bij de bestuursrechter, moet je bij dat besluit belanghebbende zijn. Ook belangenverenigingen en stichtingen kunnen onder omstandigheden opkomen voor de collectieve en algemene belangen die zij zeggen te vertegenwoordigen. Wanneer zulke belangenclubs bij de bestuursrechter terecht kunnen, is de laatste jaren echter steeds onduidelijker geworden. De jurisprudentie daarover is inmiddels zo raar geworden, dat het tijdschrift AB een categorie “procederen over procederen” heeft ingeruimd.  Leo Damen schrijft daarin vermakelijke annotaties. Zijn boodschap is echter ronduit treurig. De laatste in de reeks (AB 2011, 160):

Ik heb nog niemand gesproken die de bovenstaande uitspraak ook maar enigszins begrijpt, laat staan aanvaardbaar acht. Zie ook de annotatie van Jans in M&R 2011/133 (afl. 6). Misschien ga ik met de verkeerde mensen om. Maar ook dan zal de Afdeling een keer een uitspraak moeten doen waarin werkelijk leiding en richting wordt gegeven aan de rechtsontwikkeling, en waarin over de interpretatie en toepassing van art. 1:2 lid 3 Awb weer voldoende rechtszekerheid wordt geboden in plaats van de onzekerheid van een flipperkast. Tot die tijd hoor ik in mijn hoofd vaagjes de tekst van het liedje ‘Beestjes, beestjes, allemaal beestjes om me heen’. Ik word er een beetje draaierig van.

3. Een veelgehoorde klacht van advocaten: aangevoerde gronden worden niet besproken in de uitspraak. De bestuursrechter zou zijn uitspraken uitgebreider moeten motiveren. Anders begrijpt de burger ook niet waarom hij ongelijk krijgt.

4. De Afdeling wordt er wel eens van beticht aan “lakeienrechtspraak” te doen. Kers op de taart was in dat verband ABRvS 6 juni 2007, AB 2008, 143, waarin de Koning – zonder overtuigende motivering – buiten het bestuursorgaanbegrip (en dus buiten het bereik van de Wet openbaarheid van bestuur) werd gehouden. Niet meer doen.

Kortom: Tak maakt een terecht punt. Het wordt tijd dat de bestuursrechter zich gaat herbezinnen op zijn rol bij het bieden van rechtsbescherming aan de burger. Mag het een onsje meer zijn?

{ 24 reacties… read them below or add one }

1 ROVE 09/09/2011 om 12:21

Kan ik ergens een petitie tekenen vóór Tak én vóór professionele bestuursrechtspraak door rechters, niet zijnde oud-bewindslieden of oud-beleidsadviseurs?

2 Joke Mizée 09/09/2011 om 19:28

Wat punt 3. betreft: de kern van de kritiek van Twan Tak was en is toch dat het in het bestuursrecht onmogelijk is om op inhoudelijke gronden een besluit aan te vechten, maar slechts op procedurele (en dat we daarom, volgens hem, in een dictatuur leven)? Dan is het niet zo vreemd dat inhoudelijke argumenten door de rechter worden genegeerd als zijnde irrelevant.

3 van den berg 09/09/2011 om 23:03

Ik zit in een zaak waar bij ik dus dit heb mee gemaakt.
Bij mij is het zelfs nog ernstiger. Een rechter wilde de zaak wel horen toen kon op eens wel gesproken worden en deed de gemeente net als of er wel samen uit te komen was. Om dat het ging om een dwangsom van 50000 euro die ze wilde verhalen was mijn eis om mijn zaak dan niet voor te leggen bij deze rechter dat deze eis vervalde hier in werd toe gestemd. Dit werd voorgelegd bij de rechter en de zaak werd op de pakeer rol gezet voor een jaar voor het geval dat ik of de tegen partij de afspraken niet na kwam.

De gemeente hield al meteen geen woord er werd weer dwangsom op geëist. de zaak werd ook door hun van de pakeer rol gehaald en ook kon je door de brief van hun kant om mij te berichten van deze al voor kennis uit halen die dus aan tonen dat de rechtbank belangen verstrengelde aan de gemeente. Resultaat wel willende rechter is vervangen en de rechter die uitspraak deed stelde mij ontvankelijk zonder zich verder in de zaak te verdiepen. Ik ben schuldig verklaart juist in wat keihard bewijs van was juist niet ik maar de gemeente stelselmatig schuldig aan had gemaakt.

Ook in deze zijn er strafbaare feiten gepleegd want dat is ambtelijke machtmisbruik namelijk. Mijn zaak bewijs meer als alleen dit misdrijf ook bewijst deze corruptie niet alleen dus van bestuurlijke ambtenaren maar ook bij het plaatselijke politie korps. Nu proberen ze met man en macht en door misbruik van die macht dit in de doofpot te houden.

Ik hoop dus dat iemand met de macht en de wil om dit te willen uizoeken dit leest.

Ook bewijst de bewijzen banden van deze ambtenaren met crimineelen. Onwetend heb ik mijn kont gedraaid in hun zaken die dus hun inkomsten uit mensenhandel afpakte door dat ik juist belangeloos deze voornamelijk jonge vrouwen weghaalde uit hun dwangmatige en uitbatende positie.

Nu ben ik dus slacht offer van deze machtmisbruik ook om mij te stoppen is mijn vrouw al met de dood bedreigd, mijn auto in de brand gestoken , op mij ingereden terwijl 112 aan de telefoon hing en ook deze agente bevestigde het te horen. Mijn herders hond is vermoord en er is op mijn werk bus geschoten. Mijn wielen meerdere malen los gedraaid aan mijn rem systeem geknoeid. Al dit is natuurlijk ondanks dader bekend in de prulle bak beland.

De zaak is nou in hoger beroep maar ja het is al nu een feit dat ambtenaren blijkbaar de macht hebben een rechtbank in hun zak te kunnen douwen en zo dus positie rechteloos te maken

Dus als iemand hier echt wat mee kan en wil en het recht als nog wil laten geschiede neem dan contact met mij op berg736@zonnet.nl.
Mijn vrouw is nu al van af 1 december 2009 niet meer op straat geweest van wegen de bedreigingen. Heel de zaak loopt al van af 2006 en we zijn op
Er is echt nu hulp nodig.

Laat dit niet in de doofpot belanden.

Groetjes Van de B

4 Paul Kirchhoff 10/09/2011 om 17:29

Bestuursrecht?
Er is geen bestuursrecht er is alleen maar bestuursonrecht.
Een beroepszaak tegen het de plaatselijke overheid werd pas na vijf jaar in eerste aanleg behandeld.
Op de zitting werd binnen vijftien minuten besloten dat er meer onderzoek nodig was.
Na vijf jaar kun je opnieuw beginnen met het verzamelen van getuigenverklaringen en een rapportage van een deskundige.
Dat het slechts vijf jaar heeft geduurd voor de behandeling in eerste aanleg is mede te danken aan de klager die heeft aangeboden het gebouw van de griffie eens grondig te verbouwen wanneer de zaak niet binnen veertien dagen op de rol zou staan.
Meest stuitende opmerking kwam van een medewerker van de griffie:
“Ach ja die oude zaken”

5 JADB 10/09/2011 om 20:46

@Kirchhof:

Loopt die zaak nog? Zo ja, verzoek om schadevergoeding wegens schending redelijke termijn ogv art. 6 EVRM (het levert niet veel op, maar wel een klein beetje)

6 Paul Kirchhoff 11/09/2011 om 21:43

@JADB,

Bedankt voor de verwijzing naar het EVRM.

De zaak is inmiddels afgedaan. Er is door de gedaagde lokale overheid 44.000 euro schadevergoeding betaald.
Mede door de absurde vertraging werd er direkt na het beschikbaar stellen van een deskundigen rapport uitspraak gedaan in het voordeel van de eiser.

7 terminator 12/09/2011 om 10:28

De CRvB en rechtbanken zijn zo corrupt als het maar kan. Corruptie verweg, nee hoor, gewoon in Nederland.

Hier een konkreet voorbeeld die volledig aansluit op Prof Tak

Onze dochter heeft een PGB. In December is het ingetrokken omdat wij in Zwitserland wonen. Daarop is bezwaar aangetekend met reden dat het in strijd is met het EG verdag. Er zijn 3 uitspraken van het EU hof in mijn voordeel. In januari werd mijn bezwaar toegekend en werd er in januari 2011 een Toekenningsbeschikking voor het hele jaar 2011 opgemaakt. Totaal ongeclaussuleerd. In Mei werd de PGB plotseling weer ingetrokken met als reden Zwitserland dit dus terwijl eerder al bezwaar is gemaakt. Fluitje van een cent, dacht ik, naar de rechtbank, er isnimmers een ongeclausuleerde Beschikking. Mis, alles werd van tafel geveegd. Het EG verdrag art 234 zegt dat indien het EG verdrag aan de orde is, de rechtbank niet zelf kan beslissen maar het aan het EU hof moet voor leggen. Dat is, uiteraard, niet gebeurd.
Dus hoger beroep bij de CRvB. weer mis. Alles van tafel neveegd. Ook de CRvB heeft het niet aan het EU hof voorgelegd. Daarna zou cassatie conform art 61 Awbz bij de Hoge Raad mogelijk zijn maar de CRvB is “vergeten” om dit in het vonnis te melden terwijl het voorgeschreven is. Ik wist het niet en toen ik het wist is de termijn van 6 weken om in cassatie te gaan verlopen.

Waar dit afspeelt, in Marokko? Nee in Utrecht in naam der Koningin.

8 terminator 12/09/2011 om 10:34

@ Joke misee

In mijn zaak heb ik procedurele fouten aangevoerd maar die zijn ook van tafel geveegd. Ik heb als voornaamste aangevoerd dat er al een Ongeclausuleerde toekenningsbeshikking is maar deze zonder duidelijke reden is ingetrokken

Overheid is een en al corrupt, de kamer weet het maar doet helemaal niets want als ze wat aan doen, rollen ook hun eigen koppen. Zo uit dat in NL en alles in naam der Koningin. Wat mij betreft valt er een grote atoom bom daar in den Haag..

9 terminator 12/09/2011 om 10:40

@van de Berg

Kan je duidelijker zijn met je verhaal. Graag hoor ik wat alles precies is gebeurd en wat de reden is van de dwangsom enzo, zodat het voor iedereen duidelijk is. Is dit dat geval met een Honkbal club ofzo? Iwee zijn de daders die je hond heben gedood en je auton hebben gesaboteersd? Dat kan je gerust hier noemen, lijkt mij, plus wanneer en waar je aangifte hebt gedaan. Polittie is ook corrupt als het maar kan, dat weet ik.

10 EMP 12/09/2011 om 11:40

Ik kan er niet zo goed tegen als mensen direct al gaan beweren dat de overheid corrupt is, omdat het geen gunstig besluit heeft genomen en het besluit in rechte standhoudt. Je zou hooguit kunnen vaststellen dat er iets grondig mis is met de juridische kwaliteit van beslissingen van overheid en rechtspraak. Daar zijn genoeg aanwijzingen voor.

11 Henk 12/09/2011 om 12:09

hear, hear

12 terminator 12/09/2011 om 13:36

@ EMP ze zijn corrupt. Het is juist door figuren zoals u persoon dat corruptie wordt afgedekt…..en mesnen die corrutpie naar voren tracht te brengen belachelijk wordt gemaakt. LEES HET verhaal van van Den Berg hierboven. Zulke verhalen ken ik ook namelijk.

Oproep, allen die wat hebben meegemaakt, mail het naar mij, antonius_123@hotmail.com

13 EMP 12/09/2011 om 14:02

@terminator

In mijn werkzaamheden lees ik vele stukken waaruit mensen te pas en te onpas gebruik maken van het woord corrupt. Vandaar dat ik daar enigszins terughoudend op reageer. Dat u mij beticht van het afdekken van corruptie op basis van een reactie van enkele zinnen, doet bij mij het vermoeden rijzen dat u een beetje aan het doordraven bent en maakt iedere gezonde discussie zinloos.

14 terminator 12/09/2011 om 14:12

@ van de Berg,

je hoeft niet naar de EVRM, er is een manier om je zaak te bespoedigen. je kan een voorlopige voorziering vragen, dan gaan de rechters sneller te werk en is meestal binnen 2 maanden een voorlopig oordeel voor handen. IN het verzoek om Voorlopige voorziening moet je wel een reden noemen dat je haast hebt, dat kan zijn dat b.v. je vrouw erg eronder lijdt of wat ook.

Ik weet niet waarover je zaak gaat en waar je in hoger beroep ent, bij de Raad van staten of bijde Centrale Raad van Beroep? Als hjet een gemeente nzaak is, is het hoger beroep boij de Raad van Staten. Als je hoger beroep bij de Centrakle raad van Beroep loopt, kan je meestal daarna nog in cassatie bij de Hoge Raad.

15 terminator 12/09/2011 om 14:17

@ emp

Wat is dan volgens u corruptie?? Het woord corruptie komt van Corrupt wat fout betekent. Elke ambtenaar, elke rechter, die foute beslsiingen nemen tewijl ze weten dat het fout is, is corrupt. Het hoeft niet perse om geld gaan maar vrienden afdekken of helpen is ook corruptie.
Kortom een beslssing nemen wegens andere gronden dan wat voorgelegd is.
Wat noemt je dan als in mijn geval duidelijk een Toekenningsbeschikking is, er wordt afgeweken en de rechter neemt dat niet eens in zijn overwegingen mee. Als je daarvoor een ander woord dan corrupt weet, hoor ik het gaarne.

16 Redactie 12/09/2011 om 14:18

@ Terminator

Een reactie als uw laatste kunnen we hier prima missen. Het verzoek is dan ook een andere webstek op te zoeken voor niet onderbouwde algemene uithalen (‘ze zijn corrupt’).

Redactie Publiekrecht en Politiek

17 terminator 12/09/2011 om 14:22

@ redaktie

OK zal niet meer doen. Ik ben alweer weg.

18 terminator 12/09/2011 om 14:23

de redaktie is dus ook al even corrupt.mag geen lelijke dingen schrijven over de overheid. Aju paraplu

19 John Connor 12/09/2011 om 16:46

Naast het feit dat ik het niet eens ben met “terminator” mbt zijn standpunt over corruptie wil ik ook nog opmerken dat zijn procesadvies over hoe je een voorlopige voorziening vraagt en wanneer welke rechter bevoegd is, absoluut niet moet worden gevolgd.

20 Joost 12/09/2011 om 16:48

Zijn lezing van artikel 234 EG-verdrag (inmiddels vernummerd) is ook behoorlijk corrupt.

21 Miriam van Aller 12/09/2011 om 17:28

Het bestuursrecht is een moeilijk rechtsgebied en nog erg jong en een beetje onvolwassen, vergeleken met het privaatrecht. In het privaatrecht is een fatsoenlijk procesrecht ontwikkelt in de loop der eeuwen. Dat hebben wij niet in het bestuursrecht en dan gaat er dus veel mis.
De in het algemeen rechtsbewustzijn levende beginselen van behoorlijk bestuur zijn in het rechtsbewustzijn van de overheid en daarmee gelijk gestelden niet altijd even duidelijk aanwezig. Maar wellicht heeft de overheid en diens gelijkgestelden geen algemeen rechtsbewustzijn? Wellicht helemaal geen rechtsbewustzijn?

Ik heb vaak het idee dat in de rechtszaken die ik voer voor mijn cliënten de overheid zich zelden aan het recht houdt – de rechtsstaat is in het overheidsbewustzijn ook niet al te zeer aanwezig – maar wel van diens burgers vergt zich aan wet en regelgeving te houden. Geen equality of arms dus.

Onlangs heb ik nog mogen meemaken dat een deelgemeente van Amsterdam een bezwaarprocedure verdaagde met een beroep op de Awb, terwijl de termijnen voor verdaging al lang verstreken waren. Ingebrekestelling en dwangsom hielpen ook niet, men neemt geen beslissing op bezwaar en een dwangsommetje meer of minder legt in het overheidsbewustzijn evenmin gewicht in de schaal. Waarom ook, de deelgemeente hoeft het geld waarvan dat wordt betaald, niet zelf te verdienen. Krijgt de gemeente cadeau uit het Gemeentefonds. Mag ik even de haren uit het hoofd rukken?

En wat te denken van de Raad voor de rechtspraak die als gemachtigde optreedt voor de Minister van Veiligheid en Justitie in procedures waarin schadevergoeding wordt gevorderd wegens overschrijding van de redelijke termijn ex art. 6 EVRM. De Raad voor de rechtspraak, een onderdeel van de rechterlijke macht, die vrijwillig en volstrekt niet daartoe gedwongen, ongedwongen dus, optreedt voor de uitvoerende macht, waarvan de rechterlijke macht geacht wordt onafhankelijk te zijn. En dan maar afdingen op schadevergoedingen die door de gelaedeerde volgens de daarvoor geldende jurisprudentie wordt gevorderd. De rechtbanken moeten namelijk uit eigen budget die schadevergoedingen betalen. Au, au!.

De rechtbank waarmee ik te maken had, vindt het geen enkel probleem dat een onderdeel van de rechterlijke macht, t.w. de Raad voor de rechtspraak, zich het lot van de uitvoerende macht aantrekt door diens financiële belangen te behartigen. Hoezo Trias Politica? Hoezo rechtsstaat? Mag ik wederom even de haren uit het hoofd rukken? Dank u!

22 GB 12/09/2011 om 17:36

De Raad voor de rechtspraak is toch geen onderdeel van de rechterlijke macht?

23 Miriam van Aller 12/09/2011 om 17:49

Over de Raad voor de rechtspraak
De Raad voor de rechtspraak hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht. De algemene taak van de Raad is te bevorderen dat de gerechten hun werk – recht spreken – goed kunnen doen.

De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, in het bijzonder de minister van Justitie.
Bovenstaande tekst is ontleend aan de site van de Raad voor de Rechtspraak.
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-De-Rechtspraak/OverDeRvdr/Pages/default.aspx

24 a.zecha 17/09/2011 om 14:05

Mijns inziens vormt de afkalving van rechtsbescherming van Nederlandse burgers tegen staatsoptreden is de jure en de facto het grootste gevaar voor de veiligheid van Nederlandse burgers.
De Staat der Nederlanden, bijzonderlijk het parlement en de regering, vormen mijns inziens realiter het grootste “veiligheidsprobleem” in Nederland.
a.zecha

Reactie achterlaten

{ 2 trackbacks }

Vorige post:

Volgende post: