Boekreview: Smaad door de Staat

door GB op 14/08/2009

in Recensies

De oratie van prof. Hins over de vrijheid van meningsuiting is verschenen. Centraal staat de vraag of de overheid zelf zich ook op de vrijheid van meningsuiting kan beroepen. Antwoord: nee. Zou ook een beetje een gekke bedoening worden. Het grondrecht beschermt in beginsel ook choqueren, kwetsen of verstoren – gedrag dat wat mij betreft onrechtmatig overheidshandelen mag blijven.

De grondrechten laten zich echter niet zomaar wegdrukken. Ze komen door de achterdeur weer binnen als de overheid handelt ter bescherming van het grondrecht van een andere burger. Het recht op leven van de één kan een plicht tot het geven van informatie met zich meebrengen die de privacy van de ander raakt. Bovendien is het de vraag wanneer de openbaarheid van bestuur (of: recht op toegang op informatie bij de overheid) tot de grondrechtencatalogus gaat toetreden. Zo komt het ook in deze vraagstukken toch weer aan op de moeilijke belangenafwegingen bij botsende grondrechten.

Terloops zitten er in de oratie natuurlijk nog andere standpuntbepalingen. De meest actuele is wel dat godsdienstvrijheid naar de mening van prof. Hins niet het recht omvat om gevrijwaard te blijven van kwetsende meningen. De godsdienstvrijheid is pas in het geding bij ‘ernstige intimidatie, waardoor mensen objectief gehinderd worden hun godsdienst vrij te belijden’. Een individueel kamerlid is daar niet toe in staat.

De oratie heeft vele kwaliteiten. Waaronder in ieder geval het feit dat de rede – uitgesproken in het Academiegebouw van de Leidse Universiteit – de vraag of staten grondrechten hebben zo beantwoordt: “Niet de Staten, maar Gij, Gij, Gij…!” Die tekst is al eerder met Willem van Oranje in aanraking gekomen.

Vorige post:

Volgende post: