Broodje charma

door SV op 04/09/2009

in Grondrechten, Haagse vierkante kilometer

Niet alleen het schooljaar, ook de scholenstrijd is weer losgebarsten. De immer charmante Sharon Dijksma kort de rijksbekostiging van de As-Siddieq scholen in Amsterdam met 5%. “De school zou voorrang geven aan de elementen ‘openheid naar de samenleving’ en de ‘basiswaarden van de democratische rechtsstaat’ en heeft dit niet gedaan,” zo meldt het persbericht van het ministerie. Niet gehinderd door kennis van zaken bij de As-Siddieq scholen, durf ik te gokken dat het onderwijsprogramma van As-Siddieq volgens de onderwijsinspectie al te zeer gericht was op de islamitische wet en Mekka, en daarmee te weinig openheid naar de samenleving liet zien. Mijn gedachten dwalen terug naar mijn basisschooltijd , waar ook schandalig weinig aandacht werd gegeven aan de basiswaarden van de democratische rechtstaat.

Verder dwalen mijn gedachten, verder naar de vrijheid van onderwijs, geregeld in artikel 23 van de Grondwet. Dat artikel bepaalt sinds de beslechting van de schoolstrijd in 1917 onder andere (lid 2): “Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.

Onder aanroeping van dit artikel veroordeelt de voorzitter van de organisatie van protestants-christelijke schoolbesturen het besluit om de rijksbekostiging van As-Siddieq te korten. Waar immers de Onderwijsinspectie open normen als “openheid naar de samenleving” en “basiswaarden van de democratische rechtsstaat” gebruikt om budget te korten, ligt voor de hand dat de heidense SP beseft dat soortgelijke maatregelen ook kunnen worden opgelegd aan christelijke scholen. Volgens Staatssecretaris Dijksma is echter geen sprake van strijd met artikel 23 Gw. De toepasselijke Wet primair onderwijs bepaalt immers onder andere dat het onderwijs gericht moet zijn op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. Die bepaling zou weer in lijn met lid 5 van artikel 23 Gw: “De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.

Rond 1870 suggereerde Kappeyne van de Coppello dat protestanten hun godsdienstonderwijs in aanvulling op het reguliere onderwijs konden geven, al sinds opname van de vrijheid van onderwijs in 1848. Protestanten (en katholieken) wilden echter een geheel eigen school met den Bijbel (c.q. Mariabeelden). De eis van “eigen scholen” kan ik dan ook niet anders zien dan een wens de kinderen niet te hoeven blootstellen aan de mores van atheïsten en katholieken (c.q. protestanten). Dit zet de door de onderwijsinspectie geëiste openheid naar de samenleving en aandacht voor basiswaarden van de democratische rechtstaat in een ander grondwettelijk licht.

Of de bepaling in de Wet primair onderwijs, en het besluit inzake As-Siddieq, in strijd met de Grondwet is, kan niet worden getoetst door de rechter wegens het nog steeds bestaande verbod van grondwettelijke toetsing. Dat getoetst kan worden aan grondrechten in diverse verdragen biedt As-Siddieq geen soelaas. Artikel 23 Gw heeft immers een bijzondere wordingsgeschiedenis, die bij toetsing aan bijvoorbeeld artikel 9 EVRM niet aan de orde kan komen.

Vorige post:

Volgende post: