De Grondwet in plaatjes: artikel 10

door FTG op 06/05/2009

in Varia

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Vorige post:

Volgende post: