De Grondwet in plaatjes – Artikel 57

door JAdB op 12/02/2010

in Varia

De incompatibiliteiten zijn geregeld in artikel 57 van de Grondwet:

  • 1.Niemand kan lid van beide kamers zijn.
  • 2.Een lid van de Staten-Generaal kan niet tevens zijn minister, staatssecretaris, lid van de Raad van State, lid van de Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman of substituut-ombudsman, of lid van of procureur-generaal of advocaat-generaal bij de Hoge Raad.
  • 3.Niettemin kan een minister of staatssecretaris, die zijn ambt ter beschikking heeft gesteld, dit ambt verenigen met het lidmaatschap van de Staten-Generaal, totdat omtrent die beschikbaarstelling is beslist.
  • 4.De wet kan ten aanzien van andere openbare betrekkingen bepalen dat zij niet gelijktijdig met het lidmaatschap van de Staten-Generaal of van een der kamers kunnen worden uitgeoefend.
1 J. Kessel 31/03/2010 om 12:08

Ik heb wel eens gelezen (in Van der Pot’s ‘Handboek van het Nederlands staatsrecht’ of Kortman’s Constitutioneel Recht) dat deze incompatibiliteiten in strijd zijn met artikel 25, lid b van het Internationaal verdrag voor burgerlijke en politieke rechten (vrijheid om te kiezen en deel te nemen aan verkiezingen, c.q. te worden gekozen). Je kan dit dan via enkele wegen conform het verdrag maken:
– afschaffen Eerste Kamer zodat dubbel lidmaatschap met TK niet meer voorkomt.
– de benoemingen worden onderdeel van de verkiezingen zelf, zodat bijv. ook de burgemeester en CdK op de kandidatenlijsten komen Genoemde functionarissen in artikel 57 Grondwet worden dan ook via verkiezingen verkozen.
– het wordt voortaan wel mogelijk om dubbelfuncties te vervullen.
Van de andere kant is het vreemd dat er bijv. geen incompabiliteit bestaat voor Kamerleden die ook aandelen in bedrijven bezitten.

Vorige post:

Volgende post: