De Koning uit de regering en de SP uit de NRC

door MN op 01/09/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for De Koning uit de regering en de SP uit de NRC

De Johan Cruijff-schaal mag dan naar de sociaal-democraten zijn gegaan, de PVV is als eerste met min of meer voldragen plannen gekomen om de Koning uit de regering te halen. Inmiddels zijn de wetsvoorstellen raadpleegbaar op de site van de Tweede Kamer. Meervoud, inderdaad: de PVV’ers konden wel eens trouwe lezers van dit blog zijn, want ze hebben het statutaire addertje onder het gras onderkend. Bij de Tweede Kamer zijn nu drie wetsvoorstellen aanhangig met het label “modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel”. Een tour d’horizon, helaas zonder raadpleging van de (voor de drie voorstellen gemeenschappelijke) Toelichting want die kon ik nog niet vinden kwam later beschikbaar:

  • Rijkswetsvoorstel 32 865 bedoelt het Statuut te wijzigen. Niet alleen de Koning wordt uit de rijksregering geweerd, ook de Gevolmachtigde Ministers komen in constitutioneel ijle lucht te hangen. Als het PVV-plan wordt doorgezet zijn ze wel lid van de rijksministerraad, maar niet meer van de rijksregering. Het door het Statuut gebruikte begrip “koninklijke macht” wordt vervangen door twee nieuwe termen, namelijk  “regeringsmacht” en “bestuurlijke macht”. Wat het verschil is, is mij niet duidelijk.
  • Rijkswetsvoorstel 32 866 introduceert het begrip “staatshoofd” in de Grondwet. Daarnaast moet een PVV-koning zweren zijn spek-en-bonen-ambt niet alleen getrouw, maar ook onpartijdig uit te voeren. Hij moet daarbij extra op zijn tellen passen, want na ommekomst van zijn niet-regeerperiode is hij strafrechtelijk aansprakelijk. De regeling van de buitenstaat-verklaring wordt door het voorstel niet geraakt.  Mocht de Koning niet meer in staat zijn gezag (wat daar nog van over is) uit te oefenen , dan is het nog steeds de ministerraad die het doktersbriefje doorstuurt. Diezelfde ministerraad besluit over het regeringsbeleid, maar de ministers vormen de regering. De delen zijn meer dan de som! De Koning tekent geen besluiten en wetten meer, maar er blijft wel sprake van koninklijke besluiten. De Tweede Kamer krijgt het recht kandidaten voor te dragen om voorzitter van de Raad van State te worden, net zoals ze dat nu doet bij de Hoge Raad.
    Dit tweede voorstel kan in huidige vorm overigens niets bewerkstelligen, aangezien het een inwerkingtredingsbepaling mist. En op grond van het Statuut is dat onmisbaar bij rijkswetten: de algemene regeling van de Bekendmakingswet geldt niet.
  • Wetsvoorstel 32 867, ten slotte, zorgt dat de ministers de regering vormen. De kabinetsformatie verloopt voortaan onder leiding van door de Tweede Kamer benoemde informateurs, maar eindigt wel weer met een uitsluitend door de nieuwe premier te ondertekenen  koninklijk benoemingsbesluit.

De monarchie is niet het enige bastion dat de PVV momenteel onder vuur neemt. Ook het NRC Handelsblad, “ooit een trots conservatief-liberaal avondblad”, moet het ontgelden. Martin Bosma heeft namelijk ontdekt dat de Nederlandse Rupert Murdoch, Derk Sauer, negen procent van de NRC-aandelen bezit. Zo zie je maar weer hoe onverstandig het is om openheid van zaken te geven over de financierders van je beweging. Het is Bosma ineens duidelijk geworden waarom hij de enige fatsoenlijke stukjesschrijver is temidden van extreem-linkse columnisten, en welk SP-brein achter de Eurofiele antisemitische koers van dit politiek-correcte linkse blad zit. Daarom: kamervragen!

1 GB 01/09/2011 om 19:09

Enige bewondering voor het verzette werk…

Vereisen dat de Koning moet zweren dat hij zijn ambt onpartijdig uitvoert, lijkt me trouwens wel de meest venijnige uitval van het voorstel. Net zoals het meenemen van Limburgse vlaai, zoals Wilders vorig jaar tijdens de formatie deed, is dat volgens mij vrij briljante framing.

2 Martin Holterman 01/09/2011 om 19:37

Dat is uniek… ik ken geen enkel land waar wetten en koninklijke besluiten in werking treden zonder wat voor handtekening dan ook van enig staatshoofd.

3 PB 02/09/2011 om 09:34

Waar ik wel benieuwd naar ben is hoe het formatieproces loopt. Ik denk dat het een grote chaos wordt. Alle macht is nu geconcentreerd op de Tweede Kamer; zij benoemen rechters, vormen de uitvoerende macht, bepalen de wetten. Daardoor loopt mijns inziens het machtsevenwicht echt in gevaar. Tijd voor een gekozen uitvoerende macht als tegenpool tegen deze parlementaire machtsconcentratie…

4 PB 02/09/2011 om 09:35

Oh, en dat gedoe over de NRC zou grappig zijn, als het niet zo ernstig is. De PVV toont hiermee de nationalistische sociaal-democraten te zijn, waarvan Spruyt al zei dat ze een natuurlijke neiging tot fascisme hebben. Bizar dat ze willen dat de overheid de inhoud van kranten wil controleren op linkse invloed.

5 PB 02/09/2011 om 09:45

De Formatiewijze wordt dus grondwettelijk vastgelegd. Dat is volgens mij toch nergens voor nodig. Verder begrijp ik niet waarom er een koninklijk besluit moet zijn voor het aanstellen van ministers. Waarom niet gewoon zeggen wat het is: Ministers worden benoemd per motie van de Tweede Kamer.

2. De Tweede Kamer der Staten-Generaal formuleert ten behoeve van de vorming van een regering een informatieopdracht of formatieopdracht, en wijst voor de uitvoering daarvan een of meer informateurs, onderscheidenlijk formateurs, aan.

3. Een koninklijk besluit tot benoeming van de minister-president wordt voorgedragen door een of meer formateurs, aangewezen door de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

6 Martin Holterman 02/09/2011 om 10:07

@PB: Dus dan weten we ook meteen of de Eerste Kamer de regering naar huis kan sturen: niet dus.

7 MD 02/09/2011 om 12:07

PB, je hebt helemaal gelijk over die Kamervragen. Het zou grappig zijn als het niet zo ernstig was. Ik ga er vanuit dat Bosma zelf ook begrijpt hoe onzinnig de redenering is die kennelijk achter de vragen zit en vermoed daarom dat dit een doelbewust voor het publiek misleidende poging is om leuk in het nieuws te komen/nare aanvallen te doen.

8 MN 02/09/2011 om 12:10

Update: inmiddels is de toelichting ook raadpleegbaar. Ik heb een link toegevoegd voorafgaand aan de drie afzonderlijke onderdelen (er is één gemeenschappelijke toelichting voor de drie voorstellen).

9 PB 02/09/2011 om 22:57

@ MN hartelijk dank voor de verwijzing. De MvT stelt over de formatie: “De ‘parlementarisering’ van de kabinetsformatie is nu zo ver, dat er een overgang van initiatief en sturing naar de Tweede Kamer zou kunnen gaan.”

Ik heb hierover een paar vragen/opmerkingen:
– Mijns inziens vormt dit een nog verdere uitholling van ons oorspronkelijke dualistische systeem. Het enige dat niet zo is, is dat de ministers zelf geen lid zijn van de Tweede Kamer, maar daarmee is het dan ook wel gezegd. Daardoor worden discussies tussen regering en kamer echt een farce. Regering gaat immers in discussie met de Coalitie.
– Hoe zit het met het machtsevenwicht, tussen wetgevende en uitvoerende macht en ook in het licht van de controlerende functie van de Tweede Kamer. Alles is nu in hand van de Tweede Kamer, lees de Coalitie. Het is leuk dat er een beetje meer democratische legitimatie is; maar wel tenkoste van nog meer machtsconcentratie in de Kamer.
– Hoe zit het met de benoeming van de overige ministers en de verhouding tussen de MP en de ministers. Worden de overige ministers ook aangesteld door de kamer of bij besluit van de regering….

Is het nu niet gewoon slim terug te gaan naar het oorspronkelijke idee van de Commissie Cals/Donner voor een direct gekozen formateur…

10 Mihai Martoiu Ticu 03/09/2011 om 16:34

Streeft PVV om Wilders als staatshoofd te krijgen?

11 JU 05/09/2011 om 11:57

@PB

Sorry, mijn haren gingen even recht overeind (en dat is in mijn geval geen mooi uitzicht). Begrijp ik het goed dat sociaal-democraten een natuurlijke neiging tot fascisme zouden hebben? Of bedoelde je, resp. Spruyt, nationaal-socialisten, die behalve een deel van hun naam niets met sociaal-democraten van doen hebben?

12 PB 05/09/2011 om 14:11

@ het hang er allereerst een beetje van af hoe je fascisme definieert. Spruyt’s opmerking uit 2007 ging over de PVV en niet over sociaal-democratie. De PVV associeert zich sterk met een nationalistisch gericht sociaal denken (vooral Bosma), omdat het in mijn ogen niet hetzelfde is als nationaal-socialisme, omdat de democratie wel wordt omarmd en er geen sprake is van eugenetische elementen. Ze associëren zich graag met de ‘oude’ PvdA, de DS’70, Drees, etc. Daarom noem ik ze liever nationalistische sociaal-democraten. En ja dat lijkt al erg op de NSDAP… De PVV bestaat natuurlijk ook nog uit conservatieven en liberalen/libertijnen; maar volgens hebben die de richtingenstrijd binnen de PVV een beetje verloren.

De vraag of nationalistische sociaal-democratie iets te maken heeft met sociaal-democratie is dezelfde vraag als dat nationaal-socialisme iets te maken heeft met socialisme. Ja natuurlijk zijn er overeenkomsten.

13 JU 05/09/2011 om 16:18

Even voor de duidelijkheid: die D in NSDAP staat voor Deutsch en niet voor Democratisch. Wat mij betreft valt het dus wel mee met de overeenkomst tussen NSDAP en ‘nationalistische sociaal-democraten’.

Ik zou zeggen dat uitgerekend het in verband brengen van de sociaal-democratie met het nationaal-socialisme van weinig inzicht in, of respect voor de houding van de Duitse sociaal-democratie bij de opkomst van het Derde Rijk getuigt. Ik kan het verkeerd hebben, maar was de SPD niet de enige partij die zich in de Bondsdag tégen Hitlers plannen voor opheffing van de Weimar-democratie uitsprak en tegen het daartoe strekkende Ermächtigungsgesetz stemde? Daar hebben zij een nogal forse prijs voor betaald. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe je de definitie van fascisme zó kunt vormgeven dat daaronder ook zulk stemgedrag valt.

14 PB 05/09/2011 om 17:22

Ik wil ook geen verband maken tussen sociaal-democratie en nationaal-socialisme, maar tussen nationalistische sociaal-democratie en nationaal-socialisme.

15 JU 06/09/2011 om 11:52

O. Dat had ik zo niet begrepen. Excuses dan voor de wat gepikeerde uitval.

Vraag me wel af hoe je enerzijds kunt vinden dat de PVV te democratisch is voor het predikaat ‘nationaal-socialistisch’, maar anderzijds meent dat deze ‘nationalistische sociaal-democraten’ een natuurlijke neiging tot fascisme hebben. Staan fascisme en democratie dan niet haaks op elkaar? M.a.w.: àls sprake is van een neiging tot fascisme, is het dan niet juist beter om dat nationaal-socialistisch te labelen, en niet nationalistisch sociaal-democratisch?

Lijkt me bovendien wat onhandig te spreken van ‘nationalistische sociaal-democratie’, alleen maar omdat de PVV sociale elementen omarmt. De PVV tamboereert ook graag op superieure christelijke waarden. Moeten we dus niet ook spreken van nationaal-socialistische christen-democratie? En met de voorstellen inzake ‘animal cops’ in het achterhoofd van: Nationaal-Socialistische Christen-Democraten voor de Dieren? Of met de modernisering van het koningsschap voor ogen: Nationaal-Socialistische Christen-Democraten Voor de Dieren ’66?

Of gewoon van populisme?

16 PB 06/09/2011 om 16:25

Niet zozeer omdat ze alleen sociale elementen omarmt, maar omdat ze zich expliciet identificeert met de ‘oude’ PvdA.

De expliciete vraag wat fascisme is en wat een neiging tot fascisme kan je heel verschillend beantwoorden. Ik ben net bezig Hayek’s Road to Serfdom te lezen en die zegt er ook interessante dingen over. Bij hem gaat het meer om een controle over de economie van de samenleving. Fascisme als totalitairisme. Hij maakt dan ook geen onderscheid tussen nationaal-socialisme en andere socialistische stromingen. Hij weert zich tegen het beeld dat socialisten indertijd (en nu soms nog) schetsen dat fascisme een kapitalistische reactie was. Kapitalisme kan alleen gedijen als er vrije productie en geldmarkt is.

Daarnaast is dat van die dierenrechten ook wel interessant. Het Fascisme heeft altijd een liefde voor het milieu en de natuurlijke eigenheid van dieren, mensen en samenlevingen. Het Fascisme is echt een beweging van de verlichting dat gelooft in de kracht van de mens in de gemeenschap in de natuur. Het nationalisme van het oorspronkelijke Fascisme is dan ook een uitvloeisel hiervan.

Rob Riemen geeft een andere definitie van fascisme die hij verbindt met “de massamens”. Zijn definitie is dan ook: ”de politisering van de geestesgesteldheid van de rancuneuze massamens.” Dat geldt voor de PVV maar eveneens voor socialisten. Ongelijkheid is voor Riemen dus een belangrijke dam tegen fascisme. Daarom waren ook socialisten niet echt te spreken over zijn boek.
http://www.socialisten.net/onderwerpen-mainmenu-57/recensies-mainmenu-74/1441-de-eeuwige-terugkeer-van-het-fascisme-rob-riemen-brengt-enkel-vaak-weerkerende-cliches.html

Welke definitie zou jij kiezen?

17 PB 06/09/2011 om 16:37

sorry, ik begrijp dat je populisme ziet als fascisme. de rob-riemen definitie.

18 JU 06/09/2011 om 16:50

Jeetje PB, dit ontwikkelt zich tot een aardige discussie over wat fascisme en wat socialisme, danwel sociaal-democratie is. Die verdient eigenlijk een aparte post op de hoofdpagina! Ik zie in elk geval populisme niet helemaal als fascisme. Ik zeg ook zelf niet dat de PVV neigt naar fascisme (al sluit ik het ook niet uit). Dat waren jouw woorden. En eigenlijk voel ik mij bij beide definities van fascisme niet helemaal thuis. Maar moet er iets uitgebreider over nadenken dan ik vandaag de tijd heb om te doen. Kom er nog op terug!

Vorige post:

Volgende post: