De Nationale ombudsman: eerste hulp bij politie

door CM op 21/06/2012

in Bestuursrecht, Haagse vierkante kilometer

Post image for De Nationale ombudsman: eerste hulp bij politie

Hyperigheid en hijgerigheid. Helaas zijn dit twee aan elkaar verwante beroepsziekten waar veel Tweede Kamerleden aan lijden. Symptomen zijn onder meer het stellen van Kamervragen over arresten van de Hoge Raad die men niet (goed) heeft gelezen of het zonder deugdelijk feitenonderzoek onderuit schoffelen van de Eerste Kamer, dan wel individuele senatoren. Het gaat om het vragenstellen en het daarmee in de publiciteit komen. De antwoorden doen er vervolgens veel minder toe. Ach, we zijn er inmiddels aan gewend. Vervelender is dat die hyperigheid en hijgerigheid nu ook een beetje dreigen over te slaan naar een door de Tweede Kamer benoemd instituut: de Nationale ombudsman. Dat gevoel bekroop mij althans toen ik in diverse media las dat de ombudsman een onderzoek instelt naar het schopincident, waarbij een Rotterdamse politieagente een op het eerste gezicht niet agressieve man als bokszak gebruikt. De beelden verschenen op 19 juni in de media en reeds een dag later kondigt de ombudsman al aan dat hij een onderzoek naar het gebeuren instelt. Uit eigen beweging wel te verstaan, niet op basis van een verzoek van het slachtoffer.

Is dit nu verstandig? Daar heb ik zo mijn twijfels over. Het Korps Rotterdam Rijnmond heeft het schoppen van de verdachte als ‘schokkend’ aangemerkt en is al een eigen onderzoek naar het geweld begonnen. Het Bureau Interne Zaken van het korps heeft de intentie het onderzoek snel af te ronden en met zoveel mogelijk betrokkenen (ca. 27 getuigen) te spreken. Gelet op het feit dat het incident zich op 17 juni afspeelde, is de reactie van het korps adequaat te noemen. De ombudsman hierover:

“Hoewel het goed is dat de politie zelf een onderzoek instelt, is het van belang dat bij een dergelijk heftig incident boven iedere twijfel verheven is dat alle feiten eerlijk en objectief vastgesteld worden.”

Nu kun je eindeloos twisten over de vraag of een onderzoek dat wordt uitgevoerd door het korps waartoe de betrokken politieagente behoort (met nog 6.000 anderen overigens) voldoende objectief en onafhankelijk is. In elk geval kun je als ombudsman even afwachten wat er uit het onderzoek komt, welke maatregelen er genomen worden en wat de reactie van de betrokkenen (waaronder het slachtoffer) daarop is. Door nu al een eigen onderzoek te beginnen wekt de ombudsman de indruk dat er met het politieonderzoek wel weer wat mis zal zijn. In elk geval wekt het de schijn van wantrouwen en a priori lijkt me dat onterecht. Uit de media blijkt dat het onderzoek wordt geleid door een officier van justitie. Tussen hem en de betrokken agente zit voldoende ruimte om te rekenen op een onafhankelijk oordeel. Het slachtoffer heeft inmiddels aangifte gedaan en voor het verwerken daarvan kennen we in Nederland ook vaste procedures. De betrokken agente is daarin als verdachte aangemerkt. Nemen we daarnaast in ogenschouw dat de Tweede Kamer de kwestie dinsdag tijdens de regeling van werkzaamheden aan de orde heeft gesteld (en om een brief van de minister heeft gevraagd) en ook de Rotterdamse gemeenteraad zich met de zaak bemoeit, dan kunnen we ons gerust afvragen of de ombudsman, in al zijn onafhankelijkheid, op dit moment echt iets toe te voegen heeft.

Anders ligt dat overigens met het ook door de ombudsman aangekondigde brede onderzoek naar politiegeweld in het algemeen. Dat onderzoek gaat vermoedelijk wel enige tijd duren en uiteraard kan het schopincident daarin worden meegenomen. Maar waarom nu eerst in die zaak een oordeel van de ombudsman nodig is voordat aan verhelderende vergezichten kan worden gewerkt, ontgaat mij enigszins. De Algemene wet bestuursrecht gaat ervan uit dat de ombudsman pas in actie komt nadat een klager eerst een klachtenprocedure bij het bestuursorgaan waarover hij niet tevreden is, heeft doorlopen (artikel 9:20 Awb). Uit de jaarverslagen van de ombudsman zelf blijkt ook dat hij doorgaans naar aanleiding van klachten over politieoptreden onderzoeken instelt. Zeker, de bevoegdheid (ex artikel 9:26 Awb) van de ombudsman om ook eigener beweging een onderzoek in te stellen is onbetwist. Maar de vraag of het verstandig, ja zelfs behoorlijk is die bevoegdheid nu in dit concrete geval al uit te gaan oefenen moet ook beantwoord worden. Vooralsnog beantwoord ik die vraag ontkennend.

1 a.zecha 22/06/2012 om 19:28

Mijn perceptie van de hier geciteerde woorden van de ombudsman is dat hij olie op golven van de media “hyperig- en hijgerigheid” gooit door impliciet te zeggen dat hij dit ene incident meeneemt bij zijn onderzoek naar de vele klachten van politiegeweld die hij ontving.

Naast de media hyperig- en hijgerigheid zijn er nog die van de regerende en niet-regerende partijvertijvertegenwoordigers te vermelden!
Overdrijving, uitvergroting en “opblazen” is m.i. dagelijkse kost in de politieke gremia en is dientengevolge ook door de media gevolgd.

Een aparte klasse van “hyperig- en hijgerigheid” is m.i. waar gesproken kan worden van “demoniseren”, “zwart maken” of “met modder gooien”. Ook deze zijn in publieke sectoren dagelijkse kost geworden.
a.zecha

2 Steve brown 23/06/2012 om 06:52

Ik mis toch enigszins in het voorgaande artikel de Doofpot cultuur, die in dit soort van gevallen bij politie en/of justitie bijna standaard is. M.n. als het gaat dat de z.g. onderklasse weer eens een paklaag heeft gehad van de politie.
Voorbeelden ten over.
Even terzijde, in strafzaken wordt de persoon die naast een andere persoon, die een mishandeling pleegt staat en niet ingrijpt ook tegenwoordig aangemerkt als zijnde medeplichtig aan die mishandeling.
“Distantiëren?
In recentere rechtspraak is de vraag naar voren gekomen of het enkele feit dat de dader zich niet distantieerde van het plegen van het feit al medeplegen op kan leveren. In een aantal arresten is de Hoge Raad hierop ingesprongen. Het kan zijn dat medeplegen wordt aangenomen als je jezelf niet distantieerde van een strafbaar feit. Hier wordt dan de bewuste en nauwe samenwerking aangenomen.”
Ik heb nergens gelezen dat justitie dat artikel uit het wetboek van strafrecht nu ook toepast, hetgeen indien het gaat om de z.g. onderklasse standaard is.

Meer lezen ter zake: http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2012/06/20/laffe-sadistische-agenten-van-het-filmpje-blijven-aan-het-mishandel-werk-wij-voorspelde-deze-uitkomst-al-2/

3 RBteZ 27/06/2012 om 11:01

Het ingrijpen van de ombudsman heeft niets hyp- of hijgerigs. Omdat deze klachten niet alleen staan.

In brede kringen van de politie leeft het idee dat verdachten best stevig mogen worden aangepakt, en dat “subsidiariteit” niet betekent dat geweld zo mogelijk vermeden moet worden, maar dat gerust geweld mag worden gebruikt als dat efficiënter werkt. Het Openbaar Ministerie – dat tegenwoordig ook officieel niet meer onafhankelijk is doet mee, en zelfs rechters zijn geneigd agenten het voordeel van de twijfel te gunnen.

Intussen werkt het puur averechts als de politie “streng maar onrechtvaardig” optreedt. Het nare misverstand is dat de politie weer meer respect wil krijgen van de burger, maar vrees is geen respect, integendeel.

Vorige post:

Volgende post: