De rechtsstatelijke burgemeester (II)

door LD op 03/03/2009

in Grondrechten

Post image for De rechtsstatelijke burgemeester (II)

En hoe zit het eigenlijk met de rechtsstatelijkheid van het optreden van burgemeester Cohen van Amsterdam? Vandaag vindt in deze stad weer het halfjaarlijkse ontruimingsrondje plaats. Het ontruimen van een gekraakt pand kan in theorie op twee titels: een civielrechtelijke of een strafrechtelijke. Voor een civielrechtelijke ontruiming is een vonnis van de rechter nodig. De eigenaar van het gekraakte pand zal om zo’n vonnis moeten vragen. Voor een strafrechtelijke ontruiming – dus ontruiming op basis van het redelijk vermoeden van een strafbaar feit (in de regel huisvredebreuk) – bestaat volgens diverse Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven geen wettelijke grondslag. De ontruiming brengt met zich mee dat het huisrecht van de (al dan niet rechtmatige) bewoner wordt beperkt, en volgens de artikelen 12 Grondwet en 8 EVRM kan dat niet zomaar. Onlangs nog oordeelde de Rechtbank Amsterdam, in navolging van de Gerechtshoven te Leeuwarden, Arnhem en Amsterdam dat “de artikelen 2 Pw, 124 RO en 429sexies Sr. geen toereikende grondslag vormen om een inbreuk op een fundamenteel recht als bedoeld in artikel 12 Gw en artikel 8 EVRM te kunnen rechtvaardigen”. Exit strafrechtelijke ontruiming van gekraakte panden dus. Deze zaak was overigens tegen de Staat aangespannen. De gemeente Amsterdam was geen procespartij.

Rondom de ontruimingen van vandaag horen we verwarrende berichten. Aanvankelijk kregen we te horen dat de burgemeester van plan was het tot nu toe gevoerde beleid voort te zetten en dus gewoon door te gaan met strafrechtelijke ontruimingen. De Hoge Raad zou zich eerst maar eens over de zaak moeten buigen. Nu is de berichtgeving echter dat uitsluitend op civielrechtelijke titel ontruimd wordt. Laten we hopen dat dit zo is. Een beetje dialoog tussen bestuur en rechter is zonder meer gezond, maar als een hele reeks uitspraken met een duidelijke boodschap genegeerd wordt, dan is dat zorgelijk. Dat de gemeente Amsterdam formeel niet aan die uitspraken gebonden is – zij was immers geen partij – doet daaraan niet af.

1 GB 03/03/2009 om 14:23

Overigens een interessante move van de rechterlijke macht. Zou die iets te maken hebben met een dreigend kraakverbod? Opvallend ook dat het uiteindelijk als een technisch juridisch verhaal verkocht wordt (de beperking van het grondrecht is onvoldoende kenbaar en voorzienbaar in de formele wet geregeld) terwijl het volgens mij een materiele wijziging in de grondrechtenbescherming is. Meer bescherming voor de bewoner en minder voor de eigenaar. Prima. Maar intrigerend is dat in de rechtspraak de discussie daarover niet openlijk gevoerd wordt.

Vorige post:

Volgende post: