De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 16

door JAdB op 15/04/2010

in Varia

Ieder burger mag zyne gevoelens uiten en verspreiden op zoodanige wyze, als hy goedvind, des niet strydig met het oogmerk der maatschappy. De vryheid der drukpers is heilig, mids de geschriften met den naam van uitgever, drukker of schryver voorzien zyn. Dezen allen zyn ten allen tyde aanspraaklyk voor alle zoodanige bedryven door middel der drukpers ten aanzien van afzonderlyke persoonen of der gantsche maatschappy begaan, die door de wet als misdaadig erkend zyn.

Vorige post:

Volgende post: