De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 9

door JAdB op 03/12/2009

in Varia

Het oppergezag is het regt der gantsche maatschappy over elk haarer leden over het grondgebied, dat zy beslaan en over alle voorwerpen, waarin hunne belangen betrokken zyn. Hetzelve is één, ondeelbaar, onvervreemdbaar. Geen lid, geen gedeelte der maatschappy, kan zig het oppergezag aanmaatigen. Hetzelve is de bron van alle openbaare magten.

Vorige post:

Volgende post: