De strijd der professoren III

door PB op 22/10/2010

in Rechtspraak, strafrecht

Het schijnt dat op geheime plekken in Nederland hooggeleerde professoren samenkomen voor intellectuele free fights. Nu is dat op zichzelf geen enkel probleem. Integendeel, het is zelfs aan te moedigen wanneer welgestelde gezelschappen zich gezamenlijk beraden op maatschappelijk relevante onderwerpen en daarvoor mensen uitnodigen. Het Vertigo-gezelschap is zo’n gezelschap. Ze spraken daar graag over de zaak Wilders, want dat zorgt voor discussie. En in dit geval hebben ze er voor gezorgd dat ze direct bij de zaak betrokken zijn. Een van de leden van het gezelschap was prof. T. Schalken. En de uitgenodigde gast was prof. H. Jansen. Zij troffen elkaar. 

Prof. Schalken kennen wij als raadsheer van het Hof dat de dagvaarding van dhr. Wilders beval. Hij was in het gezelschap al eerder met andere hoogleraren in aanvaring gekomen over het proces Wilders . De organisator van het gezelschap, Hendriks, vertelt dan ook dat prof. Schalken al eerder recht tegenover prof. Scheffer stond. Interessant is dat prof. Scheffer in Pauw en Witteman al aangaf dat hij  de vervolging van Wilders politiek vond. Hij gaf ons toen een kijkje in de keuken van het Gerechtshof door te vertellen dat hij met meerdere raadsheren had gesproken en dat men 50/50 verdeeld was over de vervolgingsvraag. Het was volgens hem dus puur toeval dat het Hof tot deze beslissing was gekomen. Al eerder maakte ik ook melding dat volgens prof. De Roos de vervolging van Wilders ligt aan het feit dat prof. Schalken, die als raadsheer optrad, verwikkeld is in een “ruzie die we als hoogleraren toch al hebben over dit soort wetsartikelen.” Prof. Schalken schijnt dus vaker in dergelijke schermutselingen verwikkeld te zijn.

Prof. H. Jansen was als getuige-deskundige van de verdediging betrokken bij de zaak Wilders. En hij was uitgenodigd om als mystery guest aanwezig te zijn. Hij beschreef het gezelschap als een groep notabelen van de PvdA en Groenlinks. Hij voelde zich dan ook niet echt thuis daar. Het etentje vond plaats drie dagen voordat hij moest getuigen in de zaak Wilders.

Wat vervolgens gebeurde, is nog niet met zekerheid vast te stellen. Prof. Jansen geeft aan dat op het moment dat hij bewust was dat prof. Schalken aanwezig was, hij weg wilde gaan. Uit zijn woorden blijkt dat hij vooral bang was zelf vervolgd te worden voor wat hij zou zeggen die avond. Prof. Schalken en Hendriks stelden hem gerust dat alles mocht die avond (een echte free fight dus). Dit is vervolgens de beschrijving die prof. Jansen geeft van de avond:

Steeds weer stuurde hij (prof. Schalken) het gesprek naar het Wilders-proces. (…) Hij probeerde me te overtuigen van de juistheid van zijn beslissing Wilders voor de Rechtbank in Amsterdam te slepen. Schalken (…) liet weten dat het wetenschappelijk gezien een ‘machtig interessante casus’ was, waar ‘deksels goed’ over moest worden doorgedacht, en die ‘allerlei perspectieven’ bood.

In het dagblad de pers noemt Hendriks de sfeer van de avond ‘een beetje raar’, maar de discussie prettig.‘Schalken heeft meegeschreven aan het vonnis, daar hebben we het over gehad.’ Het is dus duidelijk dat prof. Schalken en prof. Jansen hebben gesproken met elkaar over de beschikking zelf. Prof. Schalken heeft daarbij waarschijnlijk de beschikking verdedigd. Dat dit prof. Jansen het gevoel gaf dat prof. Schalken hem probeerde te overtuigen van de juistheid van de beschikking lijkt mij niet onaannemelijk.

Inmiddels weten we dat de advocaat van de verdediging hierin een extra argument ziet voor bevooroordeeldheid van het gerechtshof en een oneerlijk proces. In de ogen van mr. Mozkowicz heeft de raadsheer, die betrokken was bij de beschikking, drie dagen voor het verhoor geprobeerd de getuige-deskundige te beinvloeden. Hij wil daarom prof. Jansen horen (en waarom dan niet gelijk prof. Schalken?) De rechtbank heeft het verzoek niet durven af te wijzen, maar zijn beslissing uitgesteld. Dat zegt wat! De advocaat heeft daarom inmiddels maar weer de rechtbank gewraakt. Het zal wel tot niets leiden.

Heeft prof. Schalken dan inderdaad het proces willen beinvloeden? Dat lijkt mij een voorbarige conclusie.  Maar als het waar is dat prof. Schalken getracht heeft prof. Jansen te overtuigen van de juistheid van de beschikking tot vervolging dan heeft hij op zijn minst toegang gezocht tot prof. Jansen.  De verdediging doet er natuurlijk alles aan om een beeld te creëren van een oneerlijk showproces. En dat is volgens mij inmiddels wel een beetje gelukt. Na de onhandige opmerkingen van de voorzitter en de tenenkrommende bijdragen van de benadeelden, is er nu plotseling een raadsheer die een getuige-deskundige zou hebben geprobeerd te beïnvloeden. Wilders spreekt over een ‘juridisch circus’ en overweegt aangifte te doen tegen prof. Schalken (art. 285a van het WSr stelt letterlijk het beinvloeden van de vrijheid van getuigen om naar geweten te antwoorden strafbaar). Het is puur drama. En het lijkt allemaal perfect in scene gezet. (Waarom komt Jansen immers nu plotseling met dit verhaal aanzetten?)

Maar hoe dit ook zit en of prof. Schalken nu wel of niet het proces heeft willen beinvloeden, het kwaad is geschied. Want het ergste is dat het aangezicht van het gerechtshof is geschonden. En daarmee is het aanzien van de rechterlijke macht geschonden. Het gaat allemaal om beeldvorming. En die beeldvorming is niet goed.

Prof. Schalken wist dat prof. Jansen drie dagen later als deskundige van de verdediging moest getuigen. Toch gaat hij doelbewust met prof. Jansen spreken over de beschikking. Het wekt een totaal verkeerd beeld. Dat prof. Schalken de zaak Wilders wetenschappelijk interessant vindt, is ok. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat die gedachte een rol speelt bij de overwegingen van de raadsheer Schalken. Tel daarbij op wat we nu weten over het gerechtshof en de rol van prof. Schalken dankzij prof. Scheffer en prof. De Roos. En kijk ook nog eens naar de heftig geformuleerde motivatie van de beschikking van het Hof (iets waar mr. Moszkowicz terecht aandacht aan geeft). Het schept een beeld dat Wilders het slachtoffer is van partijdige rechters die voor beraadslaging samen komen met politieke bondgenoten en hun positie gebruiken om hun eigen politieke en maatschappelijke opvattingen door te zetten.

“Vertrouwen komt te voet, en gaat te paard.” Dat geldt voor de politiek, maar ook voor de rechterlijke macht. In die zin is het slecht, zeer slecht wat er gebeurt. Hoe gaat het Gerechtshof Amsterdam dit vertrouwen herstellen? In de politiek is het een onderdeel van de ministeriele verantwoordelijkheid dat een minister opstapt wanneer het vertrouwen wordt geschonden, zelfs wanneer de minister persoonlijk helemaal niets te verwijten valt. Ik wil niet zeggen dat dergelijke verregaande stappen thans noodzakelijk zijn. De verschillen tussen het rechterlijk ambt en het ministerschap zijn te groot. Maar mijns inziens moet er wel worden nagedacht hoe dit verschrikkelijke beeld kan worden weggenomen en het vertrouwen van het publiek in de rechterlijke macht kan worden hersteld.

{ 18 reacties… read them below or add one }

1 GB 22/10/2010 om 14:49

Hoe zou sprake kunnen zijn van een juridisch relevante beïnvloeding? Janssen moest opdraven vanwege zijn deskundigheid, en niet over de wenselijkheid van de vervolging, maar over de Islam. Dacht ik. Zouden zijn uitspraken over de Islam anders hebben kunnen luiden als hij door Schalken overtuigd zou zijn dat vervolging wenselijk was ‘omdat het zo’n interessante casus was’?

Dat laatste lijkt me trouwens – als het waar is – de echte schande van het verhaal. Dit hele proces omdat het ‘wetenschappelijk interessant is’.

2 PB 22/10/2010 om 15:27

Dat is een goede vraag. Ik zie niet gelijk de relevantie voor deze zaak. Voor Moszkowicz is het een versterkte reden dat de onschuldpresumptie is geschonden. Ik vond het opvallend dat de rechter geen beslissing nam. Misschien dachten de rechters wel dat ze ook zonder dit konden vast stellen dat de onschuldpresumptie is geschonden. In die zin kan dit een teken zijn dat de rechtbank het betoog van Moszkowicz over 6 EVRM gaat volgen.

Maar wat is juridisch relevante beinvloeding. Als jij probeert iemand te overtuigen dat Wilders terecht wordt vervolgd dan heeft dat misschien geen direct verband met wat de getuige gaat zeggen over de Islam, maar misschien wel indirect over hoe je het aankleed e.d. Je kan immers overal schipperen en nuances aanleggen.

Het hele artikel 285a. Sr
“Hij die opzettelijk mondeling, door gebaren, bij geschrift of afbeelding zich jegens een persoon uit, kennelijk om diens vrijheid om naar waarheid of geweten ten overstaan van een rechter of ambtenaar een verklaring af te leggen te beïnvloeden, terwijl hij weet of ernstige reden heeft te vermoeden dat die verklaring zal worden afgelegd, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.”

Mij lijkt dat vooral het component “opzettelijk” en “vrijheid naar waarheid of geweten” lastig zijn toe te passen op prof. Schalken. Maar ik zie graag wat het OM er over zegt als Wilders aangifte doet.

Jansen heeft inmiddels getuigt dat hij niet het idee had dat prof. Schalken hem probeerde te beinvloeden: http://nos.nl/video/193004-jansen-noemt-actie-schalken-sukkelig.html

3 PB 22/10/2010 om 16:26

De rechters zijn gewraakt. Reden hiervoor was hoofdzakelijk dat de rechtbank het getuigenverhoor van prof. Jansen niet had mogen weigeren, omdat deze aanwezig was, en dit zonder geldige reden toch heeft gedaan. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat dit theater weer helemaal opnieuw gaat beginnen. Maar de wraking, het opstappen van de rechters, is m.i. in elk geval een eerste en belangrijke stap tot herstel van vertrouwen in de rechterlijke macht.

4 Ruudt 22/10/2010 om 17:14

Bizar. Dat zo’n Schalken tijdens een eetclubje gezellig met getuige Jansen in debat gaat over zijn eigen vonnis. En kennelijk durfde de Raad voor de Rechtspraak vandaag nog te stellen dat daar niks mis mee is, als het geheim van de raadkamer maar niet wordt geschonden.

Dit keer helemaal eens met PB. Deze climax is enorm slecht voor het vertrouwen in de rechterlijke macht, alhoewel de rechters in Amsterdam, wat mij betreft, veel minder te verwijten is, dan raadsheer Schalken…

5 MD 22/10/2010 om 17:19

Ik zie het precies omgekeerd. Volgens mij bevestigt dit mensen eerder in hun opvatting dat rechters in zijn algemeenheid niet onpartijdig zijn dan dat ze nu gaan verwachten dat de nieuwe samenstelling van de rechtbank in kwestie dat wel is. Ga maar na: kennelijk vinden honderden willekeurige mensen de rechters te links, terwijl ze daar (hoegenaamd) geen fatsoenlijk oordeel over kunnen vellen. Kennelijk maakt het gedrag van de rechters in kwestie (dat bij het eerste incident inderdaad onhandig was) dus niet uit. Zoals je zelf al zei gaat het voornamelijk over beeldvorming. De wrakingskamer had er wat mij betreft goed aan gedaan zich niet zo makkelijk voor het karretje van Wilders of Moszkowicz te laten spannen. Desnoods met de gedachte in het achterhoofd dat er altijd nog hoger beroep open staat.

Het zal mij benieuwen of Moszkowicz hetzelfde geintje bij de nieuwe rechters weer gaat proberen en wat daar dan het effect van zal zijn.

6 PB 22/10/2010 om 18:59

@ MD
Ik denk dat je doelt op mijn opmerking dat de wraking een eerste herstel van dit vertrouwen is. Ik denk dat je gelijk hebt dat het mensen bevestigt in hun visie dat rechters niet altijd onpartijdig zijn. Dat is inderdaad niet goed. Wrakingen moeten dus niet te vaak voorkomen. Maar tegelijkertijd worden mensen ook bevestigt in het feit dat ons systeem een mechanisme heeft die daar iets aan doet. Dat is toch ook goed?

Ook inhoudelijk denk dat dit niet tot wraking had hoeven te leiden, maar misschien heeft de wrakingskamer juist de beeldvorming wel meegewogen.

7 PWdH 22/10/2010 om 20:30

Daar lijkt het wel op, wrakingskamer weegt in elk geval ‘eerdere incidenten’ mee.

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BO1532&u_ljn=BO1532

8 N.B.J. Stumpel 22/10/2010 om 23:52

De afzonderlijke redenen voor wraking waren geen wraking waard m.i., maar bij elkaar genomen terecht wel. Goede beslissing van de wrakingskamer (andere samenstelling, mr. Baudoin (Marokko Platform) geen deeluitmakend daarvan) en goed gezien door Bram.
Het is en blijft een politiek proces. Wilders moet worden uitgeschakeld, coute que coute (koste wat het kost). Schalken laadt op z’n minst de verdachtmaking van beïnvloeding van getuigen op zich, maar dat zal nooit bewezen worden. Ik kan en wil daar geen oordeel over geven, maar de opmerkingen ter zake van de president van het hof geven mij de indruk van partijdigheid. Deze voorzitter heeft alleen Schalken gesproken en geen andere deelnemers aan de maaltijd. Zijn oordeel is dus voorbarig.

Uitzoeken Bram! Wat politiek wenselijk is, is geen taak van de rechter.

9 Tulay 23/10/2010 om 00:10

@ PB
Denk je niet dat verplaatsing van het hele circus naar het Haagse arrondissement in de lijn der rede ligt ? Het lijkt wel of de hele Parnassusweg met inbegrip van de voorzitter van het Gerechtshof met het Wilders virus besmet is.

10 Tulay 23/10/2010 om 00:17

Uiteraard met nieuwe zaaksofficieren die een minimaal een dag in de koepel rekwireren. In dat geval ligt de weg naar het EHRM weer open.

11 PB 23/10/2010 om 10:10

Inmiddels heeft het Gerechtshof toch gemeend te moeten optreden. De president heeft een persbericht laten uitgaan. Dat geeft in elk geval aan dat het Gerechtshof deze zaak aantrekt en dat ze liever niet hebben dat prof. Schalken zelf in de media toelichting geeft.

http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Gerechtshoven/Amsterdam/Actualiteiten/Reactie+van+de+president+van+het+gerechtshof+Amsterdam+inzake+Tom+Schalken.htm

De inhoud is ongeveer dat de president het een ongelukkig diner vindt, maar dat er geen sprake kan zijn van beinvloeding van een getuige, omdat er geen opzet is. Ook spreekt prof. Schalken met klem tegen dat hij het was die de discussie steeds ‘naar de zaak Wilders stuurde’.

Een goede stap lijkt me. Maar het is nu wel aan het OM om te bepalen of er sprake is van strafbare beinvloeding van een getuige. De mening van het gerechtshof doet daar niet zo heel veel toe.

Overigens ben ik nu verder wel geinteresseerd in dit vertigo-genootschap, ihb wie er allemaal deel van uitmaakte. Uit de woorden van Hendriks blijkt dat ze daar vaker spraken over de zaak Wilders. Zou dat ook zo geweest zijn tijdens dat prof. Schalken moest oordelen over de beschikking? Het gezelschap bestond volgens prof. Jansen uit notabelen van Groenlinks en PvdA. Nu is het toch wel pikant dat een van de benadeelden, Rabbea (een Groenlinks-notabele), en ook de advocaten van de benadeelden (het kantoor van Britta Bohler), enigszins verbonden zijn aan Groenlinks. Het doet mij toch afvragen wie verder aanwezig waren bij dit gezelschap en of er tijdens de artikel 12 procedure ook gesproken is over de zaak Wilders, terwijl prof. Schalken aanzat. Bovendien hoe lang duurt het voordat prof. Schalken meer connecties schijnt te hebben met mensen uit deze hoek en meer in het bijzonder de benadeelden zelf of mensen verbonden aan de benadeelden? En in welk licht zet dat de art. 12 procedure? Mozko zal het wel allemaal gaan uitzoeken. Nogmaals ik denk niet dat er onoorbare dingen zijn gebeurd binnen het vertigo-gezelschap – wie is er immers neutraal in dit proces – maar in het kader van de art. 12 procedure geeft het een raar beeld…

12 Sonny 24/10/2010 om 21:16

Democratie kan zichzelf niet in stand houden. Het kan slechts bestaan totdat de kiezers ontdekken dat ze zichzelf kunnen bevoordelen ten laste van de schatkist. Vanaf dat moment stemt de meerderheid voor de candidaat die hen het meest belooft. Democratie gaat altijd ten onder aan te grote overheidsbestedingen. De gemiddelde leeftijd is circa 200 jaar.

Alexander Tyler, 1787

De rottigheid komt iedere dag meer bovendrijven.
Zelfs de balkan heeft de elite niets geleerd!
Laten we hopen dat dhr. Wilders niets gebeurt, want de daders komen steeds meer in beeld!

13 PB 25/10/2010 om 09:44

UPDATE:

De President van de Hoge Raad heeft zich ook uitgesproken over de zaak Wilders. Toen ik vanuit de verschillende media meekreeg wat hij had gezegd, dacht ik oh nee het wordt allemaal nog erger. Waarom kan hij niks beters zeggen.

Maar Integenstelling tot de wijze waarop er werd bericht in de media vond ik zelf dat zijn uitspraken niet verkeerd waren. Hij wilde alleen dat de rechter met respect wordt bejegend. Hij liet zich voorzichtig uit over de zaken. Hij miste in de media, in de politiek, en bij rechters de deugd van de gematigheid, de temparantia. Dat vond ik prachtig. Hij vond dat wraking positief werkt op het bestel. (Hij was ook niet per se tegen minimumstraffen).

De Media heeft zijn boodschap duidelijk niet begrepen.

Buruma heeft overigens het handelen van collega Schalken als suf bestempeld:

Telegraaf: Hoogleraar straf- en procesrecht Ybo Buruma noemt het tafelgesprek ‘onverstandig’ en ‘suf’. Hoewel onduidelijk is wat er exact is gezegd had Schalken er volgens Buruma verstandig aan gedaan het onderwerp helemaal niet aan te snijden. ,,Hij had zijn mond moeten houden. Je wekt nu een bepaalde schijn. Dat is suf.” Met Schalkens lidmaatschap van een eetclubje is niets mis, meent Buruma. ,,Ik zie graag dat rechters uit hun ivoren toren komen en midden in de samenleving staan. Maar ga niet in discussie over een zaak als je weet dat je gesprekspartner in datzelfde proces een belangrijke rol speelt. Dat doe je niet. Dan klap je als een oester dicht en heb je het over wat anders.”

14 PB 25/10/2010 om 10:03

UPDATE 2:

Hier is het gesprek van Mozko en Jansen bij Pauw en Witteman:
http://pauwenwitteman.vara.nl/Fragment-detail.1548.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=18581&tx_ttnews%5BbackPid%5D=116&cHash=ac3b65fd0555cecd2617de1862c314c7

Ik sluit me graag aan bij de analyse van Kustaw Bessems. Ook had ik niet stilgestaan bij het vreemde feit dat het incident van Schalken inmiddels onderdeel is geworden van het proces. Het is een van de gronden van niet-ontvankelijkheid van het OM wegens een oneerlijk proces. In die zin is het inderdaad zeer vreemd dat de President van het Hof nu al de visie van Schalken verdedigt, terwijl zijn Hof er misschien later over moet oordelen. Daarmee is de partijdigheid van het Hof feitelijk reeds aangetoond en is het duidelijk dat de zaak in hoger beroep niet bij het Amsterdamse Hof kan komen te liggen.

15 PB 25/10/2010 om 10:10

Hier is een interview met de president van het amsterdamse Hof: http://nieuwsuur.nl/onderwerp/192982-rechtszaak-wilders-moet-over.html

Overigens had nieuwsuur ook een onderzoekje naar de politieke voorkeur. Die is zoals we allemaal weten centrum-links. Maar dat speelt uiteraard geen rol.

16 Tulay 25/10/2010 om 18:51

Het lijkt me gelezen de jongste comments niet onverstandig dat de Raad voor de Rechtspraak een Aanwijzingsbesluit neemt om het Circus Wilders een andere standplaats te geven. Den Haag bijvoorbeeld en ik bedoel hiermee niet de Tweede Kamer maar het Paleis van Justitie.

17 Jan 04/11/2010 om 07:42

Blijkt uit de ‘reconstructie’ niet een enorme beïnvloeding, waartoe ?
Moet de eigen theorie in praktijk bevestigd worden?
Past niet een grote distantie, objectiviteit onder professoren?
Trouwens ook onder politicologen.
Gisteren, woensdag, de dag na de 2eKamerrommeldag met opvallende stemming over de Irakese asielzoeker(s) kwam er de opvallende oproep van Hippe en Lucardie, politicologen, respectievelijk lid van PvdA/Hum Verbond en GL om een nuance toe te passen in het kader van de Awgb.
Dinsdag was de Awgb op verzoek van Donner geagendeerd, wat is nu de voortgang na de ‘tactische’ ingreep van Voordewind met instemming van GL?
Beschrijft Lucardie niet in zijn boek over het gekonkel van ex vvd’ers met de Burkestichting , CDA en CU?
U kent het gevolg het ontstaan van de pvv-beweging.

Moet je je daarvan niet verre houden?
Of is de ethiek van mw. Dupies niet toepasbaar.
Is het zicht op je zelf, je eigen functie , zo vertroubelt dat je niet meer weet dat er een Trias Politica is?
Overigens ben ik van mening dat naast de dierfokkerij aangepakt moet worden, ook de politicologen die weet hebben van het gemasturbeer met de burkestichting , de politiek en haar handelswijze moeten onderzoeken.
Niet daar zelf onderdeel van dienen uit te maken.
Deze opvatting van mij heeft iets met “het snijden in eigen vlees” te doen.
Dat moet je als arts nooit doen – vanwege de emotionele betrokkenheid. Erger nog, je theorie moet kloppen? Een niet herkende theorie die niet samengaat met een proces van lerend leren, mist een basis.
Deze onethische vermenging, dit borderlinegedrag,de objectieve grens van de Trias, in zichzelf overschrijdend maakt dat de politiek niet kiest, maar konkelt en het adderengebroed met hen.
Dat konkelen komt volgens mij door het spanningsveld, door enerzijds de agenda van Spinelli – m.i. terecht – te willen doorvoeren.
En anderzijds broeders hoeder te willen zijn voor de gereformeerde refo-andersfan die eventueel wel mag zijn maar niet mag doen vanuit een dogmatisme van de bovenste plank.
Moet je je gevangene blijven van een oude politiek ook konkel je met burke ?
De avonden :
http://www.vpro.nl/programma/deavonden/afleveringen/43313472/items/43644750/media/43644713/

Eigenlijk is een zelfreinigend J’accuse ! op haar plaats.

Dit is een voorafje!

18 J. Kessel 04/11/2010 om 13:54

Ter verdediging (!) van de beschikking van het gerechtshof Amsterdam wil ik hier wel intellectueel inbrengen dat de Minister van Justitie ook heeft ingegrepen in de hele vervolging. De Minister heeft immers een aanwijzing verstrekt aan het College van procureur-generaals om geen strafeis te stellen ten aanzien van het Wilders tenlastegelegde. De minister van justitie heeft dit niet gemeld aan de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal, hoewel hij daartoe wel een ontsnappingsclausule bezit. De minister heeft het procesdossier slechts voorzien van een verklaring, en de inhoud van de aanwijzing aan het OM niet openbaar gemaakt voor de procespartij. Dat is pas politiek, en die handelwijze van de Minister van Justitie hoort dan ook ter discussie te staan in een openbaar debat.

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: