Deze week in Luxemburg (2013/36)

door AJM op 06/09/2013

in Europa

Post image for Deze week in Luxemburg (2013/36)

Het Hof is weer terug van de zomerstop (geen spannende transfers). Om op te warmen een paar mooie conclusies, over het begrip overheidsinstantie en over de toepassing van het steeds ongrijpbare doeltreffendheidsbeginsel.

A-G Cruz Villalón heeft zich gebogen over de terugkerende vraag onder welke voorwaarden particulieren toegang hebben tot bij de overheid berustende milieu-informatie. Specifiek gaat het om de vraag wie ‘openbare bestuursfuncties naar nationaal recht’ uitoefent. Volgens Villalón moet voor het begrip ‘openbare bestuursfuncties’ worden uitgegaan van de definitie in richtlijn 2003/4/EG, maar moet op grond van het nationale recht worden bepaald welke natuurlijke of rechtspersonen die functies kunnen uitoefenen.

In een zaak over de terugvordering van met het Unierecht strijdige nationale belastingen concludeert A-G Wathelet dat het doeltreffendheidsbeginsel zich verzet tegen een nationale wettelijke bepaling, die na het instellen van beroep is goedgekeurd, waarbij de verjaringstermijn voor het instellen van beroep zonder voorafgaande kennisgeving en met terugwerkende kracht wordt verkort. Oorspronkelijk konden belastingbetalers op twee manieren de teruggave van in strijd met de artikelen 49 VWEU en 63 VWEU geheven belastingen vorderen en gold voor een van deze beroepen een langere verjaringstermijn.

Het doeltreffendheidsbeginsel verzet zich volgens A-G Mengozzi dan weer niet tegen een nationale procedureregel volgens welke geen rechtsmiddel openstaat tegen een beslissing waarbij de geadieerde rechter zich territoriaal onbevoegd verklaart in het kader van een door een consumentenvereniging ingediende stakingsvordering. Wel moet de vereniging effectief over een (andere) rechtsgang beschikken om haar vordering ten gronde geldend te maken.

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: