Deze week in Luxemburg 2013/40

door AJM op 04/10/2013

in Europa

Post image for Deze week in Luxemburg 2013/40

Het langverwachte arrest Inuit Tapiriit Kanatami is gewezen. Een must-read voor wie zich interesseert voor de rechtsbescherming op Europees niveau en de vraag wat het Verdrag van Lissabon daar nou aan heeft veranderd. Het Hof bevestigt de uitspraak van het Gerecht en oordeelt dat onder het begrip ‘regelgevingshandelingen’ in artikel 263(4) VWEU geen wetgevingshandelingen vallen. De mogelijkheid tot het instellen van een beroep tot nietigverklaring strekt zich daarmee niet uit tot alle handelingen van algemene strekking.

Op gepaste afstand volgt nog een reeks andere interessante zaken. Voor het Hof speelde onder meer een mooi voorbeeld van een echt ‘Europese’ zaak. Bij welke rechter kan een schadevordering worden ingediend door een Franse componist wiens liedjes eerst illegaal zijn gekopieerd in Oostenrijk en vervolgens zijn doorverkocht aan en geplaatst op een Britse website die ook in Frankrijk kan worden geraadpleegd? Het Hof heeft op de prejudiciële vraag van de Franse rechter geantwoord dat de Franse rechter slechts bevoegd is om uitspraak te doen over de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van zijn lidstaat. Blijvend in de sfeer van het privaatrecht heeft het Hof zich uitgelaten over een Spaanse regel die onder omstandigheden bepaalt  dat een consument die de ontbinding van een overeenkomst heeft gevorderd, zijn oorspronkelijke vordering niet nader mag specificeren en ook geen nieuwe procedure aanhangig mag maken. Wanneer de overeenkomst niet kan worden ontbonden omdat de non-conformiteit van de zaak gering is, terwijl de consument wel recht heeft op een redelijke vermindering van de in de overeenkomst vastgestelde prijs, verzet het EU recht zich ertegen dat de nationale rechter in dat geval niet ambtshalve een dergelijke vermindering mag toewijzen. Regels op het gebied van het privaatrecht, zoals het verbod op oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten, kunnen overigens prima ook gelden voor publieke entiteiten. Het verbod op oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten geldt volgens het Hof ook voor ziekenfondsen van de wettelijke ziekteverzekering, dus ongeacht of zij een taak van algemeen belang of een publiekrechtelijke vorm hebben.

Verder merkt het Hof in een zaak over de niet-nakoming door Italië van een richtlijn op dat de Commissie op grond van het enkele feit dat de betrokken infrastructuurbeheerder deel uitmaakt van een ministerie, nog niet mag concluderen dat hij niet onafhankelijk is. Ook interessant is het oordeel dat een landbouwer die tijdens de referentieperiode landbouwmilieuverbintenissen moest nakomen uit hoofde van bepaalde verordeningen betreffende de landbouw, mag verzoeken om de berekening van zijn referentiebedrag op basis van de kalenderjaren van de referentieperiode waarin die verbintenissen niet golden. Hij mag ook verzoeken om berekening van zijn referentiebedrag op basis van objectieve criteria, zodat gelijke behandeling tussen de landbouwers wordt gegarandeerd en markt- en concurrentiestoring wordt voorkomen.

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: