Deze week in Luxemburg 2013/42

door AJM op 18/10/2013

in Europa

Post image for Deze week in Luxemburg 2013/42

Het Hof heeft geoordeeld dat het afnemen van vingerafdrukken in paspoorten rechtmatig is. Hoewel het afnemen van vingerafdrukken en het bewaren hiervan in het paspoort een aantasting vormen van de rechten op eerbiediging van het privéleven en op bescherming van persoonsgegevens, zijn deze maatregelen niettemin gerechtvaardigd om elk frauduleus gebruik van paspoorten te voorkomen. Ook schapen worden geregistreerd (het geeft toch te denken). Houders van geiten en schapen moeten deze dieren op grond van een verordening individueel elektronisch identificeren en een bedrijfsregister voeren. Volgens de appellant in deze zaak zou dit in strijd komen met het EU handvest omdat de vrijheid van ondernemerschap daardoor zou worden beperkt. Die heeft echter geen absolute gelding, aldus het Hof, en de geldigheid van de betrokken verordening kan daardoor in dit geval niet worden aangetast.

Ook andere procedurevoorschriften hebben het Hof deze week bezig gehouden. Welk belang moet worden toegekend aan de schending van een procedurevoorschrift wanneer materieel wel aan een regel is voldaan? Die vraag moest het Hof beantwoorden in een zaak over richtlijn 2003/87 met betrekking tot handel in broeikasemissierechten. Twee Zweedse vennootschappen hadden vanwege administratieve problemen hun broeikasemissierechten niet op tijd ingeleverd, maar hadden naar eigen zeggen wel voldoende rechten voor de gedane emissies. Dat een bedrijf inhoudelijk wel over voldoende emissierechten beschikt, beschermt het volgens het Hof niet tegen een geldboete wegens overmatige emissie wanneer hij die rechten niet op tijd heeft ingeleverd. Blijvend in de sfeer van de broeikasgasemissierechten: In Spanje is een regel geïntroduceerd die ervoor moet zorgen dat zogenaamde windfallprofits bij de handel in broeikasgasemissierechten worden afgeroomd. Wanneer de waarde van kosteloos toegewezen emissierechten is doorberekend in de prijzen van de verkoopbiedingen op de groothandelsmarkt voor elektriciteit, leidt dit ertoe dat de vergoeding voor de elektriciteitsproductie toeneemt. Het Hof heeft geoordeeld dat het EU recht zich in die omstandigheden niet verzet tegen maatregelen die tot doel en gevolg hebben dat de vergoeding voor de elektriciteitsproductie wordt verminderd met het bedrag waarmee die vergoeding als gevolg van kosteloos toegewezen emissierechten is verhoogd.

Het EU recht staat eraan in de weg dat een werknemer van een verzekeringsonderneming die niet beschikt over de op grond van het EU recht benodigde kwalificaties, incidenteel en naast zijn hoofdberoepswerkzaamheid verzekeringsbemiddelingsactiviteiten uitoefent. Het maakt niet uit dat de werknemer niet onder gezag van de onderneming handelt wanneer die wel toezicht uitoefent op zijn activiteiten. Dit uiteraard ter bescherming van de consument. Speaking of which: Duitse wetgeving eist dat uitgevers bij elke publicatie waarvoor zij een vergoeding ontvangen, een specifieke aanduiding moeten vermelden, zoals het woord ‘advertentie’. Daarmee moet onder andere misleiding van de consument worden voorkomen. Richtlijn 2005/29 over oneerlijke handelspraktijken maakt een dergelijke eis mogelijk, maar alleen voor publicaties met een commercieel oogmerk. Volgens het Hof betekent dit nog niet dat de Duitse wetgeving in strijd is met het EU recht. Gelet op het feit dat de wetgever van de Unie voor de geschreven pers nog geen afgeleide wetgeving in deze zin heeft vastgesteld, blijven de lidstaten bevoegd om krantenuitgevers te verplichten lezers erop te wijzen dat redactionele inhoud gesponsord is.

Tot slot een zaak over gelijke behandeling en vrij verkeer van kapitaal: het EU recht verzet zich tegen een regel waarbij de belastingvrije som bij vererving van een onroerende zaak lager is wanneer de erflater en de verkrijger van de nalatenschap ten tijde van het openvallen van de nalatenschap in een ander land woonden dan waar de onroerende zaak zich bevindt.

Vorige post:

Volgende post: