Deze week in Luxemburg 2013/47

door AJM op 25/11/2013

in Europa

Post image for Deze week in Luxemburg 2013/47

Deze week vooral belangrijk nieuws uit het staatssteunfront, maar ook een opdoffer voor de Commissie en haar salaris. Eerst staatssteun: de inleiding van de formele onderzoeksprocedure door de Commissie ten aanzien van een niet-aangemelde steunmaatregel verplicht de nationale rechter in een rechterlijke procedure over die maatregel om alle noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde de consequenties te verbinden aan een eventuele niet-nakoming van de verplichting tot opschorting van de uitvoering van die maatregel. Bij twijfels over de vraag of de betrokken maatregel staatssteun vormt of over de geldigheid of de uitlegging van het besluit tot opening van de formele onderzoeksprocedure, kan de rechter de Europese Commissie om verduidelijkingen verzoeken of een prejudiciële vraag stellen.

Het Hof oordeelde deze week ook dat het onder omstandigheden is toegestaan dat een lidstaat belasting heft voor de registratie van een auto die al in een andere lidstaat is geregistreerd en waarbij in die andere lidstaat al belasting is geheven ter zake van de aanvang van het gebruik op het nationale wegennet. Dat is het geval wanneer deze auto bestemd is om hoofdzakelijk in beide lidstaten daadwerkelijk en duurzaam te worden gebruikt, of daar feitelijk aldus wordt gebruikt, voor zover deze belasting niet discriminerend is.

En tot slot: de Europese Commissie heeft beroep ingesteld tegen de weigering van de Raad om voor het jaar 2011 een salarisverhoging toe te kennen.  De raad vond dat „de recente economische en financiële crisis in de [Unie], die in meerdere lidstaten grote budgettaire aanpassingen en een grotere onzekerheid op het gebied van de werkgelegenheid meebrengt, een ernstige en plotselinge verslechtering van de sociaaleconomische toestand binnen de [Unie] met zich brengt”. De Commissie vond dat niet. Haar beroep is verworpen.

Vorige post:

Volgende post: