Deze week in Luxemburg 2013/49

door AJM op 11/12/2013

in Europa

Post image for Deze week in Luxemburg 2013/49

Wanneer landsgrenzen steeds onbelangrijker worden, blijkt het van groot belang te zijn om te weten welke rechter bevoegd is voor de geschillen die onvermijdelijk toch zullen ontstaan. Twee voorbeelden: Een consumentenorganisatie uit Salamanca heeft op grond van het consumentenrecht bij de rechtbank in Salamanca een verbod gevraagd tegen een organisatie die gevestigd was in Barcelona. Volgens Spaans recht is in een der gelijk geval alleen de rechter van de vestigings- of woonplaats van de gedaagde partij relatief bevoegd en staat tegen de relatieve onbevoegdverklaring van de rechter geen hoger beroep open. Net toen de Sint zich (gebruikmakend van zijn recht op vrij verkeer) in Nederland bevond, heeft het Hof geoordeeld dat een dergelijke regeling niet in strijd is met het consumentenrecht of het gelijkwaardigheids- en doeltreffendheidsbeginsel. Het tweede voorbeeld betreft verordening 805/2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen. Op grond van deze verordening wordt een beslissing pas als executoriale titel aangemerkt wanneer de beslissing is genomen in de lidstaat van de woonplaats van de schuldenaar. Die regel geldt volgens het Hof niet bij overeenkomsten tussen twee niet bedrijfs of beroepsmatig handelende personen.

Het is al lang bekend dat wie zich over de grens begeeft, daarvan niet zonder goede reden nadeel mag lijden. Het Hof oordeelt dat het niet is toegestaan om bij de bevordering van werknemers van een lokale overheid te laten meewegen of tijdvakken van beroepsactiviteit ononderbroken bij deze lokale overheid zijn vervuld.

Tot slot heeft het Hof zich gebogen over twee zaken over staatssteun en aanbesteding. De staatssteunzaak betreft een betrekkelijk zeldzaam geval. In beginsel onderzoekt de Commissie of staatssteun verenigbaar is met de interne markt. Ook de Raad kan (unaniem) beslissen dat een steunmaatregel als verenigbaar moet worden beschouwd met de interne markt, als sprake is van buitengewone omstandigheden. De Raad heeft verschillende besluiten genomen over de toekenning door verschillende landen van staatssteun voor de aankoop van landbouwgrond in staatsbezit. Het beroep van de Commissie tegen deze besluiten wordt verworpen.
Daarnaast een uitspraak over de juiste procedures rond een aanbesteding. Volgens het Hof staat artikel 30, lid 2, van de aanbestedingsrichtlijn de aanbestedende dienst niet toe te onderhandelen met indieners van inschrijvingen die niet beantwoorden aan de dwingende eisen van de technische specificaties van de opdracht.

1 Gary Avercamp 11/12/2013 om 13:29

Hulde voor deze serie.

2 Super De Boer 11/12/2013 om 15:06

Eens met Gary. Het is altijd goed te weten wat de vijand doet 😉 en van alle EU-onderdelen is de EU-rechter waarschijnlijk nog wel de minst schadelijke.

3 Zwolle 11/12/2013 om 17:13

@Super

Is het niet juist de EU-rechter die de EU meer en meer bevoegdheden geeft (indien je dit onder ‘vijand’ verstaat), of dit ten minste in het verleden vooral heeft gedaan?

4 Super De Boer 11/12/2013 om 22:16

@ Zwolle: 8) Begrijp me niet verkeerd, mijn favoriete rechter zal het nooit worden. Da’s de rechter om de hoek namelijk, of desnoods die aan de Kneuterdijk, daar kan ik de laatste jaren ook goed mee overweg.

“Minst schadelijke” stond er (met een verkeerd lidwoord ervoor).

De EU-rechter zal er inderdaad snel voor kiezen dat EU-recht van toepassing is, in twijfelgevallen. Et cetera. Eens dus.

0-0 nog, als er zoiets als voetbalgerechtigheid bestaat, wordt het nog 0-1.

Vorige post:

Volgende post: