Deze week in Luxemburg 2013/50

door AJM op 16/12/2013

in Europa

Post image for Deze week in Luxemburg 2013/50

Wie het woord ‘kerstdrukte’ uitspreekt, zal daarmee bij het Hof in Luxemburg afgelopen week vooral vermoeid knikken uitlokken. Vooral als hij de Franse term gebruikt. Maar er ligt wel een indrukwekkende stapel uitspraken.

Gelijkheid

Een werknemer die een samenlevingscontract sluit met een partner van hetzelfde geslacht, heeft recht op dezelfde voordelen als die welke aan zijn collega’s worden toegekend ter gelegenheid van hun huwelijk, wanneer homoseksuele koppels niet mogen huwen. De weigering om hem deze voordelen toe te kennen vormt een directe discriminatie op grond van seksuele geaardheid. C-267/12

Op grond van EU regelgeving worden werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden niet minder gunstig behandeld dan vergelijkbare werknemers in vaste dienst, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is. Het Hof heeft bepaald dat deze regel rechtstreeks kan worden ingeroepen tegen een overheidsorgaan. Het begrip ‘arbeidsvoorwaarden’ omvat de vergoeding die een werkgever aan een werknemer moet betalen wegens de onrechtmatige beperking van de duur van diens arbeidsovereenkomst. Dat betekent niet dat een vergoeding voor de onrechtmatige beperking van de duur van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op dezelfde wijze moet worden behandeld als bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. C-361/12

Vreemdelingenrecht

Op grond van de Dublin II verordening kan een lidstaat instemmen met de overname van een asielzoeker. Daartegen kan de asielzoeker slechts opkomen met een beroep op het bestaan van aan het systeem gerelateerde tekortkomingen van de asielprocedure en van de opvangvoorzieningen voor asielzoekers in die lidstaat. Deze moeten ernstige, op feiten berustende gronden vormen om aan te nemen dat die asielzoeker een reëel risico zal lopen op onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. C-394/12

Privacy en persoonsgegevens

Voor de verstrekking van persoonsgegevens door een overheidsinstantie mogen volgens het Hof kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten mogen niet bovenmatig zijn, wat inhoudt dat het bedrag ervan niet mag uitgaan boven de kostprijs van de verstrekking van die gegevens. C-486/12

Volgens advocaat-generaal Cruz Villalón is de richtlijn betreffende de bewaring van gegevens onverenigbaar met het Handvest van de grondrechten. Hij stelt evenwel voor om de gevolgen van de vaststelling van ongeldigheid open te laten zodat de wetgever van de Unie binnen een redelijke termijn de noodzakelijke maatregelen kan nemen om de vastgestelde ongeldigheid ongedaan te maken. C-293/12 en C-495/12

Vrij verkeer, EU subsidies, aanbesteding, staatssteun en mededinging

Staatssteun: Het Hof vernietigt het arrest van het Gerecht waarbij een terugvorderingsbesluit van de Commissie is nietig verklaard. In dat besluit heeft de Commissie terecht geconcludeerd dat de door Frankrijk, Ierland en Italië verleende accijnsvrijstellingen voor bij de productie van aluminiumoxide als brandstof gebruikte minerale oliën, staatssteun vormden. C-272/12 P

De Commissie heeft de concentratie van ondernemingen waarbij Skype door Microsoft is overgenomen, goedgekeurd. Het verzoek tot nietigverklaring van deze beslissing wordt verworpen. T-79/12

Instellingen die certificaten verlenen ten behoeve van ondernemingen die wensen deel te nemen aan aanbestedingsprocedures voor openbare werken moeten daarvoor krachtens Italiaanse regelgeving een minimumtarief rekenen. Volgens het Hof komt dat niet in strijd met het mededingingsrecht. Er is wel sprake van een beperking van de vrijheid van vestiging, maar deze kan volgens het Hof worden gerechtvaardigd vanwege het doel, de ontvangers van deze diensten te beschermen. C-327/12

Richtlijn 93/38/EEG stelt bepaalde eisen inzake de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie. Deze eisen kunnen niet worden tegengeworpen aan een particuliere onderneming op de enkele grond dat deze laatste exclusief concessiehouder is van een dienst van openbaar belang die binnen de personele werkingssfeer van deze richtlijn valt, wanneer deze richtlijn nog niet in het nationale recht van de betrokken lidstaat werd omgezet. C-425/12

Het nationale recht mag eisen dat hogeronderwijsinstellingen bewijzen dat zij over tien jaar ervaring beschikken wanneer studenten die zich bij die instelling willen inschrijven een door het Europees Sociaal fonds medegefinancierde regionale studiebeurs aanvragen. Het gaat dan om instellingen anders dan door het nationale recht erkende universiteiten of instellingen die officieel erkende masterdiploma’s uitreiken. C-523/12

Een Letse rechter twijfelde over de consequenties van het EU-recht voor een regeling waarbij afvalinzamelaars het ingezamelde afval naar bepaalde installaties over moeten brengen en niet voor een andere installatie kunnen kiezen. Het Hof beantwoordt deze vraag op basis van verordening 1013/2006. De artikelen 49 VWEU en 56 VWEU zijn namelijk niet van toepassing op de situatie als in het hoofdgeding, die zich in al haar aspecten in één enkele lidstaat afspeelt. C-292/12

De vrijheid van vestiging laat niet toe dat een echtpaar een belastingvoordeel verliest om de reden dat het in een bepaalde staat woont en zowel in die staat als in een andere lidstaat inkomsten verwerft. C-303/12

Gelijkwaardigheid, effectiviteit en vertrouwen

In een situatie waarin de belastingbetalers naar nationaal recht kunnen kiezen tussen twee mogelijke rechtsmiddelen om teruggave van in strijd met het Unierecht geheven belasting te vorderen, deze verjaringstermijn niet op grond van een nationale wettelijke regeling zonder voorafgaande kennisgeving en met terugwerkende kracht worden verkort. Dat is niet anders in het geval at de langere termijn pas sinds kort is erkend en pas later door de hoogste rechter definitief is aanvaard. C-362/12

1 Super De Boer 17/12/2013 om 00:08

8) Sommige van die zaken roepen een soort van ‘Wie is de mol?’-gevoel bij me op.

2 Martin Holterman 17/12/2013 om 05:05

Voor wie het niet door had, die opinie van AG Cruz-Villalon is de hoofdprijs van de week. Daar wordt de EU-versie van mensenrechtentoetsing uitgevonden. Een eerste analyse is al beschikbaar bij de collega’s van het European Law Blog: http://europeanlawblog.eu/?p=2122.

Vorige post:

Volgende post: