Deze week in Luxemburg 2014/4-5

door AJM op 05/02/2014

in Europa

Post image for Deze week in Luxemburg 2014/4-5

De Luxemburg-update heeft door een griepje even op zich laten wachten. De rechters in Luxemburg hebben zich ondertussen gebogen over veel belangrijker problemen dan een verstopte neus. Zie hier weer een overzicht.

Op grond van het Europees recht verdienen personen bescherming in het geval van ernstige en individuele bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. Aan de Luxemburgse rechters is de vraag voorgelegd wanneer sprake is van een binnenlands gewapend conflict. Volgens hen moet dat begrip autonoom worden opgevat ten opzichte van de definitie daarvan in het internationale humanitaire recht. Het gaat erom, aldus het Hof, dat de reguliere strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met een of meer gewapende groeperingen of dat twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden. Voor de beschermingsstatus op grond van het EU recht is niet belangrijk de intensiteit van de confrontaties, het organisatieniveau van de strijdkrachten of de duur van het conflict.

Veel minder gewelddadig, maar desondanks belangrijk, is de vraag in welke mate de EU zich mag mengen in de financiële markten. Artikel 28 van verordening 236/2012/EU geeft de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) de bevoegdheid om noodmaatregelen te nemen op de financiële markten van de lidstaten om short selling aan regels te onderwerpen of te verbieden. Het VK heeft het Hof verzocht om de nietigverklaring van deze bepaling. Deze zou een veel te ruime beoordelingsbevoegdheid voor ESMA meebrengen waardoor ESMA betrokken zou raken bij daadwerkelijk economisch beleid – en dat op basis van hoogst subjectieve, niet kwantificeerbare gegevens. Echter, het beroep mag niet baten. De uitoefening van deze bevoegdheid is volgens het Hof aan verschillende criteria en voorwaarden onderworpen die de speelruimte van deze autoriteit beperken, en doet dus geen afbreuk aan de in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vastgestelde regeling inzake delegatie van bevoegdheden.

We gaan vandaag van groot leed naar klein leed. Het Hof heeft geoordeeld dat een nationale regeling de vergoeding van immateriële schade die voortvloeit uit lichte verwondingen ten gevolge van verkeersongevallen op de weg mag beperken in verhouding tot de vergoeding die kan worden toegewezen voor identieke schade die voortvloeit uit andere oorzaken dan ongevallen. Wie geen last heeft van lichte verwondingen maar wel grijze haren krijgt van het boeken van vluchten naar zonnige oorden leze de conclusie van A-G Bot. Volgens hem is de Spaanse regeling die luchtvaartmaatschappijen verbiedt het inchecken van bagage in rekening te brengen via een facultatieve prijstoeslag, in strijd met het Unierecht. Luchtvaartmaatschappijen moeten echter wel op duidelijke, transparante en ondubbelzinnige wijze aan het begin van het boekingsproces aan hun klanten kenbaar maken welke tarieven voor het inchecken van bagage op een opt-in basis worden aangeboden.  Nu we het toch over grijze haren hebben: door het invoeren en in stand houden van een belastingvermindering voor in het kader van pensioensparen gedane stortingen heeft België volgens het Hof in strijd met het vrije dienstenverkeer gehandeld. De belastingvermindering geldt namelijk enkel voor stortingen aan in België gevestigde instellingen en fondsen.

Tot slot nog wat ontspanning. De omzeiling van het beschermingssysteem van een spelcomputer kan in bepaalde omstandigheden rechtmatig zijn. De producent van de spelcomputer is slechts beschermd tegen omzeiling wanneer de beschermingsvoorzieningen tot doel hebben het gebruik van illegale videogames tegen te gaan.

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: