Een bondsstaat binnen een statenbond?

door MD op 12/07/2012

in Europa

Post image for Een bondsstaat binnen een statenbond?

Het Europees Parlement (EP) besluit over alles als geheel. Een wantrouwensvotum uitgezonderd bindt de gewone meerderheid het parlement als geheel en heeft parlement als orgaan een besluit genomen. Deze gang van zaken lijkt zo volkomen logisch dat daarover zelfs geen blogpost hoeft te worden geschreven. Er zijn de laatste tijd echter geluiden te horen dat er een Europees Parlement van twee snelheden moet komen. Hollande stelde het een tijdje geleden voor. En er zijn meer (Franse) Europarlementariërs die het een goed idee vinden. Over eurozaken zouden dan alleen Europarlementariërs van eurolanden mogen stemmen. De gedachte daarachter is natuurlijk dat bijvoorbeeld Britse Europarlementariërs niet moeten kunnen meebeslissen over de uitoefening van vergaande bevoegdheden die de eurolanden aan ‘Brussel’ hebben overgedragen.

Logisch toch?
Of is dit een doorbreking van de Europese gedachte of de eenheid van het Parlement?

Uiteraard zouden de verdragen aangepast moeten worden voor een EP van twee snelheden. Er staat nu immers dat het Parlement beslist bij meerderheid van stemmen. Los daarvan is het voorstel wel interessant omdat het de pluriforme grondslag van het EP zou blootleggen. Het is dan ook controversieel. Veel Europarlementariërs vinden dat ze vooral niet de behartiger van hun eigen nationale belangen zijn – met de opvallende uitzondering van die van clubs als UKip – maar de behartiger van het Europese algemeen belang. En daar valt ook wel wat voor te zeggen.

Opvallend blijft alleen dat burgers binnen een lidstaat een gelijk stemgewicht hebben en dat als basis voor democratische besluitvorming wordt gezien, terwijl de burgers Europabreed juist een principieel ongelijk stemgewicht hebben. Een in Malta stemmende burger legt 12x zoveel gewicht in de schaal voor het EP als een in Duitsland stemmende burger.

Als het bovendien gaat om democratische controle op de uitgave van door burgers opgebracht belastinggeld, is meteen relevant of het uitmaakt welke burgers dat geld hebben opgebracht. Nationaal hebben we het motto ‘wie betaalt bepaalt’ allang als ondemocratisch terzijde geschoven. Internationaal geldt het uiteraard wel. Waarom immers ‘vreemden’ laten meebeslissen over ons belastinggeld? Met dit soort voorstellen wordt dus heel goed zichtbaar wie er solidair ten opzichte van elkaar worden geacht.

Vooralsnog is de vertegenwoordigende positie van het Europees Parlement moeilijk te begrijpen. Het wordt immers principieel ongelijk gekozen, maar stemt wel bij gewone meerderheid. Daarmee wekt het enerzijds de suggestie meerdere volkeren te vertegenwoordigen, maar anderzijds de indruk dat er sprake is van een ‘gewoon parlement’ dat één politieke gemeenschap vertegenwoordigd.

Een Parlement van twee snelheden zou enerzijds duidelijk maken dat er niet één demos is die de gehele Europese Unie beslaat, en anderzijds de vraag oproepen wat de eurozone-burgers van elkaar zijn. Gaat dit toe naar een bondsstaat binnen een statenbond?

Vorige post:

Volgende post: