Een cursus politiek

door EB op 09/03/2009

in Haagse vierkante kilometer

Afgelopen dinsdag was ik bij een rondetafelgesprek in de gemeente Houten aanwezig. De juridische status van een dergelijk gesprek heb ik in het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS) zo snel niet terug kunnen vinden, maar het komt erop neer dat raadscommissieleden om de beurt een of meer vragen mogen stellen over het raadsstuk dat in de vergadering aan de orde is. Voor politieke stellingname en debat is overigens geen plaats; daarvoor dienen de gemeenteraadsvergaderingen.

Lees verder

De reden van mijn bezoek was het Initiatiefvoorstel cursus politiek Houten van het PvdA-Raadslid Jocko Rensen. De heer Rensen wilde met het initiatiefvoorstel bereiken dat het gemeentebestuur ruim voor de komende verkiezing van de gemeenteraadsleden – 3 maart 2010 – aan geïnteresseerde inwoners en de in Houten actieve verenigingen en stichtingen “een cursus politiek (kennismaking)” zou aanbieden. Maar waarom? Het antwoord in het schriftelijke voorstel is simpel: “er is brede belangstelling voor”. Concreter is het die avond ook niet geworden, want de vraag met welke concrete verzoeken mensen bij hem aankloppen, beantwoordde de indiener met de mededeling dat het algemene verzoeken betrof.

Hoewel de behoefte in de samenleving aan kennis over het functioneren van het gemeentelijk bestuur door vertegenwoordigers van (bijna) alle aanwezige politieke partijen werd herkend, viel er weinig enthousiasme te bespeuren onder de commissieleden. D66, Inwonerspartij Toekomst Houten en de VVD stelden het zelfs ten principale geen taak te vinden van de gemeente om een dergelijke cursus te organiseren. Raadsbreed sprak men echter de bereidheid uit om mee te denken over een betere oplossing. Een door de gemeente aangeboden cursus zal er echter wel nooit komen; hooguit wordt er subsidie ter beschikking gesteld aan een particuliere organisatie die de cursus vervolgens aan belangstellenden mag aanbieden.

Hoe doen andere Nederlandse gemeenten dat? De gemeente Beuningen nodigt iedere raadsvergadering een aantal inwoners persoonlijk uit als ‘gast bij de raad’. Een uur voordat de raadsvergadering begint worden zij welkom geheten door twee gemeenteraadsleden, die hen vertellen over het werk van de gemeenteraad en de vergadering van die avond. Uiteraard kunnen de gasten ook vragen stellen en vertellen wat zij van de raadsleden verwachten. Van de heer Rensen heb ik begrepen dat er in de gemeenten Zwolle, Amersfoort en Zaanstad initiatieven zijn (geweest) waarbij geïnteresseerde inwoners tijdens één of meer bijeenkomsten werden ingeleid in de werking van het gemeentelijk bestuur. Ook de gemeente Zeist schijnt op dit terrein een lange traditie te kennen. Het Tweede-Kamerlid Van der Burg (CDA) heeft op 19 september 1990 tijdens de behandeling van de herziene Gemeentewet, refererend aan de cursussen in Zeist, zelfs een pleidooi gehouden voor meer initiatieven op gemeentelijk niveau om burgers met de organisatie van het gemeentelijk bestuur bekend te maken. Een oproep die de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (Mevrouw De Graaff-Nauta) destijds volmondig ondersteunde.

Inmiddels wordt met name via websites en brochures voorzien in de voorlichting van particulieren, verenigingen en bedrijven. In Zeist schijnt er nog altijd iets georganiseerd te worden voor mensen met interesse in het lokale bestuur, maar de informatie daarover is niet (gemakkelijk) op de website van de gemeente te vinden. En in Houten? Daar moeten ze misschien eerst maar eens inventariseren met wat voor algemene verzoeken mensen rondlopen, want misschien snappen de inwoners best hoe de organisatie werkt, maar hopen ze op een politieke beleidswijziging. Als je dan met een algemeen verzoek bij een politieke partij aanklopt, dan ben je op het goede adres. Het zijn uiteindelijk de raadsleden die in de gemeenteraad het algemeen beleid en de politieke kaders bepalen.

1 WdH 09/03/2009 om 09:49

In de Leidse raad kennen we de figuur ‘burger aan het woord’. Bij dit vaste agendapunt op de commissieagenda kunnen burgers zich uiten.

Wat ik altijd nogal merkwaardig vindt, aangezien de leden van de commissie die de rest van de avond volpraten zelf ook burgers zijn.

Waarmee maar weer eens (onterecht) de suggestie wordt gewekt dat (lokale) politici een van de rest van de samenleving losgezongen club technocratische bestuurders vormen.

2 EB 09/03/2009 om 17:23

Het is natuurlijk waar dat gemeenteraadsleden tevens burgers zijn, maar gemeenteraadsleden zijn bij verkiezingen gekozen tot lid van de gemeenteraad. Daarmee hebben zij rechten (en soms ook plichten) gekregen die voor andere burgers niet gelden. Er bestaat dus wel degelijk een juridisch relevant verschil tussen burgers die wel en burgers die niet in de gemeenteraad gekozen zijn. Eén en ander neemt natuurlijk niet weg dat de aanduiding ‘burgers aan het woord’ wat raar aandoet. Misschien kunnen we hier wel een alternatief bedenken? Enkele spontate suggesties: “Sprekers tot de raad” of “Inspraak door belangstellenden”.

3 Jocko Rensen 23/03/2011 om 16:54

Voorstel zoals hierboven genoemd lukte niet via de raad in 2009, maar heeft inmiddelswel vervolg. Ik geef aan belangstellenden informatie in de vorm van bijeenkomsten. Dat gebeurt o.a. in samenwerking met de afdeling communicatie en de griffie. Raadsbreed geen haalbaar initiatief maar ik zie de behoefte en geef daar invulling aan.
Binnenkort aan de slag met de nieuwe leden van de Wmo raad. Het is geen politiek bedrijven maar de politiek dichter bij de inwoners brengen en daarbij ook goed luisteren.
Ook begonnen met initiatief gast van de raad. op persoonlijke titel nodig ik voor elke raadsvergadering inwoners uit om mee te gaan. Ze krijgen ook een kijkje achter de schermen. Veel leuke reacties en nieuwe contacten. een aanrader.
@jockorensen

Vorige post:

Volgende post: