Een zaak tegen Lakeman? (update)

door PWdH op 13/10/2009

in Varia

Van verschillende kanten wordt gehint op het aansprakelijk stellen van Pieter Lakeman voor de ondergang van DSB. Wellink deed het gisteren op de persconferentie, stellend dat het aan de ‘belanghebbenden’ is dat te doen. In Nova sloot Jelle Hendrickx van de concurrerende van Steunfonds Probleemhypotheken het niet uit. In elk geval geeft Lakeman geen blijk van al te veel gevoel voor tact door te dansen op het graf van DSB. De vraag is echter: is er een zaak tegen Lakeman?

Het herhaaldelijk oproepen van spaarders hun geld bij een spaarbank weg te halen, met het oogmerk om het faillissement uit te lokken lijkt me zonder meer onrechtmatig jegens de bank zelf en de overige crediteuren van de bank, die wanneer het faillissement zich verwezenlijkt hun verhaalsmogelijkheden zien aangetast. De beschikking van de rechtbank (bijlage ‘Uitloop spaargeld’) laat zien dat de oproep ook effect heeft gehad. Causaal verband lijkt mij daarmee in elk geval aannemelijk te maken. Tegelijkertijd is ook aannnemelijk dat DSB met de onduidelijke communicatie heeft bijgedragen aan de ‘uitloop’ van spaargeld. Zoals gisteren door PK op dit blog in beeld gebracht, heeft ironisch genoeg wellicht ook het Ministerie van Financiën een steentje bijgedragen door te lekken. Het is echter de vraag wat het belang daarvan is geweest voor de uiteindelijke ondergang. Volgens DNB was er sinds de oproep van Lakeman een gevaarlijke situatie ontstaan, zonder uitzicht op verbetering: reden om de noodregeling te verzoeken.

Een zaak is er denk ik wel van te maken. Maar: wat schiet je op met een procedure tegen Lakeman? De stichting Steunfonds Probleemhypotheken is (terecht) uit op een snelle oplossing voor mensen bij wie het water tot aan de lippen staat. Die zijn niet geholpen met een lange procedure tegen wie dan ook.

Bovendien vermoed ik dat er bij Lakeman noch bij zijn stichting Hypotheekleed ontzettend veel te halen valt. Het waardeverlies dat met de gedwongen verkoop van activa van DSB gepaard gaat, zal er vast niet mee kunnen worden gecompenseerd. Daarmee vervalt waarschijnlijk ook voor de overige crediteuren en Dirk Scheringa zelf de belangrijkste reden om een zaak tegen Lakeman te beginnen.

UPDATE: Inmiddels is er een site met de naam lakemanleed.nl in de lucht, waarop een claim tegen Lakeman wordt aangekondigd.

1 RML 13/10/2009 om 13:38

Ondanks dat ik Lakeman's oproep niet kies vind, vraag ik me af waarop een eventuele zaak tegen hem gebaseerd zou moeten zijn.

Om onrechtmatige daad aan te nemen moet er niet alleen sprake zijn van schade en causaliteit maar ook, en misschien wel belangrijker, moet er sprake zijn van een onrechtmatige gedraging. In welk opzicht is Lakeman's oproep onrechtmatig?

Verder, welke norm heeft Lakeman overschreden, en is die norm bedoelt om het (geschonden) recht van DSB te beschermen?

2 c 13/10/2009 om 13:48

terecht: als jurist had en kon Lakeman voorzien dat er massaal gevolg zou worden geveven aan zijn oproep die leidde tot de 'bankrun'
dit alleen al maakt hem civielrechtelijk aansprakelijk. art6:162BW waarbij zijn jurist zijn
als vezwarende factor geldt.
de onrechtmatigheid zit hem erin dat de gevolgen voorzienbaar waren, zowel objectief als juist voor hem in zijn beroep !
de causaliteit: het is niet een een zover verwijderd verband dat eea niet in redelijkheid niet aan hem toegerekend zou kunnen worden (va waterwingebied arrest nog veel meer arresten van HR !)

dan nog erger: als jurist had hij ook moeten weten dat daardoor het door hem zgn beoogde doel, helpen van gedupeerden, juits niet bereikt wordt: immers de rechtsopvolgers hebben geen provisie gehad en zullen niet verplicht zijn iets te doen aan de contracten zoals afgesloten zijn door de DSB afd Hupotheken.

overigens is een provisie van 80% over het eerstejaarpremie niet ongewoon in de markt, dus ik vraag me af, bij gebreke aan duidelijkheid in de media hierover, of die aantijgingen wel correct zijn…

en tenslotte: is het niet zo dat veel mensen de 'overwaarde'constructie gebruik(t)en om daarmee roerende geoedren aan te schaffen? het adagium: eerst sparen en dan kopen zou weer opgeld mogen maken.
In zoverre heeft DSB niet minder gedaan wat al jarenlang praktijk is in deze branche.
Dus een aantal (onterechte) krokilletranen meen ik wel te bespeuren.
De heer hendriks had bij Pauw en Witteman m.i. de juiste argumenten (lakeman deed het voorkomen alsof Hendriks niet wist waarover hij sprak, foei Pietertje ! een jurist onwaardig!) heeft -helaas- nu jaren voor niets gespeurd en kosten gemaakt, Dat vind ik nu echt sneu.
mr. Helen

3 FJJ 13/10/2009 om 18:32

Ik ben het met Helen eens als het gaat om de onbegrijpelijkheid van de oproep. Het lijkt ook voor niet juristen toch duidelijk dat van een failliete bank minder te verwachten valt dan van een liquide bank?

Vorige post:

Volgende post: