Eerste Kamer aanvaardt/verwerpt* motie inzake beheer over de politie

door GB op 14/05/2014

in Haagse vierkante kilometer, Uitgelicht

Post image for Eerste Kamer aanvaardt/verwerpt* motie inzake beheer over de politie

* Haalt u maar door wat niet van toepassing is.

Dat het er bij de stemmingen in de Eerste Kamer nogal apart aan toegaat, was ons genoegzaam bekend. Er wordt stemfraude gepleegd, senatoren onthouden zich van stemming waar dat helemaal niet kan, er worden wetsvoorstellen aangenomen met niet-bestaande meerderheden en er worden moties  aangenomen die eigenlijk verworpen zijn. Ook het omgekeerde is nu gebeurd: er is een motie verworpen verklaard die eigenlijk gewoon is aangenomen.

De motie in kwestie gaat over het terugbrengen van het beheer over de politie naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is van de hand van senator Witteveen (PvdA), ooit nog getipt in de Staatsrecht Senator Stemwijzer. In de motie wordt geconstateerd dat sinds Rutte I de minister van Veiligheid en Justitie over zowel justitie als politie gaat, terwijl de politie voorheen onder de minister van Binnenlandse Zaken ressorteerde. “Ongewenste machtsconcentratie”, aldus de motie, waarmee waarschijnlijk wordt bedoeld dat in de oude situatie met twee ministers nog sprake was van checks and balances en al te fanatieke crimefighters tenminste nog enigszins in bedwang konden worden gehouden door meer rechtsstatelijk ingestelde collega’s. Het dictum van de motie luidt:

“spreekt uit, dat bij een volgende kabinetsformatie de machtsbalans weer moet worden hersteld door het beheer over de politie weer terug te brengen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties”

Dat is een wat raar dictum. De volgende kabinetsformatie is immers nog heel ver weg. Als het kabinet de rit uitzit, vindt de volgende formatie pas plaats als de huidige Eerste Kamer allang weer vervangen is. Wat is dan nog de waarde van de motie? En tot wie is de motie eigenlijk gericht? Tot de minister, die bij de volgende kabinetsformatie misschien helemaal geen rol krijgt? Tot de Tweede Kamer, die immers het initiatief bij de kabinetsformatie naar zich toe heeft getrokken? De motie weerspiegelt kennelijk het standpunt dat bij een groot deel van de senatoren leeft en op zichzelf zijn er geen staatsrechtelijke argumenten waarom dat standpunt niet in stemming gebracht zou mogen worden. Was er een meerderheid voor? Volgens de Kamervoorzitter niet. Het stenogram zegt:

“De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, OSF, de PvdD, D66, de SP, GroenLinks, de ChristenUnie en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen. Deze motie is verworpen met één stem verschil. Een spannende motie, minister!”

37-38 dus. Maar datzelfde stenogram zegt dat er maar 71 senatoren aanwezig waren. Eén senator van GroenLinks was afwezig en drie van de VVD. 37-38 is dus eigenlijk 36-35. De conclusie had dus moeten zijn dat de motie was aangenomen met één stem verschil. Zo langzamerhand wordt het allemaal een beetje ongeloofwaardig daar in de Senaat.

1 Super De Boer 16/05/2014 om 16:48

8) Ze doen wel consequent hetzelfde fout, toch?

🙂 Ik probeer maar een beetje te nuanceren hoor…

2 Filip S. 20/05/2014 om 14:34

Had dhr. Witteveen dan niet kunnen verlangen om een hoofdelijke stemming ?
Een mogelijk resultaat was dan geweest dat de stemming uitgesteld werd tot het moment dat wel de volledige EK aanwezig was. De motie wederom verworpen.

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: