Een tolk aanbesteden

door Redactie op 12/04/2010

in Varia

Europese aanbesteding voor overheidsdiensten veroorzaakt inequality of arms voor tolken

Sinds 1 januari 2006 wordt in het kader van de afslankende overheid de inzet van tolken en vertalers bij een aantal overheidsdiensten openbaar aanbesteed. Het voordeel hiervan is dat er één factuuradres is, en dat ambtenaren geen tijd meer kwijt zijn met het zoeken naar een tolk of vertaler. Dat wordt overgelaten aan de bemiddelaar. Een bijkomend voordeel van marktwerking zou zijn dat meer kwaliteit wordt verkregen voor minder geld. Het is de vraag of dit doel is bereikt. Tussen de bemiddelaars is een felle concurrentiestrijd losgebarsten. Die zet de tarieven van tolken en vertalers onder druk. Tolken en vertalers die vóór de Europese aanbesteding zelfstandig voor de overheid werkten, werden plotseling afhankelijk van bemiddelaars. Hun rechtspositie is uitgehold, en zij zijn hun broodwinning als ZZP’er grotendeels kwijt. De tarieven die zij van de bemiddelaar krijgen liggen immers veel lager. De bemiddelaar verkrijgt bovendien een monopoliepositie. Dit levert een onaanvaardbare inequality of arms op. Weliswaar wordt op ambtelijk niveau een ‘cosmetische’ besparing van mankracht bereikt, maar de keerzijde daarvan is dat uitbesteding van tolk- en vertaaldiensten deze juist veel duurder maakt. De bedragen die nu aan bemiddelaars worden betaald liggen immers veel hoger dan de vroegere tarieven van zelfstandige tolken en vertalers. Dit heeft ook gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening, omdat gekwalificeerde tolken en vertalers afhaken.

Op 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) in werking getreden. Doel van deze wet is het borgen van de kwaliteit en integriteit van beëdigde tolken en vertalers. Daartoe is een register ingesteld met toelatingseisen. Het register wordt beheerd door het Bureau btv, een onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand. De Wet voorziet in een afnameplicht voor een aantal overheden. Zo moeten rechtbanken, IND en politie registertolken inzetten. In het register kan echter niet worden gezocht op een specialisatie als gerechtstolk of beëdigd juridisch vertaler. Bovendien blijken bemiddelaars, om kosten te sparen, vaak gebruik te maken van een ‘uitwijklijst’ van niet-gekwalificeerde tolken. Dat komt de kwaliteit van de dienstverlening ook al niet ten goede. Berichten over een ‘tolkenchaos’ zijn het gevolg.

In dit kader valt iets te zeggen voor het opnieuw door de overheid in eigen hand nemen van de bemiddeling van gekwalificeerde tolken en vertalers. Daarvoor is niet meer nodig dan een pc en een telefoon. De Raad voor de Rechtsbijstand zou hierin een rol kunnen spelen.

Mr. Dr. Astrid K.H. Klein Sprokkelhorst
Beëdigd (fiscaal-)juridisch vertaler

1 PdL 13/04/2010 om 16:49

Dit artikel gaat erg kort door de bocht naar mijn mening. De overheid kan bij het aanbesteden niet alleen op prijs letten, maar ook op kwaliteit. De tolken zouden ook zelf een pc en telefoon kunnen kopen en een fatsoenlijk bemiddelingsbureau opzetten. Als de huidige bemiddelaars beunhazen zijn, dan kan iedereen een fatsoenlijk bedrijf opstarten en de aanbestedingen binnenhalen.

2 Rove (niet Karl) 13/04/2010 om 18:35

De auteur lijkt op zichzelf een beetje te preken voor eigen parochie, waarvoor verder overigens hulde. Toch begrijp ik het betoog nog niet helemaal. Zo stelt de auteur het volgende:

“Tolken en vertalers die vóór de Europese aanbesteding zelfstandig voor de overheid werkten, werden plotseling afhankelijk van bemiddelaars. Hun rechtspositie is uitgehold, en zij zijn hun broodwinning als ZZP’er grotendeels kwijt. De tarieven die zij van de bemiddelaar krijgen liggen immers veel lager.”

Mijn vraag is dan: hoe wordt de rechtspositie van tolken dan uitgehold? Blijven zij ZZP’er? Of worden zij geacht in dienst te treden bij een ‘bemiddelaar’? In het eerste geval zie ik geen wijzigingen, behalve wellicht het uurtarief. In het tweede geval natuurlijk wel, maar dan is het de vraag hoe de rechtspositie dan ‘wordt uitgehold’. Zo rooskleurig is de rechtspositie van een ZZP’er toch ook niet altijd (als van zo’n positie al sprake is).

Verder wordt gesteld dat tolken “hun broodwinning als ZZP’er grotendeels kwijt raken”, omdat de tarieven die zij van de bemiddelaar krijgen immers veel lager zouden liggen. Nog daargelaten dat een verlaagd uurtarief nog niet per definitie het grotendeels verliezen van de broodwinning met zich brengt, lijkt dit standpunt ook niet helemaal te rijmen met het nadien door de auteur ingenomen standpunt:

“De bedragen die nu aan bemiddelaars worden betaald liggen immers veel hoger dan de vroegere tarieven van zelfstandige tolken en vertalers.”

Ja, zo bezien klinkt een Europese aanbesteding weinig aantrekkelijk voor overheden, noch voor tolken. Maar er wordt – zo lijkt mij – wel voorbij gegaan aan het feit dat de bemiddelaars (als het goed is) in onderlinge en wellicht hevige concurrentie staan en dat allen zullen streven naar een zo concurrerend mogelijke inschrijving op de aanbesteding. En toegegeven: een ‘concurrerend’ tarief voor de overheid zal ontegenzeggenlijk van invloed zijn op tarieven die tolken met deze bemiddelaars kunnen overeenkomen. Maar om alleen daarom nu al te pleiten voor het terug in eigen handen nemen zie ik nog niet helemaal.

Overigens word ik niet gehinderd door specifieke kennis over aanbestedingsrecht of de Wbvt.

3 C M 27/09/2011 om 10:27

Besten,

De situatie welke zich op dit moment ontwikkeld:
Het zal u niet onbekend zijn dat e bemiddelaars aangekondigd hebben in overleg te gaan met de tolken en vertalers, individueel.
De tolk dient daarbij zelf een tarief aan te bieden.
Bovengrens is daarbij het huidige wettelijk vastgestelde tarief…. een benedengrens wordt niet gehanteerd.
Aan de hand van het al niet niet (meer) verkrijgen van tolk en /of vertaalopdrachten kan de tolk aansluitend zelf inschatten of zijn/haar tarief laag, genoeg is.
Informatie over de hoogte van de voorgestelde tarieven zullen niet worden medegedeeld , zo de informatie en wel op grond van het feit dat dit de privacy schendt.
Een van de bureau’s hanteert reeds tarieven die zeer laag liggen, te weten vanaf 17,50 ( volgens geruchten)
Het vastgestelde tarief zal u bekend zijn.
Om onder de streep dan toch hetzelfde resultaat te behalen worden deze tolken dan wel naar het andere uiteinde van het land gestuurd, wat extra lange reistijden en onkosten, voor de bemiddelaar inkomsten betekent.
Tolken die vasthouden aan het vastgestelde tarief worden als het even kan niet ingezet. Ook houden zij zich niet aan de Wbtv eisen wat voor de opdrachtgever niet te controleren is.
De bemiddelaars dwingen de tolken tot lagere tarieven, zoniet krijgen je simpelweg geen werk meer aangeboden.
Gezien de Wbtv eisen heeft dit ernstige gevolgen: door een tekort aan uren verlies je je specialisatie om nog maar niet te spreken over het feit dat je de kosten voor bijscholing niet op kunt brengen. Achtereenvolgens verlies je dan je recht op registratie in het register.

Terug in eigen hand hoeft niet , maar de gevolgen van deze tendens
zijn dusdanig ernstig dat controle en regelgeving op zijn plaats zou zijn.

Vorige post:

Volgende post: