Federalist Papers no. 27: The Idea of Restraining the Legislative Authority in Regard to the Common Defense Considered (the Same Subject Continued)

door JAdB op 08/12/2010

in Varia

Post image for Federalist Papers no. 27: The Idea of Restraining the Legislative Authority in Regard to the Common Defense Considered (the Same Subject Continued)

Op eerste kerstdag 1787 publiceerde Alexander Hamilton Federalist Paper nummer 27.  Jammer genoeg bevat het paper geen gelukswensen vanwege de geboorte van het kindeke Jezus, maar wordt er op behoorlijk droge wijze een argument van de tegenstanders van de voorgestelde constitutie naar het hiernamaals verwezen.

Aan de orde is het argument dat regels, gesteld door de federale overheid, slechts zullen worden nageleefd door naleving af te dwingen middels militaire macht. Hamilton maakt in zijn korte bijdrage korte metten met dit argument.

Primair betoogt Hamilton dat wie stelt moet bewijzen. De tegenstanders van de voorgestelde constitutie hebben echter, volgens Hamilton, nooit een onderbouwing gegeven van genoemd argument, zodat er reeds daarom aan voorbij kan worden gegaan.

Gelukkig blijkt Hamilton subsidiair nog wel iets inhoudelijks over dit argument te kunnen zeggen.

Om te beginnen: de vraag of burgers regels spontaan zullen volgen, hangt in de eerste plaats af van de kwaliteit van het orgaan dat deze regels stelt. Een goede administratie zal voor minder wrevel zorgen dan een slechte. Hamilton denkt dat het met de kwaliteit van de federale overheid wel goed zal zitten. Degenen die daar de dienst uitmaken, kunnen immers worden gekozen uit een grotere pool. Bij een kleinere pool zal de kwaliteit wel snel op zijn, zo redeneert Hamilton, maar door de hoeveelheid mensen te vergroten waaruit kan worden gekozen, wordt de kwaliteit van de overheid ook groter. Bovendien geldt daarbij nog dat deze mensen vaker op grotere afstand staan van degenen over wie zij regeren; het algemene, langetermijn belang zal daarom eerder voorop staan, terwijl dat bij de leiders van kleine gemeenschappen vaak anders is.

Daarbij komt dat de federale overheid de beschikking heeft over een grote hoeveelheid (machts)middelen, meer dan de individuele staten. Die wetenschap schrikt mensen, als ze het al in hun hoofd halen de wet te overtreden, af. Dit afschrik-effect zal kleiner zijn bij regels die door de staat worden gesteld, omdat hun middelen kleiner zijn.

Verder betoogt Hamilton dat een overheid die bij wijze van spreken van nature een grotere invloed heeft op het leven van mensen, ook op meer steun kan rekenen:

“the more the operations of the national authority are intermingled in the ordinary exercise of government, the more the citizens are accustomed to meet with it in the common occurrences of their political life, the more it is familiarized to their sight and to their feelings, the further it enters into those objects which touch the most sensible chords and put in motion the most active springs of the human heart, the greater will be the probability that it will conciliate the respect and attachment of the community.”

Hamilton vervolgt met een soort argument dat de Federalist Papers al te vaak hanteren: het zou keer op keer zijn aangetoond dat een staatsvorm zoals door de tegenstanders van de constitutie voorgesteld (kort gezegd: een verdrag tussen de onderscheiden staten) alleen maar ellende met zich brengt.

“It has been shown that in such a Confederacy there can be no sanction for the laws but force; that frequent delinquencies in the members are the natural offspring of the very frame of government; and that as often as these happenm they can only be redressed if at all, by war and violence”

Ten slotte stelt Hamilton nog dat ook de ambtenaren van de verschillende staten onder de voorgestelde constitutie trouw moeten zweren aan de federale overheid en haar “Supreme Law” dienen te respecteren. Zodoende worden de gezagsdragers van de staten als het ware onderdeel van de federale overheid. Kennelijk genieten – volgens Hamilton – federale wetten aldus dezelfde status als wetten afkomstig van een lagere wetgever.

Vorige post:

Volgende post: