Federalist Papers no. 32: Concerning the General Power of Taxation (continued)

door JAdB op 01/07/2011

in Varia

Post image for Federalist Papers no. 32: Concerning the General Power of Taxation (continued)

Federalist Paper 32 is een echt juristenpaper. Smullen geblazen dus? Nou, dat ook weer niet. Hamilton gaat ditmaal namelijk in op de verdeling van bevoegdheden van belastingheffing. In hoeverre berusten die bij de staat en in hoeverre berusten die bij de federale overheid? Hamilton beantwoordt deze vraag door de, mede door hemzelf opgestelde tekst van de Constitution grammaticaal en teleologisch te interpreteren.

Dat komt een beetje verwrongen over. Stel je je eens voor dat in een nota naar aanleiding van het verslag staat: “De leden van de CDA-fractie verzochten mij aan te geven wat precies dient te worden verstaan onder “algemeen belang” in het door mij voorgestelde art. 28a Advocatenwet. Welnu, de wettekst geeft daarover geen uitsluitsel. Ik moet daarom mijn toevlucht nemen tot een teleologische interpretatie van dit artikel, waar ik ook mee worstel. Het wetsvoorstel is wel onder mijn auspiciën geschreven, maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat ik precies kan zeggen wat het wetsvoorstel bedoelt met bepaalde woorden.  Misschien moeten we dit daarom maar aan de praktijk overlaten. Dat houdt e.e.a. wel zo flexibel.”

Scalia een originalist, zegt u? Nee, dan Hamilton… Die vertrouwt zijn eigen schaduw niet eens, laat staan zijn eigen bedoeling bij het opstellen van de tekst van de constitutie.

Maar goed. Wat wil Hamilton over dit onderwerp eigenlijk zeggen?

Hamilton geeft aan dat er drie manieren zijn waarop de federale overheid een exclusieve bevoegdheid kan krijgen:
1. Als de constitutie bepaalt dat het een exclusieve bevoegdheid is.
2. Als de constitutie een bevoegdheid aan de federale overheid geeft, en tegelijkertijd bepaalt dat de staat die bevoegdheid niet mag uitoefenen.
3. Als de constitutie een bevoegdheid aan de federale overheid geeft, terwijl concurrente bevoegdheidsuitoefening door de staat daarmee contradictory and repugnant is.

De constitutie bepaalt dat het Congres bevoegd is to lay and collect taxes, duties, imposts and excises. Ook bepaalt de constitutie dat no state shall, without the consent of Congress, lay anty imposts or duties on imports or exports. Met die laatste zinsnede is vastgesteld wat de staat in ieder geval niet mag. Mag de staat de andere, aan de federale overheid toebedeelde bevoegdheden wel uitoefenen?

Ja, zegt Hamilton. Er is hier sprake van een negative pregnant. Uit de expliciete bepaling dat de staat de ene bevoegdheid niet mag uitoefenen, volgt dat de staat de andere bevoegdheid dus wel mag uitoefenen. Een a contrario redenering dus.

Hamilton behandelt verder nog de mogelijkheid dat voornoemde regels zouden kunnen inhouden dat de staten alleen bevoegd zijn om belastingen te heffen voor zover de federale overheid daar geen regels over heeft gesteld. Dat is een onzinnige interpretatie, aldus Hamilton. Als dat de bedoeling was, dan was het niet nodig geweest om te bepalen dat staten zonder toestemming geen belasting op imports and exports mogen heffen. De redenering die Hamilton ophangt is wat geforceerd: veel eenvoudiger zou het zijn om te zeggen dat op geen enkele manier in de constitutie te lezen is dat een concurrente belastingheffing niet zou zijn toegestaan (behalve voor wat betreft imports and exports).

Ten slotte vraagt Hamilton zich nog af of concurrente belastingheffing wellicht contradictory and repugnant is. Volgens Hamilton is dat niet het geval. Concurrente belastingheffing kan onhandig zijn, maar om het nou gelijk contradictory and repugnant te noemen, gaat hem ook wat ver. Als voorbeeld van wat wel contradictory and repugnant is, noemt hij nog de regel dat het Congress bevoegd is om een uniforme regel omtrent naturalisatie voor de gehele Verenigde Staten op te stellen. Dan is het staten natuurlijk niet toegestaan om daar zelf aparte regels over te maken; dan is immers geen sprake meer van een uniforme regel.

Volgende keer: nog meer belastingperikelen.

Vorige post:

Volgende post: