Federalist Papers no. 39 – Conformity of the Plan to Republican Principles

door JAdB op 23/05/2014

in Buitenland, Grondrechten

Post image for Federalist Papers no. 39 – Conformity of the Plan to Republican Principles

Dit paper begint met de vaststelling dat het plan voor de nieuwe constitutie een republiek karakter moet hebben. Zo niet, dan moet het worden verlaten. Madison verstaat onder republiek: een natie waarin de overheid haar macht direct of indirect ontleent aan het volk. Degenen die deze macht daadwerkelijk uitoefenen dienen dus verkozen te worden door de “great body of society, not from an inconsiderable proportion or a favored class of it”. Of dit nu echt het bepalende criterium is voor de republiek kun je je afvragen. In het gewone spraakgebruik werd en wordt dit in ieder geval niet aanvaard. Republiek wordt veelal afgezet tegen de monarchie. Hoe de overheid aan haar macht komt is een ander verhaal. Madison merkt dat trouwens ook op: hij wijst erop dat “Holland” een republiek wordt genoemd maar dat ieder democratisch element in de staatsinrichting ontbreekt.

Madison doet het voorkomen alsof het volstrekt vanzelfsprekend was dat een staat op democratische wijze zou worden ingericht. Dat was echter allesbehalve het geval. Dat valt ook terug te lezen in de notities van Madison, waarin hij verslag doet van de Convention.  Een bloemlezing:

Mr. SHERMAN opposed the election by the people, insisting that it ought to be by the State Legislatures. The people he said, immediately should have as little to do as may be about the Government. They want information and are constantly liable to be misled.

Ook Gerry doet nog een duit in het zakje.

Mr. GERRY The evils we experience flow from the excess of democracy. The people do not want virtue, but are the dupes of pretended patriots. In Massts. it had been fully confirmed by experience that they are daily misled into the most baneful measures and opinions by the false reports circulated by designing men, and which no one on the spot can refute. One principal evil arises from the want of due provision for those employed in the administration of Governmt. It would seem to be a maxim of democracy to starve the public servants. He mentioned the popular clamour in Massts. for the reduction of salaries and the attack made on that of the Govr. though secured by the spirit of the Constitution itself. He had he said been too republican heretofore: he was still however republican, but had been taught by experience the danger of the levilling spirit.

Butler heeft wel heel fundamentele bedenkingen:

Mr. BUTLER thought an election by the people an impracticable mode.

In het tweede deel van het paper gaat Madison in op een kritiek op het voorstel van de Convention: de voorgestelde constitutie zou een eenheidsstaat oprichten, in plaats van een federatie. Madison ontleedt deze kritiek door zich af te vragen wat onder deze begrippen moet worden verstaan en in hoeverre de voorgestelde constitutie onder deze begrippen valt te scharen. Daarbij gebruikt hij de begrippen “federal” en “national”.  Hij komt tot de conclusie dat er sprake is van een gemengde staatsvorm. De ratificatie van de constitution vindt immers plaats door de staten (federal) en de House of Representatives wordt gekozen door het gehele volk van de Verenigde Staten (national), maar de Senaat wordt verkozen door de Staten (federal, bij het zeventiende amendement is deze praktijk afgeschaft), zodat er wat dat betreft sprake is van een gemengd karakter. Ten aanzien van de machtsuitoefening door de overheid geldt dat deze zich niet louter tot de staten richt, maar ook direct tot het volk (national). Ook stelt Madison vast dat de federale overheid niet beschikt over een in beginsel ongebreidelde macht, waaraan de staten ondergeschikt zijn. De macht van de federale overheid is beperkt tot de behartiging van een aantal zaken, welke behartiging door de staten aan de federale overheid is op- en overgedragen. Alles wat daarbuiten valt is aan de staten.

Vorige post:

Volgende post: