Gezocht: rechtsbijstand voor weinig

door PWdH op 24/11/2009

in Rechtspraak

De AFM vreest voor belangenverstrengeling bij de diverse stichtingen die zeggen de belangen van DSB-gedupeerden te behartigen. De stichtingen mogen wel klachten van de gedupeerden bundelen en daarvoor een oplossing zoeken, maar geen financieel advies geven. Voor dat laatste is een door de AFM te verstrekken vergunning vereist. Hendrickx, van stichting Steunfonds probleemhypotheken, kan alvast een onderzoek tegemoet zien. Hij schijnt dan ook aandelen te hebben in een bemiddelingsbureau (FCNS).

De vraag is of er een scherpe lijn te trekken valt tussen het bundelen en uitonderhandelen van klachten en het geven van financieel advies. Nu de curatoren hebben besloten dat een collectieve oplossing er niet in zit – hetgeen ook Hendrickx’ stichting aanvaardt – moet voor alle probleemgevallen een oplossing ‘op maat’ worden gezocht. Het beantwoorden van de vraag wat in een individueel geval redelijke maandlasten zijn, lijkt mij al snel uit te lopen op een soort financieel advies.

Er lijkt nu bovendien een soort rechtsbijstandsvacuüm te ontstaan. De inmiddels zestien of meer stichtingen zitten op het spoor van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM). Die wet maakt het mogelijk dat de rechter een vaststellingsovereenkomst tot schadevergoeding verbindend verklaard voor alle benadeelden, indien die overeenkomst is gesloten door een vereniging of stichting, die statutair de belangen van de benadeelden behartigt (artikel 7:907 e.v. BW). Het valt al te betwijfelen of zoiets individueels als hypotheekverstrekking zich leent voor collectieve afhandeling; zonder bereidheid van de curatoren tot een collectieve regeling is dit traject uiteraard hoe dan ook onbegaanbaar.

Wat kunnen de stichtingen – buiten een collectieve oplossing – nog betekenen voor hun ‘achterbannen’? Wellicht gelijksoortige klachten bundelen en proberen deze uit te onderhandelen, maar ook daar zullen de curatoren niet aan willen. Of gaan procederen, maar te betwijfelen valt of dat de gedupeerden – gezien de traagheid en hoge kosten – echt helpt (Lakeman schijnt inmiddels DNB gedagvaard te hebben). De stichtingen kunnen ook overschakelen op individuele belangenbehartiging. Ook dat zal echter snel tot advocatuurlijke tarieven leiden. Tenslotte kan het als laagdrempelig bedoelde Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) ook niet meer helpen: dit instituut mag niet bemiddelen als de stoel van de financiële dienstverlener wordt bezet door curatoren.

Sneu is het voor de gedupeerden. Veelal kunnen zij nog net hun hoofd boven water houden in het dagelijks leven: voor een advocaat hebben zij geen geld. Hoewel geen rechter zich nog over de vermeende ‘probleemhypotheken’ heeft uitgesproken, zijn er toch voldoende aanwijzingen dat deze mensen zich terecht met het predikaat ‘gedupeerde’ tooien.

1 JAdB 24/11/2009 om 09:20

Wellicht kan de toevoeging uitkomst bieden? Zie http://www.rvr.org

2 WdH 24/11/2009 om 09:32

Ja, wellicht, er geldt dan in elk geval een maximum fiscaal jaarinkomen van EUR 33.600,- voor gehuwden/samenwonenden (alleenstaanden: EUR 23.800,-) en een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

3 JAdB 24/11/2009 om 10:19

De inkomensafhankelijke bijdrage is geloof ik niet extreem hoog. Maximaal 800 euro of iets dergelijks. Om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand geldt overigens, naast de eisen die jij al noemde, dat het eigen vermogen niet zodanig hoog mag zijn dat daarover belasting moet worden betaald (zo rond de 20.000 euro). Het peiljaar voor dit alles is T-2 (dus twee jaar geleden). Peiljaarverlegging aanvragen is overigens ook mogelijk, maar het voert wat te ver daar nu op in te gaan!

4 WdH 24/11/2009 om 10:24

Goed punt; hoe verhoudt de eigen woning zich dan tot dat eigen vermogen? Moet je die 'opeten'? Of gaat het alleen om box 3? Zou nogal ironisch zijn i.c.

5 FJJ 25/11/2009 om 00:55

Vermogensgrenzen
U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als uw vermogen van twee jaar geleden meer was dan het heffingvrije vermogen. Met andere woorden: betaalde u belasting in box 3 dan wordt de aanvraag afgewezen.

(Hypotheekrenteaftrek zit in box 1, dus het gaat hier alleen om box 3., beleggingswinsten (?!) bijvoorbeeld, even afgezien van aanmerkelijk belang box 2)

Spaarcentjes opeten dus, woning niet 😀

Vorige post:

Volgende post: