Het gat in het gedoogakkoord

door SV op 02/10/2010

in Haagse vierkante kilometer

Het lijkt logisch om afspraken tussen drie partijen neer te leggen in een schriftelijk stuk dat geldt tussen die drie partijen. Bij lezing van de concepten voor het gedoogakkoord en het regeerakkoord valt op dat deze vuistregel niet is nageleefd.

CDA en VVD overwegen in hun concept-regeerakkoord dat het PVV tegen hun voorstellen op basis van het regeerakkoord kan stemmen, maar geen moties van wantrouwen en afkeuring op basis van dat regeerakkoord mag steunen.

De ingrijpende besluiten die in het gedoogakkoord zijn opgenomen hebben de steun van de fracties van VVD, PVV en CDA. Bij voorstellen uit het regeerakkoord kan de PVV-fractie tegenstemmen. Moties van wantrouwen en afkeuring zullen – voor zover het maatregelen uit het regeerakkoord betreft – door de PVV niet worden gesteund.

In het gedoogakkoord, het enige document waaraan de PVV zich committeert, is een dergelijke overweging niet te vinden. Dit doet niet af aan de mondelinge overeenstemming die ongetwijfeld is bereikt met de PVV, noch aan de gevolgen die de PVV ondervindt als zij zich niet conformeert aan deze overweging in het regeerakkoord.

Maar toch: de paradox maakt nieuwsgierig: waarom staat deze gedoogparagraaf niet in het gedoogakkoord?

Een eerste mogelijkheid is vermoeidheid van de onderhandelaars – VVD, CDA en PVV zijn simpelweg vergeten het op te nemen in het gedoogakkoord. Een tweede mogelijkheid is dat het regeerakkoord moet worden gezien als de hoofdovereenkomst waar de PVV wel partij bij is, en het gedoogakkoord slechts de materiële punten weergeeft waar de PVV uitdrukkelijk mee akkoord is. Een gekunstelde constructie, en één die meer vragen oproept dan zij beantwoordt: want tot welke gedeelten van het regeerakkooord heeft de PVV zich dan nog meer verbonden? En benadrukte Verhagen niet dat sprake was van een VVD-CDA regering, implicerend dat de PVV niet had meegeschreven aan het regeerakkoord? Een derde mogelijkheid is nog dat de de PVV moties van wantrouwen of afkeuring wil kunnen steunen (en het daarom niet in het gedoogakkoord heeft laten opnemen), en VVD en CDA verwachten dat het niet zo ver zal komen (en het wel hebben opgenomen om de steun van de PVV breder te doen lijken).

Alles overziende acht ik het meest waarschijnlijk dat dit gedeelte van de akkoorden niet zo goed doordacht is als zou kunnen. Dat wordt ook wel gezegd van andere gedeelten van de akkoorden. De voorgestelde verhoging van de minimumleeftijd voor het importeren van partners van 21 naar 24 jaar bijvoorbeeld (gedoogakkoord, p. 6), is in strijd met art. 4(5) van richtlijn 2003/86/EG. Het worden interessante tijden.

1 Bob 04/10/2010 om 21:43

Een eerste mogelijkheid is vermoeidheid van de onderhandelaars – PVV, CDA en PVV zijn simpelweg vergeten het op te nemen in het gedoogakkoord.

staat een foutje moet natuurlijk VVD zijn.

Vorige post:

Volgende post: