Het Kraakverbod deel IV

door PJK op 16/12/2010

in strafrecht

Allereest excuses voor de vertraging van deze post, de inhoud van de uitspraak van het Hof is eigenlijk al in de comments van de vorige post besproken.

Nog even in het kort de schriftelijke uitspraak van het Hof Den Haag (LJN: BO3682). De appellanten hebben in het (turbo)spoedappel (dat is weer eens wat anders dan een bloedspoed vovo) een aantal grieven aangevoerd, maar laat ik mij beperken tot de grief die, gedeeltelijk, slaagt.

De advocaten voerden, zoals bekend, aan dat een inbreuk op het huisrecht zoals neergelegd in art. 8 EVRM niet is toegestaan voordat een onafhankelijke rechter daarover een oordeel heeft gegeven. Nu de appellanten niet die gelegenheid hebben gehad is er niet voldaan aan het vereiste van art 13 EVRM dat tegen schending van art. 8 EVRM een effectief rechtsmiddel openstaat.

Het Hof stelt eerst vast dat het EHRM van mening is dat het gedwongen verlies van iemand huis de meest vergaande vorm van inmenging in de uitoefenening van het huisrecht is en dat eenieder die het risico loopt op een dergelijk ernstige inmenging in beginsel de mogelijkheid moet hebben de proportionaliteit van de maartegel te laten toetsen (McCann/UK).

Het Hof stelt verder dat bij ontruiming van krakers het niet mogelijk is om, bij een misslag, achteraf het huisrecht te herstellen. Er is immers geen civielrechtelijke titel om terug te keren. Zodoende is op grond van art. 13 EVRM een effectief rechtsmiddel nodig. Het feit dat de krakers nooit toestemming hebben gekregen om het pand te bewonen doet er niet toe, de vraag of er sprake is van een huis is ‘is a question of fact and does not depend on the lawfulness of the occupation under domestic law)’ (EHRM McCann/UK).

Het Hof is van mening dat een procedure bij de voorzieningenrechter afdoende is, nu er niet vereist is dat er in meerdere instanties op wordt beslist. Het verweer van de Staat dat, in Amsterdam, altijd een kort geding in eerste instantie wordt ‘gegund’ is niet toereikend nu dat beleid niet is vastgelegd in beleidsregels en bovendien van arrondisement tot arrondisement verschild.

Ik heb vernomen (mijn vingers jeuken om daar bij te tikken: uit betrouwbare bron) dat het OM inmiddels een richtlijn heeft vastgesteld. Ik heb deze online nog niet kunnen vinden, maar inhoudelijk zou het om het volgende gaan:

  • Ontruimingen worden aangekondigd
  • Krakers krijgen 7 dagen de tijd om een kort geding af te wachten
  • Enkel de eerste aanleg wordt afgewacht, een eventueel hoger beroep niet

Via het vaststellen van deze beleidsregels krijgen de krakers de mogelijkheid om een ontruiming aan te vechten bij de rechter en wordt het beleid kenbaar, waardoor aan de belangrijkste bezwaren van het hof tegemoet gekomen is. Naar mijn bescheiden mening zal de beleidsregel (mits goed geformuleerd) de bezwaren van het hof wegnemen.

Zoals wel vaker bij discussie over het kraken zijn de misplaatse analogieen weer eens niet van de lucht. Belangrijkste misverstand daarbij (al naar voren gebracht in de comments onder de vorige post): krakers krijgen de tijd om de ontruiming aan te vechten, er is dus geen rechtelijke machtiging nodig voor ontruiming.

Het argument dat daarvoor ik in dit eerdere stukje naar voren bracht, en door de voorzieningenrechter al van tafel werd geveegd, is ook door het Hof in duidelijke bewoording, onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis, verworpen.

Nog wat voer voor discussie:

Mag het hof verwijzen naar de wetsgeschiedenis indien de wettekst zelf in principe geen onduidelijkheden geeft?

en

Is het weigeren van een tweede instantie, gezien de aangenomen onomkeerbaarheid van de ontruiming, toegestaan? IVBPR? EVRM?

1 Wolfgang Xavier 19/12/2010 om 23:05

“Ik heb deze online nog niet kunnen vinden” Staatscourant 2010-19500 p. 1-2
Online: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-19500.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3dStaatscourant%2b2010-19500%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
Kom op zeg, dit is groot in het nieuws geweest!

“Mag het hof verwijzen naar de wetsgeschiedenis indien de wettekst zelf in principe geen onduidelijkheden geeft?” Ja, dit noemt men de wetshistorische interpretatiemethode. Onlangs bij een rookverbodzaak nog toegepast.

“Is het weigeren van een tweede instantie, gezien de aangenomen onomkeerbaarheid van de ontruiming, toegestaan? IVBPR? EVRM?”
Nee, maar dit valt ook al te lezen in de uitspraak van het Hof, onder overweging 4.9:
“4.9 Appellanten stellen zich op het standpunt dat een kort geding geen effectief rechtsmiddel in de zin van art. 13 EVRM oplevert. Het hof volgt appellanten niet in dit betoog. Een rechtsmiddel is effectief in de zin van art. 13 EVRM indien daardoor een dreigende schending van (in dit geval) art. 8 EVRM daadwerkelijk kan worden voorkomen. Dat is met het kort geding naar Nederlands recht het geval. Art. 13 EVRM eist niet dat het effectieve rechtsmiddel aan alle eisen van art. 6 lid 1 EVRM voldoet noch dat de nationale instantie waarnaar art. 13 EVRM verwijst een rechterlijke instantie is. Hoe dat ook zij, het kort geding voldoet aan beide eisen. Daarnaast is de toetsing die in kort geding plaatsvindt indringend genoeg om een effectieve rechtsbescherming te waarborgen. De voorzieningenrechter is bevoegd (en verplicht) vragen die de uitleg van Nederlands recht betreffen te beantwoorden, ook als het om ingewikkelde vragen gaat, al zal hij in het laatste geval behoedzaamheid kunnen betrachten (HR 2 april 1993, NJ 1994, 650 en HR 29 november 2002, NJ 2003, 78). Verder is het zo dat als het gaat om een inmenging in een door art. 8 EVRM gewaarborgd recht, de kort geding rechter grondig dient te onderzoeken of de redenen die de Staat voor de inmenging geeft deze kunnen dragen (HR 19 februari 1993, NJ 1993, 624). ”
Er zijn dus nieuwe beleidsregels gepubliceerd om te voldoen aan de eisen van het hof. De Staat heeft cassatie aangevraagd, na een uitspraak van de HR zal het College dit nieuwe beleid herbezien. De krakers hebben dus weer eens te vroeg gejuicht. Het einde lijkt toch echt in zicht.

Vorige post:

Volgende post: