Hirsch Ballin: De democratische rechtsstaat is er voor iedereen, of hij is er niet

door GB op 15/03/2011

in Haagse vierkante kilometer

Hirsch Ballin sprak zich deze week in een lezing voor de KNAW uit over de positie van de PVV in de democratische rechtsstaat. Hij is voorstander van onbelemmerde deelneming aan verkiezingen. De PVV mag dus gewoon verkozen worden. Dat neemt hun bedreiging voor de rechtsstaat echter niet weg.

Maar waar zit dat dan in? Je mag immers best pleiten voor een wijziging van de Grondwet of voor de opzegging van een verdrag, zonder meteen aan de poten van de rechtsstaat te zagen. Evenmin is een enorme politieke weerzin een reden om de rechtsstaat van stal te halen. Eerder ontstonden daarover op dit blog discussies over ‘de kern van de rechtsstaat’. Wat is die kern? En in hoeverre is het pleiten voor een wijziging van die kern ook al in strijd met de rechtsstaat?

In die discussie kiest Hirsch Ballin positie. Hij legt aan de democratische rechtsstaat een ‘principe van wederkerige erkenning van alle burgers zonder onderscheid als deelgenoot aan het politieke proces’ ten grondslag. Valt dat principe, dan vallen rechtsstaat en democratie gezamenlijk. ‘De democratische rechtsstaat is er voor iedereen, of hij is er niet.’

Populisme in het algemeen heeft als kenmerk het isoleren van een vijand tegen wie uit naam van ‘het volk’, of ‘Henk en Ingrid’, strijd moet worden geleverd. Wanneer dit populistische vijandsbeeld zo ver gaat dat de vijand zijn deelname aan het politieke proces wordt ontzegd, wordt de bijl aan het principe van de wederkerigheid, en daarmee aan de democratische rechststaat gelegd.

De PVV doet dat, betoogde Hirsch Ballin. Karakteristieke zinnen uit het verkiezingsprogramma betogen dat ‘het Nederlandse volk geen schuld heeft aan de massa-immigratie en er dus ook niet voor moet hoeven te betalen.’ Daarmee worden de immigranten buiten ‘het volk’ als kostenpost weggezet, en zijn zij de rest van het verkiezingsprogramma voorwerp van maatregelen die weinig anders op het oog kunnen hebben dan hen zo hard mogelijk te raken. Het recht op financiering van het bijzonder onderwijs geldt iedereen, behalve islamitisch onderwijs. Verbied boerka en Koran, belast hoofddoekjes. Dat soort werk.

De bedreiging die de PVV vormt voor het handhaven van het grondbeginsel van wederkerigheid blijkt ook wel uit de weerzin die ze hebben tegen ‘instituties aan wie het eigen is iedereen gelijkelijk te erkennen en te beschermen: de rechter, de koning, de Ombudsman en Europese instellingen die grondrechten handhaven.’

Op de vraag of er ook niet met zo’n club in coalitieverband samengewerkt mag worden – ook als geen van de uitsluitende plannen wordt uitgevoerd – antwoordde Hirsch Ballin met de olievlekwerking van de populistische PVV-retoriek. De retoriek besmeurt de hele samenwerking en richt met woorden aan wat in daden achterwege blijft: uitsluiting van basale participatie aan de democratische rechtsstaat.

Voor het CDA kon Hirsch Ballin er uiteraard een specifiek argument bij leveren. In het Program van Uitgangspunten wordt geen enkele partij die de beginselen van het staatsbestel aanvaardt, bij voorbaat uitgesloten van regeringsdeelname. De PVV aanvaardt die uitgangspunten niet, ook niet als ze wel democratisch is verkozen.

1 Rob Kooijman 15/03/2011 om 09:16

Het ‘principe van wederkerige erkenning van alle burgers zonder onderscheid als deelgenoot aan het politieke proces’ betekent volgens mij dat de SGP geen deelgenoot kan zijn aan het politieke proces i.e. verkiezingen; de SGP erkent niet dat vrouwen deelgenoot kunnen zijn aan het politieke proces (geen passief kiesrecht). Zou Hirsch Ballin dat bedoelen? Of wat is voor de Hirsch Balin dan de passende maatregel?

2 ROVE 15/03/2011 om 22:15

Voor zover ik kan beoordelen propagandeert de SGP niet actief het ontwikkelen c.q. handhaven van een vijandbeeld jegens vrouwen, maar ik zal het Partijprogram van de SGP er een dezer dagen eens op naslaan. Gevoelsmatig heb ik de SGP nog niet op populisme kunnen betrappen.

3 Ewald Vervaet 16/03/2011 om 09:56

@ Rove,
Maar Kooijman stelt niet dat de SGP een vijandbeeld heeft jegens vrouwen en ook niet of die partij al dan niet populistisch optreedt. Aan de orde is volgens mij de democratische rechtsorde (DRO). En ik heb de indruk dat de SGP, de soennitische islam en de sjiietische islam buiten de DRO vallen. Immers, en in Hirsch Ballins woorden: aan de DRO ligt het ‘principe van wederkerige erkenning van alle burgers zonder onderscheid als deelgenoot aan het politieke proces’ ten grondslag, maar dat is nu juist wat de drie genoemde groeperingen niet willen.
Hirsch Ballins gedachte ‘De democratische rechtsstaat is er voor iedereen, of hij is er niet’ lijkt me dan ook in strijd te zijn met dat principe van wederkerige erkenning, want die drie genoemde groeperingen sluiten zichzelf feitelijk uit.
Graag uw reactie

4 Rob Kooijman 16/03/2011 om 12:12

Ik zou de opvatting van de SGP over het kiesrecht van vrouwen (geen passief kiesrecht) geen vijandbeeld jegens vrouwen willen noemen. Ik zou die opvatting een vijandbeeld willen noemen jegens degenen die de beginselen van de democratische rechtsstaat huldigen.

Het lijkt me niet dat Hirsch Ballins gedachte ‘De democratische rechtsstaat is er voor iedereen, of hij is er niet’ betekent dat rechten altijd zonder beperkingen van toepassing zijn op iedereen, of dat rechten altijd zonder beperkingen worden verleend aan iedereen.

5 Mihai Martoiu Ticu 16/03/2011 om 13:30

Volgens mij heeft Wilders andere uitspraken gedaan, die betere voorbeelden zijn van schending van de “wederkerige erkenning van alle burgers”:

“Remigratie naar het land van herkomst bevorderen”
http://bit.ly/fBhr6x
http://bit.ly/fNKMfT

“Zeker, we hebben een groot demografisch probleem. Dat komt door de immigratie, en ook omdat moslims zich sneller voortplanten. Maar ik zeg dan: Stuur de moslims die problemen veroorzaken het land uit, met familie en al.. “Ja, ik vind: als een minderjarig moslimkind over de schreef gaat, dan moet het samen met de ouders het land uit worden gezet.”
http://bit.ly/dKIbMJ

“Maar ik wil niet dat er meer moslims in Nederland komen, ik wil liever dat het er minder worden. Dus wil ik de grenzen voor migranten uit moslimlanden dichtgooien. Bovendien wil ik moslims aanmoedigen om Nederland vrijwillig te verlaten. De demografische ontwikkeling moet zo worden, dat de kans klein is dat er weer twee in het kabinet komen. Er is nu teveel islam in Nederland.”
http://bit.ly/i5l9R3

“Ik vind wel dat er minder moslims moeten zijn in Nederland…. Ik wil ook dat we proberen mensen te bewegen om te remigreren naar hun eigen land, zij het vrijwillig. ”
Geert Wilders, Het Nieuwsblad (Vlaams), 9 februari 2008
http://bit.ly/eP9kvc

“Uiteraard, maar we kunnen allochtonen wel aanmoedigen om vrijwillig weg te gaan. Ik bepleit een premie voor moslims die vertrekken naar het land waar zij of hun ouders vandaan komen.”
Geert Wilders, interview in De Pers, 27 november 2007
http://bit.ly/egtM4T

“De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin… Moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken.”
http://bit.ly/gvrseN

Kijk hier uit het eerste verkiezingsprogramma van Wilders:
* Remigratie wordt krachtiger gestimuleerd.
* (Islamitische) radicalen kunnen grondrechten worden ontnomen.
http://bit.ly/guOTP9

“In het Nederlands Dagblad van afgelopen zaterdag wordt ook professor Ralphael Israeli geciteerd die een “Derde Islamitische Invasie van Europa” voorspelt middels “penetratie, propaganda, bekering en demografische veranderingen”. In zijn ogen plegen de Europeanen met de oprukkende Islam zelfs “demografische zelfmoord”. De eerste islamitische invasie werd na de verovering van Spanje, Portugal en het zuiden van Frankrijk in het jaar 732 gestopt bij Poitiers en de tweede invasiepoging door de Ottomaanse Turken werd voor de poorten van Wenen gekeerd toen ze daar in 1683 gelukkig de pan in werden gehakt. Volgens prof. Israeli maakt de derde invasiepoging die nu in Europa gaande is veel meer kans op succes.
De man heeft volkomen gelijk. De moslimpopulatie verdubbelt elke generatie – 25 jaar – en het aantal islamieten in ieder Europees land neemt meer dan zorgwekkende vormen aan.”
http://bit.ly/hNMusB

“Dhr. Aboutaleb kan beter burgemeester worden van Rabat in Marokko in plaats van Rotterdam. Met hem als burgervader is Rotterdam Rabat aan de Maas”, betoogt Geert Wilders.”Een Marokkaan als burgemeester van de tweede stad in Nederland is net zo gek als een Nederlander als burgemeester van Mekka. Het Kabinet mag dhr. Aboutaleb, die immers ook Marokkaan is, niet benoemen als burgemeester van Rotterdam.“
http://bit.ly/fK2Yev

“moslimgemeenschap…ontbreekt het fundament van vertrouwen dat noodzakelijk is om grondwettelijke rechten en vrijheden in dezelfde mate toe te kennen als aan andere groepen in Nederland die deze orde en spelregels hebben gevormd en dragen.”
http://bit.ly/fVRX8d

Vorige post:

Volgende post: