Kennisgeving van BIBOB-rapporten aan de gemeenteraad is toegestaan

door DJE op 07/01/2019

in Decentralisatie

Post image for Kennisgeving van BIBOB-rapporten aan de gemeenteraad is toegestaan

Steeds vaker spelen geheime BIBOB-rapporten een rol in de gemeentelijke besluitvorming. Vooral bij grotere bouwprojecten zijn er soms criminele invloeden in het spel. Dat kan dan een reden zijn om het betreffende project geheel of deels af te blazen of anders in te richten. Vanwege hun specifieke karakter moeten die BIBOB-rapporten geheim blijven, maar belangrijk is de vraag of dergelijke rapporten onder geheimhouding aan de gemeenteraad ter inzage kunnen worden gegeven. Kan dat immers niet, dan spelen ze mogelijk wel een rol in de besluitvorming maar de specifieke  aspecten daarvan blijven dan voor de raad onbekend. Dat is een nauwelijks te billijken situatie. De  gemeenteraad wordt dan belemmerd omdat niet alle feiten kunnen worden meegewogen.

Strak naar de letter van de wet BIBOB is verstrekking aan de raad onder geheimhouding niet mogelijk.  De wet BIBOB kent een gesloten systeem van kennisgeving in art. 28. De gemeenteraad wordt niet genoemd onder de instanties die van BIBOB-rapporten kennis kunnen nemen. Op die grond wordt in de praktijk met enige regelmaat aan de raad geheime inzage geweigerd, zoals bijvoorbeeld in 2017 in de gemeente Echt-Susteren.

Er is echter een belangrijk argument dat op het tegendeel wijst. De Gemeentewet is een organieke wet, waarin de rechten van gemeenteraden zijn vastgelegd. De regels rond informatieverstrekking vormen een cruciaal onderdeel van de rechtspositie van raad en raadsleden. Het was ook om die reden dat de G4-gemeenten een aantal jaren geleden aan de bel trokken en betoogden dat een inzagerecht van de raad van principiële betekenis is. De wetgever heeft in 2013 – bij de wijziging van de wet-BIBOB – nadrukkelijk in de toelichting laten weten dat het informatiestelsel uit de Gemeentewet zou moeten domineren boven de ‘specialis’ uit de wet BIBOB. Deze toelichting is van betekenis en ook beslissend. Dat het de wetgever menens is en was blijkt vervolgens uit het feit dat er een wetswijziging in procedure is gebracht om dit nog duidelijker vorm en inhoud te geven. Indien de specifieke wet slechts impliciet – zoals in casu – een informatieverstrekking aan de gemeenteraad uitsluit, is de uitdrukkelijke en latere melding van de wetgever dat het anders zou moeten zijn van doorslaggevende betekenis. In dergelijke gevallen domineert de algemene organieke wet ten opzichte van de specifieke wet.

Geheime inzage werd ook wel geweigerd onder verwijzing naar een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een burgemeester had een BIBOB-rapport aan de bezwaarschriftencommissie ter inzage gegeven. De Afdeling oordeelde dit in strijd met de wet en gaf te kennen dat de wetgever hier duidelijkheid zou moeten geven. Omdat deze uitspraak dateert uit 2007 moet de toelichting van de  wetgever uit 2013 als een correctie hierop worden gezien. Kortom: er is voldoende aanknopingspunt om geheime inzage van BIBOB-rapporten aan de gemeenteraad ook nu al toe te staan.

Beeld: CC-licentie Babak Fakhamzadeh

Vorige post:

Volgende post: