Mag een burgemeester een veroordeelde pedofiel uit zijn stad weren?

door FTG op 28/10/2009

in Grondrechten, Rechtspraak

Bestuursorganen mogen geen misbruik van hun bevoegdheden maken. Als dit verbod overtreden wordt, gaat het meestal niet om corruptie of iets dergelijks, maar om bestuursorganen die een bevoegdheid gebruiken om een ander doel te dienen, dan het doel waarvoor de bevoegdheid gegeven is. En dat mag niet, ook al dient dat andere doel het algemeen belang. In de meeste gemeenten is bijvoorbeeld aan de burgemeester om het belang van de openbare orde te behartigen de bevoegdheid gegeven terrasvergunningen aan horecaondernemers te verlenen of te weigeren. De burgemeester mag dan wel een vergunning weigeren als hij geluidsoverlast vreest, maar hij mag de vergunning niet weigeren, als hij vreest voor de volksgezondheid. De volksgezondheid is misschien een loffelijk doel, maar dat is niet het doel waarvoor hem de bevoegdheid is verleend. Als hij wel om die reden weigert, dan maakt hij misbruik van de bevoegdheid.

Gisteren deed de voorzieningenrechter in Den Bosch uitspraak in een zaak die door een pedofiel aanhangig gemaakt was in verband met een gebiedsontzegging die hem was opgelegd door de burgemeester van Eindhoven. De burgemeester had deze maatregel getroffen, omdat hij vreesde voor recidive en bovendien verwachtte dat er ongeregeldheden en opstootjes zouden ontstaan door de aanwezigheid van de pedofiel. De burgemeester deed dit met toepassing van artikel 172, derde lid, Gemeentewet. Dat artikel geeft hem de bevoegdheid bevelen te geven die hij noodzakelijk acht voor de handhaving van de openbare orde.

In de uitspraak neemt de rechter als standpunt in dat de maatregel in ieder geval niet opgelegd had mogen worden met als argument dat recidive dreigt. De bevoegdheid om een gebiedsontzegging op te leggen is de burgemeester gegeven om de openbare orde te waarborgen: dus het voorkomen van opstootjes, grootschalige gewelddadigheden en andere wanordelijkheden. Het zich vergrijpen aan kinderen is, in de woorden van de rechter, weliswaar “een ernstige inbreuk op de rechtsorde”, maar dat is iets anders dan een inbreuk op de openbare orde als bedoeld in de Gemeentewet. De burgemeester heeft wat dit betreft zijn bevoegdheid dus aangewend voor een ander doel, dan waarvoor die bevoegdheid verleend was. De bevoegdheid is niet bedoeld om dit type recidive tegen te gaan, hoe loffelijk dat streven op zich ook is.

De burgemeester vreesde bovendien ordeverstoringen door Eindhovenenaren die hun woede op de pedofiel zouden willen koelen. Op zich ziet de voorzieningenrechter dit wel als een goede grond om de maatregel te treffen. Het probleem is alleen dat de burgemeester op geen enkele manier onderbouwd had waar hij de vrees voor ordeverstoringen op baseerde. Dat is natuurlijk erg slordig, maar toch relatief eenvoudig recht te zetten. De zaak bevindt zich nu in de bezwaarfase en het motiveringsgebrek kan daar door de burgemeester hersteld worden. Ten minste, als er inderdaad goede gronden zijn om die ordeverstoringen te vrezen.

Aan de motivering van de uitspraak is te merken dat de rechter zich er van bewust is dat de rechterlijke macht maatschappelijk onder vuur ligt en dat hen verweten wordt, vooral door de Saban B. uitspraak, wereldvreemde uitspraken te doen. En deze Eindhovense zaak ligt natuurlijk ook gevoelig. De voorzieningenrechter vermeldt dan ook uitdrukkelijk dat de motieven van de burgemeester begrijpelijk zijn. Om daarna zijn besluit om de hierboven genoemde redenen te schorsen.

1 Anonymous 28/10/2009 om 19:22

Nou als massa Kinder verkrachtende burgemeesters die verder diep in de criminaliteit zitten zoals een job cohen , maxime verhagen,aboutaleb,marco pastors mogen blijven…Wàt Máákt Dán Èén Zo een amateurtje Nóg Uit!!!!
Die tenslotte Óók aan zijn gedrag door hen kwam???
http://airvd.wordpress.com/2008/11/23/crimineel-pedonetwerk-in-nederland/

2 Jorg 29/10/2009 om 13:01

Interessante reactie, nooit geweten dat Verhagen en Pastors burgemeester zijn.

3 Anonymous 29/10/2009 om 21:41

Èn ministers,ambtenaren,rechters,officieren van justitie,krantenmagnaten,politici,leraren,wetenschappers,doktors…etc,etc

Sorry voor het Te Kort!

Hiér Méér !

http://www.leugens.nl/2009/03/18/ene-mohammed-ontmaskert-bernard-welten/#comment-2324
klokkenluideronline

4 FJJ 30/10/2009 om 11:50

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er een zekere ironie schuilt in het feit dat een zeker anoniem persoon zijn best doet om de 'gestelde' verborgen praktijken van anderen openbaar te maken. Een betere wereld begint bij uzelf, hoe luidde uw naam ook alweer?

Vorige post:

Volgende post: