Match made in Heaven (1)

door TdB op 19/08/2010

in Haagse vierkante kilometer, Varia

Het komende kabinet wordt het succesvolste ooit. Statistiek liegt niet. Na onze recente politieke geschiedenis op alle mogelijke manieren door SPSS getrokken te hebben, zijn de omines meer dan gunstig.

Wiskunde en de Hemel hebben enige geschiedenis. Bijvoorbeeld het bewijs dat de Hemel warmer is dan de Hel, of althans onbewoonbaar is voor mensen. De uitkomst van de regressies van de politieke geschiedenis belooft nog niet dat het hier een hemel op aarde wordt (aangezien bijna elk resultaat statistisch insignificant is), maar laat wel aardige tendensen zien. Doorgaans zijn ze ook nog in tegenspraak met received wisdom van politiekverslaggevers en -commentatoren. Vandaag: de duur van formaties.

Duur van formaties in de loop der jaren

Vrijwel iedereen maakt zich druk over de duur van een formatie. In het Verenigd Koninkrijk gelooft men dat gelijk het einde der tijden aanbreekt indien er langer dan een week geformeerd wordt. In België is men ook onrustig. In Nederland is het niet veel anders. Toch is het iets waar we mee moeten leren leven. Sinds de Tweede Wereldoorlog duurde elke formatie gemiddeld een kleine drie dagen langer dan zijn voorganger. Of in een scatterplot met op de x-as de tijd en op de y-as de duur:

Hoewel de langste formaties tijdens de polarisatie waren, is er een duidelijke opwaartse tendens. Sterker nog: het enkele verstrijken van de jaren verklaart voor ongeveer 15% de duur van de formatie (r-squared van .162). Met een significantie van .063 en een t-waarde van 1.968 is het resultaat zelfs statistisch verantwoord (helaas wel als enige).

Duur van de formatie en zittingsduur van het kabinet

Er zijn ook trends te zien in de duur van het kabinet in relatie tot de tijd die het kostte om haar de formeren. Zoals onderstaand plotje laat zien, is er een positieve relatie tussen de tijd die het kost om te praten en het uithoudingsvermogen van de coalitiepartners (zo gesteld klinkt het ook nog logisch). Elke dag dat er langer gepraat wordt, zit een kabinet gemiddeld drie dagen langer missionair. Zoals iedere leek kan zien, is dit niet bepaald een natuurwet (significantie > .20 etc.), maar toch. Die lijn staat er.

Zoals te zien is (x-as: duur formatie, y-as: zittingsduur regering), duren sinds de bezetting de meeste formaties tussen de 50 en de 100 dagen en duurde twee keer twee formaties precies even lang (Drees II/Balkenende I resp. Biesheuvel I/Lubbers II, beiden met wisselend succes). De mediaan van 66 dagen is afgelopen maandag verstreken, maar er is nog een hele week om onder het gemiddelde te blijven (hetgeen uiteraard slecht zou zijn voor het toekomstige voortbestaan van het kabinet).

Versplintering en duur

Er is al veel gezegd over de versplintering en de duur van formaties. Versplintering zou formeren lastiger maken en daardoor langer duren. Gezien bovenstaande statistieken zie ik niet waarom dat erg zou zijn. Elke formatie duurt gemiddeld drie dagen langer en elke dag langer formeren levert drie dagen langer regeren op. Volgens het model wordt elke formatie negen dagen aan zittingsduur gewonnen! (Met differentiëren en optimaliseren is dus ook uit te rekenen wat de ideale formatieduur is in het licht van de verplicht vierjaarlijkse verkiezingen). Daarentegen blijkt de intuïtie dat versplintering langere formaties oplevert, wel waar.

Elke partij extra in de Tweede Kamer kost zo’n week extra in de formatie (x-as: duur formatie, y-as: aantal partijen in TK).

Fazit

Alles bij elkaar voorspelt de geschiedenis veel voor besprekingen voor het meerderheidminderheidskabinet. Doorgaans is lang formeren is lang regeren. Zoals het er nu naar uitziet, kan het op dit punt niet stuk. Morgen magie met SPSS over de invloed van coalitiegrootte.

1 M.J. Hoogendoorn 23/08/2010 om 12:29

Is bij de eerste grafiek, met als toelichting “op de x-as de tijd en op de y-as de duur” niet bedoeld:

“op de x as de na-oorlogse kabinetten in volgorde vanaf Schemmerhorn-Drees tot en met (als ik goed tel) Kok II en op de y-as de formatieduur”?

De door de auteur aangestipte trends, die tegen de received wisdom ingaan, zijn, zoals de auteur zelf al opmerkt, niet significant.

Zie ik het juist, dan kan uit deze gegevens wel een minder sterke conclusie worden getrokken, namelijk dat de duur van de formatie en de versplintering van de kamer geen invloed heeft op de zittingsduur.

Vorige post:

Volgende post: