NEN-normen voor Sinterklaas verbindend?

door Ingezonden op 02/12/2011

in Haagse vierkante kilometer, Rechtspraak

Post image for NEN-normen voor Sinterklaas verbindend?

Het wordt moeilijker om een vergunning te krijgen voor evenementen met Sinterklaas, zoals de intocht in november en de ontvangst in winkelcentra en sporthallen. Het aantal incidenten, blunders en calamiteiten neemt ieder jaar toe. Reden waarom verschillende gemeenten een strikter beleid overwegen. Met de nieuwe norm NEN 0512 in de hand kunnen gemeentebesturen in vergunningvoorschriften strengere kwaliteitseiseisen gaan stellen en voorkomen dat Sint en Piet er maar met de pepernoten naar gooien.

Over de verbindendheid van NEN normen is eerder dit jaar op dit blog en elders een discussie gevoerd.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft inmiddels geoordeeld dat NEN normen door een privaatrechtelijke organisatie vastgestelde regels ‘zijn en blijven’. In het specifieke geval dat ter discussie stond, NEN normen waarnaar in het Bouwbesluit 2003 is verwezen, geldt dat zij op grond van de Woningwet wel als bindend moeten worden aangemerkt. NEN 0512 is, voor zover wij weten, door de wetgever nog niet aangewezen als een dergelijke bindende regel.

De plicht tot naleving van NEN 0512 kan desalniettemin op twee manieren worden bereikt. Op de eerste plaats kunnen gemeenten in hun APV een verwijzing opnemen en bepalen dat vergunninghouders voor in de APV aangewezen activiteiten NEN 0512 moeten naleven. Een eenvoudiger weg is echter om de norm als beleidsregel te aanvaarden, die van toepassing is bij het verlenen van bepaalde categorieën vergunningen of ontheffingen. Bij het stellen voorschriften en beperkingen kan dan worden verwezen naar de norm, waardoor op een simpele manier naleving kan worden verzekerd.

NEN 0512 bevat voorschriften met betrekking tot aankomst en vertrek van de Sint, middelen van vervoer, kleding, de omgang met het publiek, het hulppersoneel e.d. Zo eist NEN 0512 volgtijdelijkheid met betrekking tot de landelijke aankomst en plaatselijke intocht, dit om tegemoet te komen aan slimmeriken die wel in de Sint geloven maar niet in bilocatie. De kledingsvoorschriften houden onder meer in dat de Sint een baard draagt van 350 tot max. 500 mm, en dat het de Sint verboden is een bril te dragen van het type Jacques d’Ancona. Volgend jaar zal dat laatste vermoedelijk worden gewijzigd in type Van der Gijp. Pieten hebben een roe van berkentakken met een lengte van max. 50 cm, en dienen volslagen geschift gedrag te vertonen. Daarnaast kan aan de hand van de norm worden vastgesteld of sprake is van een authentieke Sint Nicolaas en stelt de norm handelingsvoorschriften bij ‘geloofwaardigheidscalamiteiten’. Voor het geval Sint en paard neerstorten en Sint komt te overlijden, geeft de norm een duidelijke regel: ‘Sint-Nicolaas is een heilige en onsterfelijk. Volgend jaar zal hij er weer zijn.’

Adrienne de Moor-van Vugt, hoogleraar Bestuursrecht UvA

(Foto: Meester Marc)

1 ROVE 02/12/2011 om 13:59

Goed dat er eindelijk regels op papier staan voor dergelijke evenementen. Zonder regels zou het immers een janboel worden.

Een volgende vraag is natuurlijk of het Boek van Sinterklaas kwalificeert als beleidsregel in de zin van art. 4:81 Awb. Als dat het geval is, dan zal een kind die in deze regel wordt vermeld met de vermelding ‘zoet geweest’ daadwerkelijk aanspraak kan maken op roerende zaken, geleverd om niet en uiterlijk op 5 december jaarlijks, tenzij er (zeer) bijzondere omstandigheden zijn om van deze regels af te wijken. Voor kinderen met de vermelding “niet zoet” of zelfs “stout” geldt in dat geval slechts één (herstel)sanctie: uitzetting middels juten zak en stoomboot, behoudens wederom bijzondere omstandigheden.

Ik weet trouwens niet of het boek ook regels bevat over het opleggen van een sanctie van meer puntieve aard “de roede” en zo ja, in hoeverre zo’n sanctie samen kan lopen met de herstelsanctie van uitzetting. De Afdeling zal overigens beide sancties naar verwachting als herstelsanctie kwalificeren. Beide sancties dienen immers tot opheffing van een tot dan toe onrechtmatige toestand (het niet-zoet zijn, of zelfs stout zijn). Dat kinderen dit (tevens) als bestraffend zullen aanmerken, doet daar natuurlijk helemaal niets aan af.

Rove (niet Karl)

2 JAdB 02/12/2011 om 14:50

Rove, je werpt een aantal bijzonder relevante punten op. Ik denk dat het boek van Sinterklaas beter is te kenschetsen als een bundel beschikkingen. Per kind wordt immers vastgesteld of diens aanvraag (het verlanglijstje) wordt ingewilligd of niet. Zoet = toewijzing, stout = afwijzing. Sinterklaas wordt in die beoordeling overigens bijgestaan door het LBB; het Landelijk Bureau BISP (dat staat voor Bevordering integriteitsbeoordelingen door Sint & Piet), dat hem daarbij adviseert. Door wie het LBB wordt bemenst is overigens niet duidelijk. Boze tongen beweren dat de Kerstman en de Paashaas zitting in het LBB hebben.

Een afwijzing van de aanvraag noopt tevens tot de vaststelling dat aan het betreffende kind een sanctie kan worden opgelegd, zoals door jou omschreven. Deze sancties zijn uiteraard reparatoir van aard. Ook een pak slaag met de roede is immers “corrigerend” bedoeld.

Na vaststelling van de bundel beschikkingen in het boek, moet er een nadere beschikking worden genomen om te bepalen in hoeverre een toegewezen aanvraag kan worden ingewilligd. Immers, niet alle wensen kunnen worden vervuld. Een dergelijke beschikking wordt – zo vermoed ik – in mandaat door de Hoofdpiet genomen.

3 ROVE 02/12/2011 om 15:13

Gelukkig maar dat Sint wordt bijgestaan door het LBB.

Voorkomen moet worden dat Sint op basis van die gebundelde beschikkingen (hierna: “het Sinterklaasboek”) gehouden zou zijn roerende zaken om niet te leveren aan een of meer kinderen waarvan weliswaar niet objectief kan worden vastgesteld dat zij ‘stout’ zijn geweest, maar dat toch een vermoeden bestaat dat zij dat wel zijn, of zijn geweest. Bijvoorbeeld omdat zij foute vriendjes of vriendinnetjes hebben of – nog erger – als het vermoeden bestaat dat met de geschenken opnieuw stout gedrag kan worden begaan.

Dus bij twijfel: geen geschenk!Maar laten we dat advies van het LBB in vredesnaam wel strikt geheim houden.

4 ROVE 02/12/2011 om 15:14

De Hoor-piet zal het druk krijgen trouwens.

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: