Nieuw nummer TvCR (2011/3)

door Redactie op 12/07/2011

in Haagse vierkante kilometer, Varia

Het tweede nummer van de tweede jaargang van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht is uit. Abonneren & bestellen kan hier. Inhoud van dit nummer:

Nieuwenhuis bespreekt de voorstellen van de Staatscommissie tot het opnemen van ‘nieuwe’ grondrechten in de Grondwet. Het gaat dan voornamelijk om het recht op eerbiediging van de menselijke waardigheid en het recht op een eerlijk proces en toegang tot de rechter. Nieuwenhuis besteedt aandacht aan de controverse hieromtrent binnen de staatscommissie zelf en plaatst de voorstellen in het licht van de (gewenste) toegankelijkheid en normativiteit van de Grondwet.

De wijze waarop de uitoefening van bevoegdheden democratisch gelegitimeerd moet worden, staat centraal in het artikel van De Greef. Hij bespreekt de reikwijdte van artikel 3 Eerste Protocol EVRM en van artikel 4 Grondwet: zijn zij van toepassing op algemeen vertegenwoordigende lichamen in het Nederlandse staatsrecht? En wat betekenen deze artikelen voor de voorgenomen staatsrechtelijke vernieuwingen (bovenregionale autoriteit, waterschappen)?

Veerman en Bulut gaan in op experimenteer- en horizonbepalingen. Zij signaleren een spanning met elementen, verbonden met het wetsbegrip, zoals rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Ook gaan zij in op nut en noodzaak van de experimenteer- en horizonbepalingen. Experimenteerbepalingen kunnen, in tegenstelling tot horizonbepalingen leiden tot vermindering van regeldruk. Ook kan worden bezien of beleidstheorieën in de praktijk werken. Zo wordt de kans vergroot dat een wet van blijvende waarde is.

In eerdere afleveringen van TvCR heeft Hoogers de nieuwe Koninkrijksregelgeving uiteengezet en becommentarieerd. Sinds het verschijnen daarvan zijn voornamelijk in de St. Maartense Staatsregeling nog de nodige wijzigingen aangebracht. Hoogers bespreekt deze wijzigingen en in het bijzonder de preambule en de mogelijkheid van toetsing van algemeen verbindende voorschriften aan de Staatsregeling door het Constitutionele Hof.

Vorige post:

Volgende post: