Nieuw nummer TvCR (2017/1)

door STKR op 25/01/2017

in Recensies

Post image for Nieuw nummer TvCR (2017/1)

Het januari-nummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR) opent met een artikel van Gerhard Hoogers en Gohar Karapetian over de binding van Koninkrijksorganen aan de nationale grondrechten. Dit blijkt, anders dan ten aanzien van verdragsrechtelijke mensenrechten, minder vanzelfsprekend dan wellicht gedacht. Aan de hand van een analyse van de wordingsgeschiedenis van de huidige Koninkrijksconstitutie, komen de auteurs tot de conclusie dat – vermoedelijk onbedoeld – de koninkrijksorganen bij de uitoefening van hun bevoegdheden de iure niet gebonden zijn aan de nationale grondrechten. Zij bevelen aan dit te repareren door de grondrechtencatalogus in de Grondwet bij Rijkswet vast te stellen.

In de rubriek Wetgeving bespreekt Coen Modderman het initiatiefwetsvoorstel van het lid Taverne inzake een ieder verbindende bepalingen in verdragen, dat inmiddels in de Eerste Kamer voorligt. Het wetsvoorstel, dat tijdens de behandeling in de Tweede Kamer ingrijpend werd gewijzigd, verlangt van de regering dat in de toelichting van het goedkeuringsvoorstel wordt aangegeven of het verdrag een ieder verbindende bepalingen bevat, zodat de Kamers deze informatie kunnen gebruiken bij de parlementaire behandeling.

In de rubriek De Stelling gaan Ingrid Leijten en Taco Groenewegen in debat over de vraag of de Vreemdelingenkamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met haar toetsingsuitspraken van 13 april 2016 blijk gaf van een onjuiste rolopvatting. Hierin wordt duidelijk wordt dat de Afdeling de geloofwaardigheid van het asielrelaas in uitzettingszaken voortaan intensiever zal toetsen. Leijten behandelt deze stelling van mensenrechtelijk perspectief, Groenewegen vanuit het bestuursrecht.

Wim Voermans gaat in de rubriek Bij de buren in op de opmerkelijke gang van zaken rond de afzetting (‘impeachment’) van president Rousseff van Brazilië in 2016. In een tijd waarin veel staten aan het experimenteren zijn met nieuwe grondwettelijke en politieke systemen, gaat Voermans in op de vraag wat deze gebeurtenis leert over de werking van instituties en regeerstelsels, in het bijzonder van presidentiële stelsels. In de tweede bijdrage in deze rubriek gaat Oya Yegen in op het lopende proces van constitutionele hervorming in Turkije dat door de regerende AK-partij is ingeleid en waarmee het land overstapt van een parlementair naar een presidentieel stelsel.

In de boekenrubriek bespreekt Ernst Hirsch Ballin de handelseditie van het proefschrift van Hanneke van Eijken over Europees burgerschap en de constitutionele ontwikkeling van de EU. Op basis van een analyse van Europese rechtspraak ziet Van Eijken het EU-burgerschap niet als een soort tweede nationaliteit naast de statelijke, maar als een samengesteld burgerschap.  In het boek wordt vervolgens ingegaan op de concrete betekenis hiervan ten aanzien van bijvoorbeeld verblijfsrechten en sociale rechten.

Vorige post:

Volgende post: