Nieuw nummer TvCR (2017/4)

door STKR op 12/11/2017

in Recensies

Post image for Nieuw nummer TvCR (2017/4)

In het herfstnummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht een artikel van Niels Jak over de binding van semipublieke instellingen aan het EU-Grondrechtenhandvest. Door de voortdurende verschuiving van de uitvoering van publieke taken naar semipublieke instellingen en de daarmee gepaard gaande uitbesteding van publieke-taakbehartiging aan private actoren, is het de vraag in hoeverre de eisen van de democratische rechtsstaat nog geborgd zijn. Terwijl naar de toepasselijkheid van met name de grondrechten uit de Grondwet en het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) is al het nodige onderzoek verricht, bestaat over het EU-Grondrechtenhandvest nog veel onduidelijkheid. Jak beziet in zijn artikel in hoeverre semipublieke instellingen normadressaat zijn en gaat tevens in op de vraag of semipublieke instellingen zelf een beroep kunnen doen op de grondrechten uit het Handvest.

In de rubriek Wetgeving bespreekt Janneke Gerards de parlementaire behandeling van Protocol 16 bij het EVRM. Op grond van dit protocol kunnen de hoogste nationale rechters principiële vragen over de interpretatie en toepassing van het verdrag voorleggen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Gerards gaat in op de uitleg die de Nederlandse regering aan het Protocol geeft en de argumenten die bij de behandeling van de goedkeuringswet in de Tweede Kamer zijn gewisseld.

De Stelling die in deze editie van TvCR wordt bediscussieerd luidt: de uitzondering op het discriminatieverbod voor politieke benoemingen in artikel 5 lid 4 Algemene wet gelijke behandeling moet worden geschrapt. Nico Baakman pleit voor deze stelling, Ruud Koole pleit daartegen. In de rubriek Bij de buren een bijdrage van Gerhard Hoogers over de Oostenrijkse presidentsverkiezingen van 2016 en hoe het zo mis kon gaan met de selectie van het nieuwe staatshoofd. In de boekenrubriek ten slotte een bespreking van Jacob Weinribs Dimensions of Dignity: The Theory and Practice of Modern Constitutional Law (2016), waarin de auteur beoogt een publiekrechtelijke theorie over menselijke waardigheid te ontwikkelen die aansluit bij de praktijk van de moderne constitutionele staat.

Vorige post:

Volgende post: