Ongelooflijk amateuristisch

door PWdH op 13/01/2010

in Buitenland

De PVV is teleurgesteld, zo meldden verschillende Nederlandse nieuwssites afgelopen maandag. De partij zou nog heel lang, misschien zelfs wel een jaar moeten wachten tot zij een vijfde Europarlementariër mag afvaardigen. En dat terwijl de Tweede Kamer rond de verkiezingen in juni vorig jaar al bepaald zou hebben dat de PVV recht heeft op deze zetel! En terwijl het steeds de bedoeling zou zijn geweest dat de zetel al kort na 1 december jl. zou worden ingenomen! “Ongelooflijk amateuristisch van [het Europees Parlement]”, briest PVV-Europarlementslid Barry Madlener. Het nieuwsbericht geeft de schuld aan een stel Franse rechters. Die zouden staan op een politieke procedure van vele maanden.

Soms bevat een nieuwsbericht over een onderwerp waar je toevallig wel wat van afweet zoveel onjuistheden, dat je je vertwijfeld afvraagt hoe het dan zit met al het overige nieuws dat je gewoonlijk als zoete koek slikt. Dit is zo’n bericht. Er zitten namelijk maar liefst vier grove fouten in, die ik in deze bijdrage graag voor u uit de wereld help. Voor een goed begrip volgt eerst een korte achtergrondschets.

Op 1 december jl. is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. In dit verdrag (artikel 14 EU-Verdrag (nieuw)) is bepaald dat het aantal zetels in het Europees Parlement maximaal 750+1 kan bedragen (die ene is voor de voorzitter). Al in oktober 2007 deed het EP een voorstel voor de verdeling van deze zetels over de 27 lidstaten: ten opzichte van de zetelverdeling onder het Verdrag van Nice zouden 12 landen er in totaal 18 zetels bij krijgen, terwijl één land (Duitsland) 3 zetels zou verliezen. De bedoeling was dat de nieuwe zetelverdeling al zou gelden voor de zittingsperiode 2009-2014. Het Ierse ‘no’ gooide echter roet in het eten: het Verdrag kon niet meer voor de verkiezingen van 4-7 juni 2009 in werking treden. Daarom verklaarde de Europese Raad in december 2008 dat dan maar zo snel mogelijk na inwerkingtreding van het Verdrag de 18 extra Europarlementariërs alsnog tot het EP zouden moeten worden toegelaten; het aantal zetels van Duitsland zou echter pas vanaf de volgende zittingsperiode met 3 hoeven af te nemen (want je kunt moeilijk 3 Duitse Europarlementariërs ‘ont-verkiezen’), zodat het EP tijdelijk 753+1 leden zou hebben.

De eerste onjuistheid in het nieuwsbericht is dat het nooit de bedoeling is geweest om al op 1 december jl. het EP met 18 zetels uit te breiden. De Europese Raad hoopte zelf op een datum ergens in 2010. Het was namelijk al van meet af aan duidelijk dat een uitbreiding tot 753+1 zetels in strijd zou komen met het nieuwe artikel 14 EU-Verdrag, waarin immers een maximum van 750+1 is vastgelegd. Een wijziging van dat verdrag door middel van een protocol was dus noodzakelijk (om precies te zijn gaat het om een protocol tot wijziging van Protocol nr. 36 bij het Verdrag van Lissabon). Maar over zo’n protocol kon beter nog niet onderhandeld worden op een moment dat alle mogelijke moeite werd gedaan de Ieren tijdens de tweede stembusgang wel voor ‘Lissabon’ te winnen (‘Ierland krijgt geen extra Europarlementariërs!). Er werd dus besloten te wachten tot na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Het benodigde protocol – en dus de uitbreiding van het EP – werd door niemand verwacht voor eind 2010, wanneer het aan een mogelijk toetredingsverdrag van Kroatië zou kunnen worden gehaakt.

Fout twee is gelegen in de strekking van het nieuwsbericht. Het nieuws van deze week is namelijk niet dat vertraging is opgetreden bij de toewijzing van de extra Europarlementariërs, maar dat juist wordt getracht er extra vaart achter te zetten! Dat is trouwens niet zo verwonderlijk. Sinds 1 januari is namelijk Spanje voorzitter van de Europese Raad, en laat dat nu net het land zijn dat met vier extra zetels het meest profiteert van de uitbreiding… Heel 2009 lobbyde Spanje voor het snel vaststellen van het benodigde protocol en al drie weken voor het de voorzittershamer kreeg overgedragen, presenteerde het braafste jongetje van de klas een voorstel. Afgelopen donderdag heeft de Spaanse staatssecretaris voor Europese Zaken ten slotte duidelijk gemaakt dat hij vast van plan is het protocol niet, zoals door sommigen wordt geëist, aan een grootse conventie op te dragen, maar dat hij de benodigde handtekeningen gewoon wil verzamelen in de marges van een toch al geplande intergouvernementele conferentie. Dan valt het niet zo op, wordt eurosceptici geen extra platform geboden en ligt dit niemendalletje van een verdragswijziging dus ook weer snel achter ons, zo is de gedachte. Als het EP instemt met deze fast track procedure kan de uitbreiding van het EP zoals gepland nog dit jaar plaatsvinden.

Een derde fout in het nieuwsbericht is dat gesteld wordt dat al rond de verkiezingen in juni de extra Nederlandse zetel in het EP door de Tweede Kamer is toegewezen aan de PVV. En dat is een wel heel grote onjuistheid, want de Tweede Kamer heeft tot op de dag van vandaag nog niet gestemd over de toewijzing van de extra zetel. Wel is begin december een wetsvoorstel aan de Kamer voorgelegd. De vaste commissie voor BZK heeft inmiddels het voorbereidend onderzoek afgerond. Behandeling door de Tweede Kamer, gevolgd door behandeling door de Eerste Kamer zullen echter nog wel de nodige tijd in beslag nemen. Zelfs al was een protocol tot uitbreiding van het EP dus al op 1 december jl. in werking getreden, dan nog had de PVV zijn vijfde zetel in het EP nog niet kunnen bezetten. Overigens, wie ook altijd dacht dat parlementsleden verkozen moeten worden en het dus wel erg vreemd vindt dat de wetgever een zetel aan een partij toewijst, verwijs ik graag naar een artikel dat ik samen met Christian Syrier en Wytze van der Woude schreef over, o.a., de conformiteit van het optreden van de Nederlandse wetgever met het EVRM: «Kiesrechtelijke patstelling door slapende wetgever» in: Nederlands Juristenblad, 4 december 2009, p. 2748 e.v.

Ten slotte zijn het volgens het nieuwsbericht Franse rechters geweest die opdracht hebben gegeven tot het opstellen van een wijzigingsprotocol. Dat is fout vier. Zoals hiervoor aangegeven is gewoon sprake van een procedure die al vanaf het begin door de Europese Raad voorzien werd. Het is mij werkelijk een raadsel uit welke hoge hoed het verhaal over de Franse rechters is getoverd. Overigens is het wel zo dat, net zoals Spanje het land is dat het meeste baat heeft bij inwerkingtreding van het protocol, Frankrijk er het meest baat bij heeft wanneer zo’n protocol er never nooit van komt. Weliswaar zou Frankrijk twee extra zetels krijgen, maar het zou die niet kunnen toewijzen… Net als Nederland had Frankrijk namelijk nagelaten tijdig wetgeving aan te nemen waarin was vastgelegd hoe zijn twee extra eurodéputés verkozen moesten worden, en omdat de Franse EP-verkiezingen in regio’s plaatsvinden, is het onmogelijk deze leemte achteraf nog te vullen. In arren moede besloot de premier dan maar dat zowel de oppositie- als regeringspartijen elk één zetel onderling mochten verdelen. Zowel de Groenen als de Socialisten spraken echter schande van deze ondemocratische gang van zaken en de voor woensdag geplande stemming in de Assemblée nationale is nu voor onbeperkte tijd uitgesteld. Un véritable fiasco!

Het Europees Parlement is in deze zaak wel de laatste aan wie “ongelooflijk amateurisme” kan worden verweten. Het EP had immers zijn zaakjes in oktober 2007(!) al netjes op orde. De 27 Europese regeringen die, opgejut door de Spanjaarden, op een veel te laat tijdstip besloten om het aantal EP-zetels nog tijdens de zittingstermijn uit te breiden, zijn de ware schuldigen. De Franse en Nederlandse wetgevers, die, net als de Britten en Italianen, ‘vergaten’ hun kiesrecht op tijd in orde te brengen, moeten zich ook diep schamen. Maar kampioen van het ongelooflijk amateurisme is toch echt de verenigde vaderlandse pers die een nieuwsbericht de wereld in heeft geholpen waar werkelijk geen woord van waar is.

Het journaille zou Barry Madlener beter vragen waarom hij erop staat dat, nu de vijfde parlementszetel voor zijn partij nog enige tijd op zich laat wachten, de parlementariër in spé wel zo snel mogelijk de status van waarnemer krijgt. Is het niet vreemd dat een partij die zich erop beroept tegen de verkwisting in Europa te zijn, gretig graait naar een post als ‘phantom MEP’, mét een volledig salaris, maar zónder een echte functie?

Rob van de Westelaken

Vorige post:

Volgende post: