Over NEN-normen en het lekkende legaliteitsbeginsel

door GB op 25/06/2012

in Rechtspraak

Post image for Over NEN-normen en het lekkende legaliteitsbeginsel

Terwijl alle ogen gericht zijn op het Amerikaanse Supreme Court, dat deze week laat weten of Obamacare geheel of gedeeltelijk in de prullenbak kan, heeft de Hoge Raad ook een knoop doorgehakt. NEN-normen zijn geen algemeen verbindende voorschriften in de zin van artikel 89 van de Grondwet en de Bekendmakingswet. Dat komt, omdat er pas sprake kan zijn van zulke avv’s bij gebruik van een wetgevende bevoegdheid. Het Normalisatie Instituut, dat de NEN-normen vaststelt, heeft geen wetgevende bevoegdheid en dus zijn de NEN-normen geen algemeen verbindende voorschriften. Iedereen die ‘effe normaal’ wil doen, moet betalen om te weten wat daarvoor nodig is.

Een logische redenering, die nu dus ook door de Hoge Raad is bevestigd. Er ontstaat echter een probleem als je van de andere kant redeneert, en vraagt waarom we dan eigenlijk normaal moeten doen. Als de verwijzing naar de NEN-normen door het Bouwbesluit niet voldoende is om van de eerste algemeen verbindende voorschriften te maken, mag het dan zomaar gelden en binden zonder te berusten op een wetgevende bevoegdheid? De vergelijking met andere pseudo-wetgeving, beleidsregels, dringt zich op. Ook dat zijn geen algemeen verbindende voorschriften omdat ze niet berusten op een wetgevende bevoegdheid. Maar die moeten wel gepubliceerd worden en kunnen nimmer verplichting aan burgers opleggen.

De Advocaat-Generaal toonde zich bewust van het gat dat ontstaat als je de NEN-normen uit het avv-begrip duwt, en daarmee ook buiten het bereik van alle voor avv’s geldende waarborgen. Hij vond dat een ‘reële mogelijkheid tot kennisname’ moest bestaan. De Hoge Raad gaat daar niet op in. Het schotelt staatsrechtgeleerden uitsluitend deze kluif voor:

Het hof heeft, met juistheid, geoordeeld dat er algemeen geldende normen zijn die niet tevens “algemeen verbindend voorschrift” zijn in de zin van de Bekendmakingswet, en dat het in deze zaak om zodanige normen gaat.

Voor de bouwwereld resteert een hoop: het NNI strijkt een royale proceskostenvergoeding op. Misschien kunnen de prijzen voor de NEN-normen dan nog wat omlaag.

1 Martin Holterman 12/07/2012 om 16:23

…maar art. 28 EC is wel van toepassing. De conclusie van Fra.bo in het Europese Hof vandaag:

“Artikel 28 EG moet aldus worden uitgelegd dat het van toepassing is op de normerings- en certificeringsactiviteiten van een privaatrechtelijke organisatie wanneer de nationale wetgeving de door deze organisatie gecertificeerde producten als in overeenstemming met het nationale recht beschouwt en dit de verhandeling van producten die door deze organisatie niet zijn gecertificeerd, bemoeilijkt.”

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0171:NL:HTML

Vorige post:

Volgende post: