Peter R. in het hok

door GB op 19/04/2010

in Grondrechten, Rechtspraak

Om voor dit blog het verhaal over Peter R. en zijn uitzendingen nog even af te maken:

Aan de verboden zal een dwangsom verbonden worden voor elke keer dat het opgenomen materiaal in zijn geheel of een gedeelte ervan wordt uitgezonden of anderszins openbaar gemaakt. Bij het bepalen van de dwangsom is de rechtbank er tot voor kort altijd vanuit gegaan dat de media veroordelende vonnissen nakomen. De dwangsom werd dan ook meer beschouwd als een onderstreping van de veroordeling dan als een prikkel tot nakoming. Inmiddels is gebleken dat er bij deze gedaagden niet zondermeer vanuit kan worden gegaan dat de veroordeling wordt nagekomen. Dat leidt ertoe dat een zware prikkel aan de veroordeling dient te worden verbonden. De dwangsom bedraagt € 500.000,-

Aldus overwoog de voorzieningenrechter van dienst, mr. Sj. A. Rullmann. Dat is een ander, dan de degene die in eerste instantie Peter R. aan het verstand probeerde te peuteren dat ook hij zich moet voegen naar een rechterlijk oordeel. Als de rechtbank dit bewust gedaan heeft, is dat wel een zeer zorgvuldige gang van zaken.

{ 3 reacties… read them below or add one }

1 JAdB 19/04/2010 om 18:01

Waarom zou een bewuste wisseling van voorzieningenrechters zeer zorgvuldig zijn?

Interessant is overigens de overweging van de voorzieningenrechter dat een dwangsom doorgaans meer wordt gezien als een onderstreping van het vonnis dan als een prikkel tot nakoming. Waarom niet gewoon overwogen: “Aangezien gedaagden er blijk van hebben gegeven veroordelingen als de onderhavige slechts te willen naleven indien aan de veroordeling een zware prikkel wordt verbonden, zal de rechtbank een dwangsom van € 500.000,- opleggen”. Het opleggen van een dwangsom om je uitspraak te onderstrepen slaat helemaal nergens op. Dat is een loze bevoegdheidsuitoefening. Net zo inhoudsloos als de zinsnede “onder voorbehoud van alle rechten en weren” die sommige advocaten puur voor de lol onder elke brief zetten.

2 GB 19/04/2010 om 18:29

Ik vind het zorgvuldig (maar niet verplicht) omdat de nieuwe rechter ook een nieuwe afweging ten gronde heeft gemaakt. Het inhoudelijk verbod wint zo aan gezag, lijkt mij. Er is een gevaar voor partijdigheid denkbaar bij een rechter die ook gewoon kwaad is omdat Peter R. haar eerdere oordeel even flink door de modder heeft getrokken.

Met je tweede punt ben ik het volstrekt eens. Dwangsommen ter onderstreping van je vonnis klinkt een beetje loos.

3 Claudia 10/06/2012 om 00:09

Waarom niet het dwangmiddel gebruiken dat bij niet uitvoeren van de uitspraak de zend- en transportvergunningen wordt ingetrokken?

Is een veel doeltreffender middel, en is ook aan te sluiten bij dat vergunning stelsel.

Reactie achterlaten

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: