Procederend raadslid?

door GB op 15/12/2009

in Haagse vierkante kilometer

In Leiden knokken een krakersorganisatie en de gemeente over een pand, bekend als de ‘Vrijplaats Koppenhinksteeg.’ Het conflict vertakt zich uiteraard naar een aantal juridische procedures. Tot zover niets nieuws. Recent hebben zich echter ook twee raadsleden bij de rechter gemeld. Hun eis: hetzelfde als de krakers. Gronden van de eis: dezelfde als de krakers. En als belang: het zijn van raadslid. Centraal in hun incidentele vordering staat deze overweging:

Juist omdat De Bakker en Rademaker zo goed op de hoogte zijn van de onderhavige transactie [omdat ze als raadslid alle mogelijke middelen al hebben ingezet, GB] en beschikken over informatie die voor anderen vaak niet dan wel moeilijker toegankelijk is kunnen zij […] als geen ander erop wijzen dat Gemeente Leiden in strijd met EG-verdragverplichtingen het voornemen heeft een (verboden) steunmaatregel ten uitvoer te leggen.

Raadsleden kunnen gewoon tegen een gemeente procederen als ze daar voldoende persoonlijk belang bij hebben. Maar hier moet het belang worden gevormd door het raadslidmaatschap zelf. Als dat geaccepteerd wordt, dan lijkt me dat een nieuwe fase in de ontwikkeling van de rechter als ‘Nebenbühne der Politik’. Als ik civilisten mag geloven, dan zal het zo ver niet komen.

Los van het civielrechtelijke belang is het ook de vraag hoe dit zich verhoudt tot artikel 15 van de Gemeentewet. Dat artikel schrijft – voor zover van belang – voor dat een raadslid niet mag optreden als ‘adviseur’ van de wederpartij van de gemeente in een geschil. Doet een raadslid dat toch dan kan het college hem schorsen, en de raad kan hem vervallen van het lidmaatschap verklaren. (artikel X 8 Kieswet). Is dat hier aan de orde? De plaatselijke VVD vindt alvast van wel, en heeft zich bij de voorzitter van de raad gemeld.

Dat de raadsleden in de buurt van artikel 15 Gemeentewet komen lijkt me duidelijk. Kern van hun inhoudelijke verhaal is juist dat ze als gemeenteraadsleden beter in staat zijn om de gemeente bij de rechter de oren te wassen. Maar de vraag is of ze ook zijn aan te merken als ‘adviseurs’ in de zin van artikel 15 Gemeentewet. Ik heb geen jurisprudentie gevonden. Wel biedt de parlementaire behandeling van dit artikel een aanknopingspunt. ‘Adviseur’ blijkt terughoudend te moeten worden geïnterpreteerd. In de Nota naar aanleiding van het Eindverslag trekt de regering zich zelfs nog verder terug: ‘Het verbod heeft betrekking op die adviezen die worden uitgebracht in het kader van een door het desbetreffende raadslid uitgeoefend bedrijf of beroep.’ (Geciteerd in Handboek Gemeenterecht, p. 106). ‘Adviseur’ moet worden opgevat in het verlengde van advocaat en procureur: het is niet de bedoeling dat raadsleden een professioneel belang krijgen bij de uitkomst van de gemeentelijke besluitvorming (namelijk: de zaak voor hun client winnen). Dat is hier niet aan de orde.

Los daarvan is het ook moeilijk denkbaar dat een raadslid niet zou mogen procederen op het moment dat er een ander met dezelfde argumenten dezelfde eis neerlegt. Zoals het ook moeilijk te doorgronden is wat de raadsleden bedoelen met ‘informatie waar een gewone burger niet aan kan komen’. Over lekkende raadsleden is namelijk wel jurisprudentie.

Vorige post:

Volgende post: