Rijnkust (update)

door MD op 22/07/2010

in Decentralisatie

In april kwam de lokale strijd om de macht ter sprake waarmee de benoeming van een Groenlinks-wethouder in Arnhem gepaard ging. Inmiddels heeft de commissie van wijzen, die in de nasleep daarvan werd aangesteld, gerapporteerd. Voor wie nog op zoek is naar semirelevante lectuur voor vakantie (leeswerk dat wel iets met politiek en publiekrecht te maken heeft, maar vooral lekker wegleest): het is boeiend proza.

Het blijkt dat de cynische Yes Minister-kijker ongelijk zou hebben gehad. Niet alleen heeft de commissie überhaupt gerapporteerd (ik was vergeten dat te melden, maar volgens Yes Minister behoren bv. ‘leaking inquiries’ überhaupt niet te rapporteren), de Commissie De Boer oordeelt ook nog vrij hard over zo’n beetje alle betrokkenen: zo schijnt oud-wethouder Van Eeten schaduwonderhandelingen met CDA en PvdA te hebben gevoerd terwijl de onderhandelingen met SP, VVD en D66 nog liepen, heeft de ALV van GL Arnhem niet de tegenwoordigheid van geest gehad om in plaats van het coalitieakkoord te verwerpen, het simpelweg aan te nemen met een motie of amendement dat de strekking had de namen van de te benoemen wethouders uit het coalitieakkoord te schrappen en hebben zo’n beetje alle betrokkenen elkaar niet goed (genoeg) op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Ook juridisch is er volgens de commissie van alles mis, waardoor “(het lijkt of) de ledenvergadering [van GL Arnhem] zich over de personele invulling [van het college van B&W] kan uitspreken.” Mijn juridische taxatie van de gang van zaken was dat twee bepalingen van de ALV van GroenLinks Arnhem onverbindend zijn wegens strijd van het vrije mandaat. Daarmee ben ik misschien iets te hard van stapel gelopen. De commissie wijst er namelijk terecht op dat de vereniging GroenLinks ‘zijn’ raadsleden weliswaar niet mag dwingen om bevoegdheden op een bepaalde wijze te gebruiken, maar zij wel een sanctie mag stellen op de niet-naleving van de interne regels. Ergens is dat wel vreemd omdat het verenigingsrecht zo toch gebruikt kan worden om volksvertegenwoordigers negatieve rechtsgevolgen te laten ondervinden van het zich niet conformeren aan de eigen partij. Aan de andere kant zijn de gevolgen alle verenigingsintern en wordt de positie van de raadsleden er niet door geraakt. Ik denk daarom dat de commissie gelijk heeft.

Vorige post:

Volgende post: