Roontje de Vos

door CM op 30/09/2013

in Grondrechten, Haagse vierkante kilometer

Post image for Roontje de Vos

Onze minister-president werd hier laatst vergeleken met een dansende beer. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk heeft juist wel wat weg van een vos. Inmiddels heeft hij zijn (baard)haren wel verloren, maar zijn streken zijn nog springlevend. Met een gemakkelijke toezegging aan de Eerste Kamer haalde hij flink wat kou uit de eerste lucht van de voorspelde hete herfst.

Plasterk moest zich onder een motie-Engels uitwurmen die door een ruime meerderheid van de Eerste Kamer was aangenomen. Die motie riep de regering op “met inachtneming van het advies van de Staatscommissie [Grondwet] en van de kabinetsreactie, vóór 1 oktober 2012 een voorstel te (doen) ontwikkelen voor de formulering van een algemene bepaling in de Grondwet, waarin wordt uitgedrukt dat Nederland een democratische rechtsstaat is, zo mogelijk uitgewerkt dan wel aangevuld met nadere voorschriften”. Het kabinet wil echter helemaal geen algemene bepaling in de Grondwet. De Eerste Kamer kreeg daarom in juni van dit jaar te horen dat het kabinet de noodzaak voor zo’n bepaling niet zag. De meerderheid van de Eerste Kamer zag dat nog steeds anders en de verantwoordelijk minister werd op het matje geroepen.

Plasterk haalde meteen de angel uit het debat door de Kamer te beloven de motie alsnog uit te voeren. Maar dan wel de motie in zeer restrictief geïnterpreteerde vorm. De motie spreekt van een voorstel, niet van een wetsvoorstel. De regering wordt dus in de interpretatie van de minister niet oproepen een concreet voorstel tot grondwetsherziening te ontwikkelen. De minister kan best wat zinnetjes op papier knallen over hoe een algemene grondwettelijke bepaling over de democratische rechtsstaat er eventueel misschien als alles meezit en de hel dichtvriest eruit zou kunnen zien. Maar niet meer dan dat. Plasterk was er duidelijk over:

“Omdat de regering twee maanden geleden heeft gezegd dat zij deze grondwetswijziging niet noodzakelijk vindt, kan immers niet van mij worden gevraagd om die grondwetswijziging namens de regering in de Tweede Kamer te verdedigen. Vandaar dat het mijn voorkeur heeft dat dit uit de Kamer zelf voortkomt.”

En met dat laatste bedoelde de minister dat de Eerste Kamer dan maar de geestverwanten in de Tweede Kamer moest gaan opwarmen om met een initiatiefwetsvoorstel te komen. De minister weet ongetwijfeld hoe het initiatiefwetsvoorstellen tot grondwetsherziening doorgaans vergaat. Het onlangs als vermist opgegeven wetsvoorstel over constitutionele toetsing viert over enkele maanden zijn twaalfde verjaardag. En hoe onze senatoren hun broeders en zusters in de Tweede Kamer gaan overtuigen met een initiatiefwetsvoorstel te komen, is niet het probleem van de minister.

Binnenkort stuurt de minister een brief naar de Eerste Kamer. Niet over hoe hij de motie gaat uitvoeren, maar over de termijn waarop hij dat gaat doen. Weer wat tijd gewonnen. Daarna zal hij, zo vermoed ik, drie opties op papier zetten, waarover de Eerste Kamer hopeloos verdeeld zal zijn. Laat Roontje de Vos maar schuiven. Hij overleeft de Senaat wel.

Foto: Rijksoverheid (CC0 licence)

Vorige post:

Volgende post: