Vrouw en SGP: Hoge Raad locutum, iudicium finitum?

door JU op 09/04/2010

in Grondrechten, Rechtspraak

Post image for Vrouw en SGP: Hoge Raad locutum, iudicium finitum?

Het standpunt van de SGP omtrent de verkiesbaarheid van vrouwen is in strijd met het VN-Vrouwenverdrag. Dat concludeert de Hoge Raad vandaag in twee arresten naar aanleiding van cassatieberoepen van de Staat en de Stichting Clara Wichmann.

Een uitgebreider en preciezer bespreking volgt ongetwijfeld nog wel op dit blog, maar het lijkt er bij oppervlakkige lezing al wel op dat de HR de eerdere conclusie van Advocaat-Generaal Langemeijer volgt. Dat betekent in het kort dat artikel 7 Vrouwenverdrag rechtstreekse werking heeft en dus door de rechter kan worden toegepast. Volgens de HR volgt uit het Vrouwenverdrag dat de Staat maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat vrouwen zich via partijen kandidaat kunnen stellen voor verkiesbare ambten. Het beroep van SGP en Staat op de godsdienstvrijheid van de eerste doet daar volgens de HR niet aan af. Godsdienstvrijheid kan er niet toe leiden dat een partij de gelijke toegang tot een zo essentieel grondrecht als het kiesrecht belemmert.

Dat betekent dat de Staat verplicht is tot effectieve maatregelen die er toe leiden dat vrouwen hun kiesrecht (ook bij de SGP) kunnen uitoefenen. Welke maatregelen dat zijn, dat moeten regering en parlement maar uitmaken. Net als het gerechtshof wil de HR er niet aan om bijvoorbeeld maar een beginnetje te maken met het stopzetten van subsidie.

Het lijkt mij op zijn minst voor de hand liggend dat die maatregelen nopen tot het formuleren van formele wetgeving. Het verzoek van Clara Wichmann om dan als rechter ook een bevel tot wetgeving uit te spreken wijst de HR (net als gerechtshof en A-G) echter van de hand. Welke maatregelen de Staat neemt is zoals gezegd een kwestie voor de politieke staatsinstellingen. Of dat niet alleen geldt voor de ‘hoe’-vraag, maar ook voor de ‘of’-vraag (met andere woorden, kan de wetgever er ook bewust voor kiezen om de schending in stand te laten en het op staatsaansprakelijkheid aan te laten komen?) zoals de HR in het welbekende arrest Waterpakt leek te suggereren, dat staat nog te bezien. Daar moeten we het arrest maar eens goed voor gaan lezen…

1 Rove 09/04/2010 om 15:44

Rob Kooijman, kom er maar in!

{ 2 trackbacks }

Vorige post:

Volgende post: