Slotconferentie over de samengestelde Europese Constitutie

door Ingezonden op 18/01/2013

in Varia

Post image for Slotconferentie over de samengestelde Europese Constitutie

De Europese Constitutie kan het best gezien worden als een samengestelde constitutie, bestaande uit constitutionele regels en beginselen ontwikkeld op Europees niveau, aangevuld door (gemeenschappelijke) nationale constitutionele regels en beginselen evenals die afkomstig uit andere bronnen, zoals het EVRM en het internationale recht. Het Europese constitutionele recht komt dus tot stand en wordt vormgegeven door zowel Europese als nationale regels en beginselen.

Het European and National Constitutional Law (EuNaCon) Project is opgezet om de nationale component van dat samengestelde Europese constitutionele recht beter te begrijpen en kennis hierover te vergroten. Onder leiding van prof. Monica Claes zijn nationale grondwettelijke tradities en beginselen geanalyseerd in rechtsvergelijkend perspectief met betrekking tot vier kerngebieden van het constitutionele recht, en de verkregen inzichten zijn gebruikt om tot een beter begrip van de samengestelde Europese Constitutie te komen.

Het EuNaCon project viert zijn succesvolle afronding met een Closing Conference, die zal plaatsvinden op 20-22 februari in Maastricht. Daar worden de resultaten van vijf deelprojecten gepresenteerd en besproken. Vier van deze projecten behelzen een gedetailleerde rechtsvergelijkende analyse van de wijze waarop een aantal lidstaten en de Europese Unie klassieke thema’s van grondwettelijk recht benaderen, te weten:  het individu en politieke participatie, parlementen en regeringen, constitutionele toetsing en interpretatie en territoriaal pluralisme. Het vijfde project biedt een conceptueel perspectief op een Europees constitutioneel recht, dat stevig is geworteld in de gemeenschappelijke grondwettelijke beginselen en tradities, maar ruimte laat voor constitutionele diversiteit.  Daarnaast zullen experts tijdens de Closing Conference presentaties geven of commentaar leveren op deze en gerelateerde onderwerpen van nationaal en Europees constitutioneel recht.

Om jonge onderzoekers in de gelegenheid te stellen deze Closing Conference bij te wonen, is een beperkt aantal travel grants beschikbaar (tot een maximum van 500 Euro). Geïnteresseerden wordt verzocht om een CV alsmede een motivatiebrief waarin wordt ingegaan op het belang van deelname in het licht van de onderzoeksinteresses van de aanvrager te sturen naar: maartje.devisser@maastrichtuniversity.nl.

Vorige post:

Volgende post: